ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

731

 

 

Гр.Варна,30.10.2015  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 30 октомври 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов  

 

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

 

                        Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 558 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2 вр. чл. 407, ал.1 ГПК и е образувано по частна жалба на М.Г.Д. от с. Каменци с вх.№ 1701 от 17.06. 2015 г., допълнена с вх. № 1806/29.06.2015 г. против разпореждане 28.04.2015 г., постановено по гр.д. № 327/2013 г. по описа на Силистренския окръжен съд, за издаване на изпълнителен лист в полза на Областния управител на област Силистра за сумата от 23 405 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение, въз основа на определение № 242 от 05.08.2014 г. по гр.д. № 327/2013 г. на СОС.

Жалбподателката е настоявала, че обжалваното разпореждане е неправилно, като постановено в нарушение на материалния закон, тъй като е издаден изпълнителен лист за разноските по невлязло в сила първоинстанционно определение с № 242 от 05.08.2014 г. по гр.д. № 327 по описа на Силистренския окръжен съд за 2013 г. Молила е за отмяна на разпореждането, за обезсилване на изпълнителния лист и присъждане на разноски за настоящото производство.

Насрещната страна не е подала отговор на жалбата.

Варненският апелативен съд, като взе предвид наведените оплаквания и прецени доказателствата по делото, намира следното:

Частната жалба е депозирана в двуседмичния срок по чл. 407 ГПК, считано от връчване на поканата за доброволно изпълнение, подадена е от лице с правен интерес от обжалване на разпореждането на окръжния съд, като неизгодно за него и е насочена срещу подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274, ал.1, т.2 ГПК вр. с чл. 279 ГПК, акт на съда. Същата е редовна и допустима, а разгледана по същество  - основателна по следните съображения:

С обжалваното разпореждане, на 28.04.2015 г. окръжният съд е разпоредил по молбата от 27.04.2015 г. на Областния управител на Област Силистра да се издаде изпълнителен лист срещу М.Д. за сумата от 23 405 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение, въз основа на определение № 242/05.08.2014 г. на Силистренския окръжен съд по гр.д. № 327/2013 г. за прекратяване на производството по делото с присъждане на разноски. Определението на окръжният съд към този момент, обаче е влязло в сила само в частта на прекратяването на производството (потвърдено в тази част с определение № 774 от 18.11.2014 г. по ч.гр.д. № 562/2014 г. на Варненския апелативен съд, недопуснато до касационно обжалване с определение 178 от 12.03.2015 г. на ВКС).  По отношение на разноските е била подадена молба по чл. 248 от ГПК за изменението му, поради което в тази част определението не е било влязло в сила. То не е влязло в сила и към настоящия момент, тъй като производството по чл. 248 от ГПК все още е висящо (определението на окръжния съд за изменение на определението в частта на разноските е било обжалвано пред апелативния съд по ч.гр.д. № 434/2015 г., а срещу постановеното определение е подадена частна касационна жалба).

Следователно, не са налице условията по чл. 404, ал. 1, т.1 от ГПК – акт, подлежащ на принудително изпълнение, поради което и молбата на областния управител за издаване на изпълнителен лист е била неоснователна и е подлежала на отхвърляне.

По изложените съображения, обжалваното разпореждане на Силистренския окръжен съд от 28.04.2015 г. е неправилно и следва да бъде отменено, молбата за издаване на изпълнителен лист за разноските – отхвърлена и издадения изпълнителен лист въз основа на него – обезсилен.

С оглед резултата по делото и липсата на възможност разноските да бъдат присъдени в друго производство, сторените от жалбоподателката разноски, съставляващи платена държавна такса от 15 лв. пред настоящата инстанция, следва да бъдат присъдени в тежест на насрещната страна – Областен управител на област Силистра.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ  разпореждане от 28.04.2015 г., постановено по гр.д. № 327/2013 г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е разпоредено издаване на изпълнителен лист в полза на Областния управител на Област Силистра, въз основа на невлязло в сила определение № 242 от 05.08.2014 г. по гр.д. № 327/2013 г. на Силистренския окръжен съд, за сумата от 23 405 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение и ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Областния управител на Област Силистра вх. № 1203/27.04.2015 г. за издаване на изпълнителен лист.

ОБЕЗСИЛВА издадения на 28.04.2015 г. изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Областния управител на Област Силистра да заплати на М.Г.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 15 лв., представляваща сторените разноски за заплащане на държавна такса.

Определението не може да се обжалва.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: