О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

688/04.11.2016

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 04 11.2016г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№559/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от П.И.Г. против определение №2067/23.08.2016г., постановено по в.гр.д.№1651/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено про -изводството по делото, образувано по жалба, подадена от П.И. Г.против действия на съдебен изпълнител по изп.д.№20158070401816 по описа на ЧСИ Н.Д., рег.№807, с район на действие - Окръжен съд Варна.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемата М.В.Д. редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№1651/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жа -лба вх.№3336/19.04.2016г./по описа на ЧСИ, подадена по пощата на 14.04.2016г./, депозирана от П.И.Г. против действия съдебен изпълнител по изп.д.№20158070401816 по описа на ЧСИ Н. Д., рег.№807, с район на дейст -вие - Окръжен съд Варна.В жалбата, наименувана от страната „възражение на осн. чл.270, ал.2 от ГПК срещу нищожни действия на ЧСИ”, се твърди, че във ВОС има висящо дело против нищожните, противоконституционни и незаконни действия на ЧСИ М.П. и ЧСИ Н.Д. за неправомерни действия, свързани с нищожни решения на ВРС и ВОС, отменени с решение на ВКС.Независимо от горното, ЧСИ Н.Д. е продължила да осъществява нищожни действия с имот без изяснен статут.На 12.04.2016г. жалбоподателят е уведомен от ЧСИ Н.Д., че е извър -шила нищожна публична продан и му е даден 3 дневен срок да обжалва действията й срещу някаква сума от 26002лв., която ще се разпределя на 15.04.2016г., неясно на какво основание.Действията на ЧСИ са психически тормоз спрямо жалбопода -теля, базирани на нищожни документи.ЧСИ следва да докаже на какво основание е взела данъчна оценка за имота и скица и как е установила статута му, за да извър -шва публична продан.

След оставяне на жалбата без движение от ЧСИ П.Г. с молба от 25.05. 2016г., наименувана „уведомление”, е посочил, че възражението му от 14.04.2016г. против незаконните действия на ЧСИ е с пр.осн. чл.270, ал.2 от ГПК и като такова е безсрочно и неоценяемо и по него не дължи държавна такса в размер на 25лв. Изложил е и съображенията си относно това защо понастоящем не е предприел действия да съди държавата в ЕСПЧ.След първоначалното изпращане на жалбата във ВОС, производството по която е образувано във в.гр.д.№1156/16г. по описа на ВОС, гр.о., същото е прекратено с определение от 20.06.2016г. и върнато на ЧСИ за отстраняване нередовносите на жалбата, а именно посочване точен адрес на жал -боподателя, представяне на доказателства за внасяне на дължимата държавна такса по жалбата и посочване ясно кое действие на ЧСИ се обжалва с нея.

След даване на посочените указания от ЧСИ  П.Г. е депозирал на 21.07. 2016г. уточнение по жалбата, наименувано „възражение-жалба срещу действията на ЧСИ Н.Денчева по нищожно изп.дело”.В него е посочил, че възразява против действията на ЧСИ, защото те противоречат на националното и международно законодателство, както и на традиционното право.Това, според жалбоподателя, се установява от решение по гр.д.№473/09г. по описа на ВКС, което отменя решенията на ВРС и ВОС, въз основа на които са незаконните и неморални претенциите на М.Д. по изп.дело.Решението на ВКС е наложило на ВОС да започне ново разглеждане на делото, но вместо да изпълни указанията на ВКС, ВОС е постановил решение, противоречащо на закона по изложените в молбата обстоя -телства, касаещи воденото между страните исково производство.Твърди се и, че действията на ЧСИ са извършени с нищожни документи и такива с невярно съдър -жание, конкретно относно отразената площ на продадения имот, като разликата с действителната е повече от 20%, а освен това и неправомерно е разпределила и средства за данък, получени от електронна справка, доколкото данъкът не може да се установява с такава справка.Тези факти правят извършената публична продан нищожна, предвид което се претендира ВОС служебно да преразгледа отмененото си решение от 2008г. като прогласи нищожността на решението на ВРС от 2007г. и отмени изпълнителния лист, издаден в полза на М.Д., който е в проти- воречие със закона и с добрите нрави.          

В депозирания отговор по жалбата М.В.Д. е поддържала становище за нейната неоснователност.

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на два изпълнителни листа от 31. 07.2012г., издадени по гр.д.№2022/07г. по описа на ВРС, XXXV състав, с които длъжникът П.И.Г. е осъден да заплати на взискателя М.В.Д. посочените в листите суми, представляващи съдебно-дело -водни разноски, сторени съответно пред първа и въззивна инстанция.Първона -чално изп.дело е с №20127150400601 по описа на ЧСИ М.П., а впоследствие продължено от ЧСИ Н.Д. под №20158070401816.Към същото дело е присъе- динено и изп.д.№20158070402697 също с взискател М.Д. и длъжник П. Г..

ПДИ е връчена лично на длъжника на 30.10.2012г. при условията на чл.44, ал.1 от ГПК.Принудителното изпълнение е насочено от взискателя към недвижим имот, собственост на длъжника, придобит от него с договор за дарение, обективиран в н.а.№68/29.03.1984г. на ВН, представляващ по КККР, одобрени 2008г./с последва -щи изменения/, поземлен имот с идентификатор 10135.3523.80 с площ по скица №15-91593/25.02.2016г., издадена от СГКК-гр.Варна, от 750 кв.м., а по документ за собственост 1000 кв.м.

Върху имота е вписана възбрана на 11.07.2013г. и е извършен опис на 13.02. 2014г.Изготвена е оценка на 26.02.2014г.Насрочени са няколко публични продани, обявени за нестанали поради неявяване на купувачи.Изготвена е нова актуална оценка.След обявяването за нестанала на публична продан, насрочена за периода 21.11.2015г.-21.12.2015г., за което взискателят е уведомен със съобщение, връчено на 27.01.2016г., по негова молба от 03.02.2016г. е насочена нова публична продан за периода 28.02.2016г.-28.03.2016г. с начална цена 25 800лв./80% от размера на началната цена по предходната обявена продан/.За насрочване на проданта длъж -никът е редовно уведомен лично на 12.03.2016г.С протокол за обявяване на пос -тъпили наддавателни предложения и на купувач от 29.03.2016г. за купувач на имота е обявено единственото лице, подало наддавателно предложение, Т. Х. Х. за сумата от 26 002лв.След внасяне от него с вносна бележка от 01.04. 2016г. на дължимия остатък от продажната цена е изготвено постановление за възлагане на имота от 08.04.2016г.За постановлението длъжникът е уведомен на 14.04.2016г. лично от връчител при ЧСИ при условията на чл.44, ал.1 от ГПК /отка -зал лично да получи съобщението/.При същите условия длъжникът е уведомен на 14.04.2016г. и за насроченото от ЧСИ за 15.04.2016г. изготвяне и обявяване на разпределение на постъпилата от проданта сума.На 15.04.2016г. ЧСИ е изготвили и обявил на страните разпределението на сумата от 26 002лв., покриваща изцяло вземанията на взискателя по изпълнителните листи, сторените от него разноски в изп.производство, дължимите обикновени и пропорционални такси към ЧСИ и да -нъка за недвижимия имот.Остатъкът в размер на 21 761, 33лв. е разпоредено да се нареди по сметка на длъжника, която той следва да посочи.

Жалба вх.№3336/19.04.2016г. е подадена от П.Г. в рамките на предвидения в чл.436, ал.1 от ГПК срок за обжалване на цитираното постановление за възлагане на недвижим имот от 08.04.2016г.Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК и разясненията, дадени в т.8 от ТР №2/26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС, длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане поради това, че над -даването на публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.В жалбата от 19.04.2016г. липсват по- добни твърдения.Такива не са изложени в уточняващата молба от 25.05.2016г. и в тази от 21.07.2016г.В жалбата и уточненията й и не е посочено, че се подава против постановлението за възлагане на недвижимия имот.Развитите в молбата от 21.07. 2016г. съображения относно площта на продадения имот, а именно, че не е с посо -чената от ЧСИ площ от 750 кв.м./площта по цитираната скица от 25.02.2016г./, а е с площ от 751, 34 кв.м., съгласно представения от жалбоподателя разписен лист към КП от 1998г., а е различна и площта, посочена в н.а., не съставляват възражения по см. на чл.435, ал.3 от ГПК.В молбата от 21.07.2016г. са въведени възражения от -носно включване в разпределението от 15.04.2016г. на сума за данък за недвижи -мия имот, т.к. размерът му е установен от ЧСИ с електронна справка.Жалба вх.№ 3336/19.04.2016г., депозирана по пощата на 14.04.2016г., няма за предмет изготве -ното след подаването й разпределение от 15.04.2016г.Последното от своя страна не е било обжалвано от П.Г. в срока по чл.462, ал.2 от ГПК, изтичащ много преди 21.07.2016г.Всички развити по същество оплаквания от жалбоподателя ка -саят воденото между страните исково производство по предявения от П. Грън -чаров против М.Д. иск с пр.осн. чл.108 от ЗС за осъждане на ответни -цата да му предаде владението върху имот с идентификатор 10135.3523.790, като е твърдял, че се легитимира като негов собственик с цитирания н.а.№68/84г.Този иск е отхвърлен с решение №3699/21.12.2007г., постановено по гр.д.№2022/07г. по опи- са на ВРС, XXXV състав, потвърдено с решение №101/07.02.2011г., постановено по в.гр.д.№777/10г. по описа на ВОС, гр.о., влязло в законна сила, като е прието, че с н.а.№68/84г. П.Г. е придобил собствеността върху имот с идентифика- тор 10135.3523.80/този, върху който е насочено принудителното изпълнение/, а не върху съседния му от север имот с идентификатор 10135.3523.790.Твърденията на жалбоподателя за нищожност на цитираните съдебни актове и като извод от това за цялостна нищожност на изпълнителното производство не съставляват жалба относно конкретно изпълнително действия, извършено от съдебния изпълнител по изп.д.№20158070401816, попадащо в предметния обхват на чл.435 от ГПК.В молба- та от 21.07.2016г. се въвеждат възражения относно извършеното разпределение, но същата е подадена след изтичане срока за обжалване на това действие, предвиден в чл.262, ал.2 от ГПК.   

По изложените съображения съдът приема, че подадената от П.Г. жал -ба против действия на съдебен изпълнител по изп.д№20158070401816 е недо -пустима, предвид което образуваното по нея производство подлежи на прекратя - ване.Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ВОС, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2067/23.08.2016г., постановено по в.гр.д.№ 1651/16г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: