О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

484

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …08 .08.2016г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                      ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№56/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството по делото е било спряно с определение №107/09.02.2016г. до приключване на преюдициален спор на осн. чл.229, ал.1, т.4 от ГПК.Производството по преюдициалния спор е приключило, предвид което производството по делото следва да бъде възобновено.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК и по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадени въззивна жалба и частни жалби, както следва.Въз - зивна жалба, подадена от Б.Г.Б. чрез адв.М.С. / преупълномощена по реда на чл.26, ал.3 от ЗПП от назначения му по реда на чл.26, ал.2, вр. чл.23, ал.3 от ЗПП особен представител адв.Л.Р./ против решение № 1687/16.10.2015г., постановено по гр.д.№695/15г. по описа на ВОС, гр.о, с което е отхвърлен предявеният от Б.Г.Б. против И.Б.Б. и Б.Б.Б. иск с пр.осн. чл.31, ал.1 от ЗЗД за унищожаване на договор за дарение от 04.06.1994г., обективиран в н.а.№13, том XXVIII, дело №10136/04.06.1994г., по твърдения, че наследодателката му Е. Н. Б. като дарител не е могла да разбира и ръководи действията си, както и, че не е съзнавала последиците от извършената от нея дарствена сделка на следния недвижим имот: апартамент №68, находящ се в гр.Варна, кв. ”Ч.”, бл.20, вх.А ет.12, със застроена площ от 92, 22 кв.м., при съответни граници, ведно с прилежащото избено помещение №40 с площ от 8, 44 кв.м., както и 1, 2593% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, както и Б. Г.Б. е осъден да заплати сумата от 1 145лв. по см. на ВОС, представляващи разноски по делото за окончателно определено възнаграждение за вещи лица, както и е осъден да заплати по сметка на ВОС сумата от 534, 29лв., представляваща дължимата държавна такса по делото, за която ищецът е бил освободен с определение №2998/14.10.2011г. по гр.д.№1957/11г.В жалбата се твърди, че решението е неправилно, като постановено в противоречие с материалния закон, при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост по изложените в същата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявения иск бъде уважен.Частна жалба, подадена от адв.М.С., особен представител на Б.Г.Б., против определение №3760/29.10. 2015г., постановено по гр.д.№695/15г. по описа на ВОС, гр.о. /в диспозитива на същото е допусната поправка на очевидна фактическа грешка с определение № 3905/13.11.2015г./, с което Б.Г.Б. е осъден да заплати по сметка на ВОС сумата от 150лв.-възнаграждение за процесуален представител, предоставен му с определение №3276/15.11.2011г. и определение №3364/24.11. 2011г.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения като се претендира да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде й бъде определено възнаграждение в размер на 300лв. по гр.д.№1957/11г. по описа на ВОС и в размер на 150лв. по гр.д.№695/15г. по описа на ВОС.Частна жалба от Б.Г.Б. против цитираното определение №3760/29.10.2015г., постановено по гр.д.№695/15г. по описа на ВОС, гр.о.В жалбата се твърди, че опре делението е неправилно по изложените в същата съображения като се претендира да бъде отменено. 

Съдът констатира, че обжалваното решение не е било връчвано от първоинс -танционния съд на ответниците пред него И.Б.Б. и Б.Б.Б..Съобщения до тях не са били изпращани, като в списъка на изпратените съобщения за изготвеното решение е посочено, че те се считат за уведомени на осн. чл.41, ал.2 от ГПК.Двете ответници имат упълномощен от тях процесуален представител-адв.Ж.Я., който е изрично упълномощен да ги представлява до приключване на производството пред първа инстанция.Това производство в случая е приключило с постановеното по делото решение, като този представител е упълномощен по силата на цитираното пълномощно и да получи съобщението за постановеното решение.На Б. не е връчен и препис от въззивната жалба.Изпратени са съобщения на посочените им в НБД адреси, установени при извършена от съда служебна справка, и при тяхното връщане в цялост е посочено, че същите са редовно уведомени на осн. чл.41, ал.2 от ГПК.За така посочените от съда адреси цитираната норма не може да намери приложение, т.к. Б. в хода на цялото досегашно производство не са посочвали тези адреси нито лично като свои адреси, нито някога са били призовавани на тях, нито са предупреждавани за последицата, предвидена в чл.41, ал.2 от ГПК.Тези адреси не са посочени и от ищеца Б.Г.Б. в исковата молба, в която той е посочил единствено техен съдебен адрес - адреса на процесуалния им пред -ставител по предходно водено между същите страни дело/понастоящем, отписан от ВАК/, който е получил през 2011г. преписи от исковата молба и когото те са упълномощили първоначално, а впоследствие на 28.02.2012г. са упълномощили адв. Ж.Я.като изрично в титулната част на пълномощните са посочили и, че са с постоянен адрес *** и съдебен адрес ***. Предвид изложеното съдът приема, че производството пред въззивния съд следва да бъде прекратено и делото върнато на ВОС за изпълнение на процедурата по връчване на решението и връчване на преписи от въззивната и от частните жалби на насрещните страни, след което следва да бъде върнато на ВАпС за произнасяне по същите.  

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по в.гр.д.№56/16г. по описа на ВАпС, гр.о., на осн. чл.230, ал.1 от ГПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№56/16г. по описа на ВАпС, като

ВРЪЩА гр.д.№695/15г. по описа на ВОС, гр.о. на ВОС за изпълнение на процедурата по връчване на постановеното по делото решение №1687/16.10.2015г. на ответниците И.Б.Б. и Б.Б.Б. чрез процесуалния им представител адв.Ж.Я. и връчване на същите на преписи от подадените от Б.Г.Б. въззивна и частни жалби на посочения от тях съдебен адрес ***.

След изпълнение на горното и съответно изтичане на предвидени в ГПК срокове, делото  следва да бъде върнато на ВАпС за произнасяне по жалбите.  

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: