ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

654

Гр.Варна,…0412.2013  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, …04….. декември 2013 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Маринела Дончева

     ЧЛЕНОВЕ:Иван Лещев

          Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 558  по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по по чл. 274, ал.1 вр. чл. 121 от ГПК е и образувано по частна жалба на А.Щ.Д. против определение № 3537/20.11.2013 г., постановено по гр.д. № 3165/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството пред окръжния съд и делото изпратено за разглеждане на Варненския районен съд по правилата на родовата подсъдност.

Въпреки непрецизната формулировка на жалбата, може да се изведе, че жалбоподателят е останал недоволен от определението на окръжния съд по подсъдността, заради това, че цената дори само на единия от предявените искове е 140 000 лв., което определя родовата подсъдност на делото пред окръжния съд като първа инстанция. Настоявал е за отмяна на определението на окръжния съд.

Въззивната частна жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

С молба от 19.11.2013 г., подадена във връзка с указанията на съда за поправяне на нередовностите в исковата молба досежно търсените обезщетения, ищецът е посочил, че претендира от ответника С.Д. заплащане на сумата от 140 000 лв. за това, че бил „лишен и отстранен да ползва собствеността си въпреки отправена покана от 06.04.1994 г.”, както и че търси заплащане на сумата от 10 000 лв. - обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, изключителен стрес, безсъние, безспокойство, физически неудобства, причинени му от С.Д. в периода от отправената покана 06.04.1994 г. за период повече от 20 години.

Според разпоредбата на чл. 104, т.4 от ГПК, на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв.

В случая, единият от обективно съединените искове за заплащане на парична сума е с цена 140 000 лв., което определя и родовата подсъдност на делото пред окръжния съд като първа инстанция.

Като е изпратил делото на районния съд и е прекратил производството пред себе си, окръжният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен и делото – върнато на окръжния съд за продължаване на производството от етапа по проверка изълнението на указанията за поправяне на исковата молба.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОТМЕНЯ определение № 3537/20.11.2013 г., постановено по гр.д. № 3165/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството пред окръжния съд и делото изпратено за разглеждане на Варненския районен съд  и ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на производството.

 

Определението не подлежи на обжалване.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                                   2.