О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

108

18.02.2014 г.,  гр. Варна

 

                                       В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

         Апелативен съд – Варна, гражданско отделение на 18.02.2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

 

         ЧЛЕНОВЕ: Диана Джамбазова

 

                            Петя Петрова

Секретар:

Прокурор: …

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д. № 559/2013 г. по описа на Варненския апелативен съд и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по в.гр.д.559/2013 г. по описа на Варненския апелативен съд е било образувано по две въззивни жалби срещу решение № 1648/19.07.2013 г., поправено с решение №2207/05.11.2013 г., постановено по гр.д. № 1258/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд в неговата цялост, а именно: по жалба на  А.Р.П., подадена чрез адв. К.О., против решението на окръжния съд в частта му, с която е отхвърлен предявения от нея срещу Г.З.Р. иск по чл. 29, ал.3 от СК за определяне на по-голям дял от общото имущество, представляващо съпружеска имуществена общност и по въззивна жалба на Г.Р., подадена чрез адв. Б., против решението на окръжния съд в часта му, с която е уважен предявения от А.П. срещу него иск по чл. 33, ал.2 от СК и е осъден да заплати на другата страна сумата от 90 681,48 лв., представляваща паричната равностойност на ½ ид.ч. от стойността на придобитото от него в индивидуална собственост имущество по време на брака им и страните са осъдени за разноските.

С определение, постановено в открито съдебно заседание на 15.01.2014 г., съдът е спрял въззивното производство на осн. чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК - по взаимно съгласие на страните.

На 17.02.2014 г. по делото е постъпила молба вх.973 от адв. К.О.Т., в качеството й на пълномощник на ищцата А.Р.П., с която е заявила на осн. чл. 233 от ГПК отказ от предявените срещу Г.З.Р. искове, поради постигнато извънсъдебно споразумение на страните. Постъпила е и молба вх.№ 975/17.02.2014 г. от Г.З.Р. – ответник по делото, с която той е заявил, че са постигнали с другата страна извънсъдебно споразумение и няма интерес от воденето на делото, както и че желае същото да бъде прекратено.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 233 ГПК, ищецът може да се откаже от спорното право във всяко положение на делото. В този случай той не може да предяви отново същия иск. Когато отказът е направен пред въззивната или касационната инстанция, обжалванато решение се обезсилва.

С оглед направеното през въззивната инстанция изрично волеизявление от ищцата по делото за отказ от иска, заявено чрез упълномощения адвокат, разполагащ с представителна власт за извършване на това действие, налице са законоустановените  предпоставки  на чл. 233, ал.3, пр.2 ГПК за обезсилване на постановеното  невлязлото в сила  решение на първоинстанционния съд и за прекратяване на производството по делото, поради десезиране на съда.

Водим от горното, Апелативен съд гр.Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 1648/19.07.2013 г., поправено с решение №2207/05.11.2013 г., постановени по гр.д. № 1258/2012 г. по описа на Варненския окръжен съд и ПРЕКРАТЯВА  производството по делото на осн. чл.233 ГПК, поради отказ от иска.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: