О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

660/24.10.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 24 10.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№558/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „Енерго-Про Продажби”АД, гр.Варна чрез процесуалния му представител адв.Н.Б. против разпореждане №5728/24.08.2018г., постановено по в.гр.д. №980/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната частна жалба вх.№24178/16.08. 2018г., подадена от „Енерго-Про Продажби”АД против определение №2088/14.08. 2018г., поставено по в.гр.д.№980/18г. по описа на ВОС, гр.о.В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизвод -ствените действия по администриране на подадената от страната частна жалба.

Въззиваемата страна „КНМ Груп”ЕООД, гр.Варна, представлявано от управителя П. Н. К., в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител адв.Д.Я. поддържа становище за ней -ната недопустимост като претендира да бъде оставена без разглеждане, евентуално поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното разпореж -дане да бъде потвърдено.Претендира присъждане на разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№980/18г. по описа на ВОС, гр.о. има за предмет подадената от „Енерго-Про Продажби”АД въззивна жалба против решение №1631/06. 04.2015г., постановено по гр.д.№9789/14г. по описа на ВРС, XLII състав, с което е уважен предявеният от „КНМ Груп”ЕООД против „Енерго-Про Продажби”АД иск с пр. осн. чл.55, ал.1, т.1 от ЗЗД.

С решение №1305/11.07.2018г., постановено по в.гр.д.№980/18г. по описа на ВОС, гр.о., е потвърдено решение №1631/06.04.2015г., постановено по гр.д.№9789/14г. по описа на ВРС, XLII състав, както и въззивното дружество осъдено да заплати на въззиваемото дружество съдебно-деловодни в размер от 703, 72лв.

Предвид цената на иска - 1 385, 30лв., т.е. под размера по чл.280, ал.3, т.1 от ГПК, решението на ВОС е влязло в сила на датата на постановяването му - 11.07.2018г.

В едномесечен срок от постановяване на необжалваемото решение, т.е. в срока по чл.248, ал.1 от ГПК, с молба от 12.07.2018г. „Енерго-Про Продажби”АД е поискало да бъде изменено решение №1305/11.07.2018г., постановено по в.гр.д.№980/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му относно разноските, присъдени на „КНМ Груп”ЕООД.

С определение №2088/14.08.2018г., постановено по в.гр.д.№980/18г. по описа на ВОС, гр.о., молбата на „Енерго-Про Продажби”АД с пр.осн. чл.248 от ГПК е оставена без уважение.Против цитираното определение дружеството е подало частна жалба вх.№24178/16.08.2018г., върната с обжалваното пред настоящата инстанция разпо -реждане.

Поставеното от ВОС определение №2088/14.08.2018г. не подлежи на обжалване на осн. чл.248, ал.3, изр. второ от ГПК с оглед необжалваемостта на въззивното решение, по чието изменение в частта за разноските въззивният съд се е произне - съл, предвид което и правилно подадената против него частна жалба е била върна - та.Дадените разрешения в т.24 от ТР №6/12 от 06.11.2013г. на ОСГТК на ВКС касаят реда за обжалване на определението на въззивния съд по чл.248 от ГПК по искане за допълване или изменение на неговото решение в частта за разноските, а именно дали това е редът по чл.274, ал.2 от ГПК или редът по чл.274, ал.3, т.2 от ГПК и е указано, че това е редът по чл.274, ал.2 от ГПК.Разрешенията обаче касаят хипоте -за, при която определението на въззивния съд по чл.248 от ГПК подлежи на инстан -ционен контрол чрез обжалване пред касационната инстанция, а тя е налице, съобразно нормата на чл.248, ал.3, изр. второ от ГПК, само тогава, когато и реше -нието, чието изменение в частта за разноските се претендира, също подлежи на касационно обжалване.В настоящия случай именно, защото решението на ВОС от 11.07.2018г. не подлежи на касационно обжалване, не подлежи на обжалване и опре- делението му по чл.248 от ГПК от 14.08.2018г.

По изложените съображения съдът приема, че постановеното от ВОС разпореж -дане като правилно следва да бъде потвърдено.Въззиваемата страна претендира присъждане на сторени по частната жалба разноски, представляващи адв.възнаграж- дение в размер на 200лв. по договор за правна защита и съдействие от 15.10.2018г., платено в брой, съгласно договора, имащ характер на разписка, които следва да й бъдат присъдени на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №5728/24.08.2018г., постановено по в.гр.д. №980/18г. по описа на ВОС, гр.о.

ОСЪЖДА „Енерго-Про Продажби”АД, ЕИК 103533691, да заплати на „КНМ Груп”ЕООД, ЕИК 202745272, сумата от 200лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, на осн. чл.78, ал.3 от ГПК. 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: