ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

696

 

гр.Варна,08.12.2017 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 08 декември  2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 557 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 557/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба вх. № 27525 от 04.10.2017 г., уточнена с молба от 02.10.2017 г., от И.А.М. против определение № 2441 от 21.09.21017 г. в частта, с която са оставени без разглеждане частните му жалби с  вх.№ 21860/11.08.2017г.; 22185/16.08.2017г.; вх. № 22184/16.08.2017г., вх. № 22500/21.08.2017г.; вх.№22774/23.08.2017г. в частите, с които се обжалват действията на ЧСИ с рег. № 712 ИС. по изп.д. № 20177120400678, изразяващи се в образуване на изпълнително производство, изпращане на покана за доброволно изпълнение, отказ за прекратяване на изпълнителното производство и е прекратено производството по делото в тази част.

Конкретни оплаквания за неправилност на обжалваното определение не са наведени, като изложените такива са по същество на жалбите му срещу действията на съдебния изпълнител и не са относими към настоящия инстанционен контрол. Такова е и искането съдът да разгледа по същество и поотделно жалбите му срещу действията на съдебния изпълнител и да му бъдат върнати събраните суми по изпълнителното дело.

Взискателят е оспорил частната жалба и молил за отхвърлянето и.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд в частта, с която са оставени без разглеждане жалбите му и е прекратено производството по тях, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят има качеството на длъжник по изпълнителното дело № 20177120400678  по описа на ЧСИ И. С., образувано по молба на Д.С. В. въз основа на изпълнителен лист, издаден по гр.д. № 3749/2016 год. на ВКС в полза на Й. В. Г. срещу И.А.М. за заплащане на сумата от 695,60лв., представляващи съдебни разноски на основание чл.78 ГПК и договор за цесия от 07.05.2017 г. Поканата за доброволно изпълнение, обективираща задълженията по изпълнителното дело, в това число и адвокатския хонорар, е връчена на длъжника на 14.08.2017г. Пред окръжния съд, с пет поредни жалби с вх.№ 21860/11.08.2017г.; 22185/16.08.2017г.; вх. № 22184/16.08.2017г., вх. № 22500/21.08.2017г.; вх.№22774/23.08.2017 г. той е обжалвал действията на ЧСИ с рег. № 712 И. С. по изп.д. № 20177120400678 по образуване на изпълнително производство срещу него. Навел е оплаквания, че е платил дълга си от 700 лв. още преди завеждане на изпълнителното дело, а взискателят не се легитимирал като такъв, предвид недействителността на договора за цесия и липсата на уведомяване за нея.

Междувременно, задължението по изпълнителното дело е било изцяло заплатено от длъжника и с постановление от 28.08.2017 г. изпълнителното производство е прекратено на осн. чл.433, ал.1, т.1 ГПК.

 С оглед правомощията на настоящата инстанция, в рамките на осъществявания инстанционен контрол, на проверка подлежат предпоставките за оставяне на жалбите без разглеждане и за прекратяването на производството по тях. Предвид това, съгласно разпоредбата на чл. 

 

 

 

 435, ал.1 ГПК в действащата редакция ДВ, бр.86 от 2017 г.), длъжникът  може да обжалва: 1. постановлението за глоба; 2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо; 3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението; 4. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485; 5. определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470, както и в случаите по чл. 486, ал. 2; 6. отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение; 7. разноските по изпълнението. Съгласно ал.3, той може да обжалва и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена, както и съгл. чл. 462 ГПК и разпределението.

В случая, длъжникът е обжалвал образуването на изпълнителното производство срещу него, което действие не подлежи на обжалване по реда на  чл. 435 от ГПК, включително и при оспорване на легитимацията на взискателя по силата на договора за цесия, както и поради твърдения за извършено предхождащо погасяване на дълга. Междувременно, задължението е било и платено от длъжника и изпълнителното производство - прекратено, поради което и не е налице и отказ за прекратяване на делото, който с новата редакция на текста е предвиден като действие, подлежащо на обжалване от длъжника.

Предвид изложеното, жалбите на длъжника (в рамките на настоящото обжалване) са били недопустими и не са подлежали на разглеждане, като производството по тях е подлежало на прекратяване. Като е постановил идентичен резултат, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт в обжалваната му част, който следва да бъде потвърден.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2441 от 21.09.21017 г. в частта, с която са оставени без разглеждане частните  жалби на И.А.М. с  вх.№ 21860/11.08.2017г.; 22185/16.08.2017г.; вх. № 22184/16.08.2017г., вх. № 22500/21.08.2017г.; вх.№22774/23.08.2017г. в частите, с които се обжалват действията на ЧСИ с рег. № 712 И. С.по изп.д. № 20177120400678, изразяващи се в образуване на изпълнително производство, изпращане на покана за доброволно изпълнение, отказ за прекратяване на изпълнителното производство и е прекратено производството по делото в тази част.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: