ОПРЕДЕЛЕНИЕ 827

гр. Варна,12.12.2014г.

Варненски апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                                       ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 559/14г., намира следното:

С оглед наведените във въззивната жалба на В.Х.Н. твърдения, че обжалваното решение не се е произнесло по предявените от ищцата основания за нищожност, в това число и липса на валидно учредено за конкретните сделки органно представителство от ЕООД към управителя на същото ЕООД, с определение № 758/06.11.14г. въззивният съд е дал възможност на въззивницата Н. в 1-седмичен срок от съобщението, да уточни дали претендира непълнота на обжалвания съдебен акт и дали иска допълване на решението от първоинстанционния съд.

С депозираната в срок на 08.12.14г. /с оглед датата на пощенските клейма/ уточняваща молба /изпратена лично и чрез процесуален представител/, въззивницата Н. е уточнила, че е налице непроизнасяне на съда по всички предявени от ищцата искове в условията на евентуалност, за които е била внесена и ДТ. Отправено е искане делото да се изпрати по компетентност на първоинстанционния съд за произнасяне по цялото искане на ищцата и допълване на обжалваното решение по реда на чл. 250, ал. 1 от ГПК.

Искането на въззивницата за допълване на обжалваното пред въззивния съд решение /вкл. след уточнението с допълнителна молба/ е инкорпорирано във въззивната жалба и компетентен да се произнесе по неговата допустимост и основателност е съдът, постановил решението. Поради тези обстоятелства и с оглед осигуряване едновременното разглеждане на всички жалби срещу първоинстанционното решение, настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на ОС-Силистра за произнасяне по допустимостта и основателността на молбата за допълване на решението. Едва след горното, делото следва да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивните жалби на двете страни против решението от 09.07.14г., ведно с евентуално постъпили жалби против евентуално допълнително решение.

Воден от изложеното, съдът 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 559/14г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Силистра, който да съобрази констатациите в настоящото определение и да се произнесе по допустимостта и основателността на инкорпорираното във въззивната жалба на В.Х.Н. и уточнено с допълнителна молба искане за допълване на решение № 118/09.07.2014г., постановено по гражданско дело № 34 по описа за 2014 г. на ОС-Силистра.

Едва след горното, делото следва отново да се изпрати на въззивния съд за разглеждане на въззивните жалби на двете страни против решението от 09.07.14г., ведно с евентуално постъпили жалби против евентуално допълнително решение, които предварително да бъдат надлежно администрирани.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: