О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                № 82         /10.02.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на шести февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА Х.

                                                                                      ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 56 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.213, б.”б” от ГПК (отм.).

Образувано е по частна жалба на адв. М.Т. ***, в качеството й на процесуален представител на Р.Б.А., Г.Р.А. и Р.Б.А., тримата от гр.Варна, срещу определение № 3120/15.10.2013 година на Варненския окръжен съд, поправено за очевидна фактическа грешка с определение № 138/14.01.2014 година, двете постановено по гр.д.№ 1792/2005 година, с което жалбоподателите, в качеството им на ответници са осъдени да заплатят на ищците Д.Б.Х. и В.Б.Х.,*** разноски в размер на 3121.20 лева, след като са се отказали от иска. Правят се оплаквания за неправилност  на обжалвания съдебен акт и се иска отмяната му и връщане на делото на ВОС, за да се произнесе друг състав по тяхното (на жалбоподателите) искане за присъждане на разноските по делото.

Насрещните страни Д.Х. и В.Х., чрез процесуалния си представител адв. Анна Петрова от АК-Варна, изразяват становище за неоснователност на частната жалба и молят апелативната инстанция да остави в сила обжалваното определение.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Производството по делото е било прекратено поради отказ от иска и в тази част обжалваното определение е влязло в сила. По съображения за прилагане по аналогия на чл.64, ал.3 от ГПК (отм.), ВОС е осъдил ответниците да заплатят направените от ищците разноски по делото, тъй-като по същество те са станали причина за завеждането му, като въобще не е обсъждал искането на ответниците-жалбоподателите, направените от тях разноски да се възложат върху ищците, в какъвто смисъл е разпоредбата на чл.64, ал.3 от стария ГПК.

Апелативната инстанция намира, че правилото на чл.64, ал.3 от ГПК (отм.) не може да се прилага по аналогия в обратния случай, т.е. при прекратяване на производството поради отказ от иска на ищеца (ите) да се присъждат разноски, тъй-като това по същество не е аналогия. При аналогията (сходния случай) се изисква да има  различни фактически състави, но някой от тези състави да не е изрично уреден в закона. В настоящият случай е приложена по аналогия една разпоредба, към точно обратния на предвидената в нормата хипотеза.

От друга страна разпределянето на разноските по едно прекратено съдебно производството, като приравнено на приключило с решение, е неправилно. При решаване на делото основният критерий е според изхода (резултата) по същество, а при прекратяването на делото се има предвид, че ответникът не може да влияе нито на оттеглянето, нито отказа от иска, нито ако евентуално се установи недопустимост, нередовност и прочие. Следователно, в двата случая от значение са различни критерии и те не следва да се смесват.

По изложените съображения следва да се приеме, че обжалваното определение следва да се отвени в частта на разноските и делото да се върне на ВОС за разглеждане от друг състав на искането на жалбоподателите за присъждане на разноски съобразно чл.64, ал.3 от ГПК (отм.).

Водим от горното, ВАпС

 

 

                                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОТМЕНЯ определение № 3120/15.10.2013 година на Варненския окръжен съд, поправено с определение № 138/14.01.2014 година, двете постановени по гр.д.№ 1792/2005 година в частта, в която Р.Б.А., Г.Р.А. и Р.Б.А., тримата от гр.Варна,  са осъдени да заплатят на Д.Б.Х. и В.Б.Х.,***, разноски в размер на 3121.20 лева и ВРЪЩА делото на друг съдебен състав на Варненския окръжен съд за произнасяне по молбата на жалбоподателите за присъждане на разноски по делото.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните при условията на чл.218 к от ГПК (отм.).

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                             2.