О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

86/12.02.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 12. 02.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№56/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от И.Д.Д. чрез процесуалния му представител адв.Б.Б. против определение №3093/30.11.2017г., постановено по гр.д.№1162/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по делото в частта му по предявения от И.Д.Д. против Н.Г.Д. в условие на евентуал -ност иск с пр.осн. чл.29, ал.3 СК за определяне на по-голям дял: 9/10 на ищеца от общото имущество, придобито по време на брака, което се състояло единствено от недвижим имот, представляващ сграда, находяща се в гр.Варна, район Аспарухово, кв.„Галата", м.„Боровец-юг", с идентификатор 10135.5403.4572.3 по КККР, одобрени 2008г., разположена в ПИ с идентификатор 10135.5403.4572, със застроена площ от 98 кв.м., брой етажи-2 и предназначение вилна сграда-еднофамилна, основан на твърдение, че приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на от -ветницата, на основание чл.129, ал.3 от ГПК.В жалбата се твърди, че определение -то е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдо -производствените действия.

Въззиваемата Н.Г.Д. в депозирания в срока по чл.276, ал.1 от ГПК отговор по жалбата чрез процесуалния й представител адв.С.В. поддър - жа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.Претендира разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№1162/17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя - вени от И.Д.Д. против Н.Г.Д. главен иск с пр. осн. чл.124, ал.1 от ГПК, вр. чл.23, ал.1 от СК за приемане за установено, че ищецът е изключителен собственик на недвижим имот, представляващ сграда, находяща се в гр.Варна, район Аспарухово, кв.„Галата", м.„Боровец-юг", с идентификатор 10135. 5403.4572.3 по КККР, одобрени 2008г., разположена в ПИ с идентификатор 10135. 5403.4572, със застроена площ от 98 кв.м., брой етажи-2 и предназначение вилна сграда-еднофамилна, вследствие пълна трансформация на лично имущество, и пре - дявен в условия на евентуалност/при отхвърляне на главния иск/ иск с пр.осн. чл.29, ал.3 от СК за определяне на ищеца на по-голям дял - 9/10 от общото имущество, т.к. приносът в придобиването му надхвърля значително приноса на другия съпруг.В исковата молба се излага, че гореописаната сграда е построена вкл. до ниво „груб строеж” в периода 2010г.-2011г. върху ПИ, лична собственост на ищеца, по време на брака между страните, сключен на 15.10.2009г. и прекратен на 27.05.2016г.Макар и построена по време на брака между страните, върху имот, лична собственост на ищеца, сградата не съставлява СИО, т.к. всички вложени средства за построяването й до посоченото ниво, са лични на ищеца, дарени му от неговия баща.Вложените допълнителни средства за довършителни дейности по сградата след този етап, които са със семеен произход, не пораждат вещно-правно действие, а са източник само на облигационни отношения със съпруга-несобственик.В случай, че предявеният главен иск бъде отхвърлен като се приеме, че сградата е била построена до ниво „груб строеж” със средства със семеен произход, т.е. е била със статут на СИО, се претен - дира да бъде разгледан и уважен предявеният евентуален иск с пр.осн. чл.29, ал.3 от СК за определяне на ищеца на по-голям дял - 9/10 от общото имущество, т.к. прино -сът в придобиването му надхвърля значително приноса на другия съпруг.Поддържа се, че дори да бъде прието, че нематериалният принос/влагане на труд и грижи в домакинството и отглеждането на роденото от брака дете/ е еднакъв, то ответницата е реализирала доходи в много по-нисък размер от ищеца.В исковата молба и уточня -ваща такава към нея от 27.06.2017г. се твърди, че цялото имущество, придобито по време на брака между страните, се изчерпва с горепосочената сграда.В подадения в срока по чл.130 от ГПК отговор на исковата молба ответницата е оспорила предяве -ните искове като по евентуалния иск е посочила и, че придобитото от страните общо имущество по време на брака не се изчерпва с посочената сграда, а включва и дви - жими вещи, посочени от нея в нарочен списък, включващ 30 пункта/л.146 от делото на ВОС/, вкл. с посочени стойности по всеки от тях.След депозиране на отговора, в постановеното от съда определение по чл.140 от ГПК от 06.10.2017г. съдът е указал на ищеца в едноседмичен срок от съобщението да посочи дали признава, че има и други вещи, били в режим на СИО, и ако има да ги изброи и индивидуализира надлежно, както и посочи стойност и дата на придобиване, като го е предупредил, че ако не изпълни указанията ще му бъде наложена глоба, както и производството по делото ще бъде оставено без движение за изпълнение на указанията.В дадения от съда срок ищецът е депозирал молба вх.№30632/03.11.2017г., в която е посочил, че след изграждане на сградата със средства от отпуснат на страните заем са закупени пералня, сушилня, соларна система с бойлери-2 бр., помпена система, кухненски ме -бели, кухненски уреди, телевизор „Самсунг”, мебели, мебели и аксесоари за баня, кухненско и битово обзавеждане за дома на стойност от около 60 000лв.Посочил е, че не се противопоставя да бъде приет представеният от ответницата списък на движими вещи, придобити по време на брака, но оспорва посочените в тях цени като завишени, както и по отношение на част от тях, а именно вещите, посочени в пун -ктове 26, 30, 20, 17, 9, 15, 7 и 5, твърди, че представляват негови лични вещи-част, придобити преди брака, част дарени лично от родителите му и част, дарени му лично от приятел.Цитираната молба е докладвана от съда в о.с.з. на 16.11.2017г. и делото е оставено в същото о.с.з. без движение вкл. за уточняване от ищеца на посочените в  т.2 от молбата му движими вещи с посочване за всяка от тях на стойност, дата на закупуване, марка, модел, година на производство.В дадения едноседмичен срок с молба от 27.11.2017г., депозирана по пощата на 23.11.2017г., ищецът е посочил, че след изграждане на сградата са закупени следните вещи, за които са използвани банкови кредити: пералня „Индезит”; сушилня „Бош”; соларна система „Сън системс”; с бойлери-2 бр.; помпена система „Сън системс”; кухненски мебели - разтегателна маса с 8 стола, шкаф за телевизор, 2 бр. спални легла с гардероб, изработени по поръчка от фирма „Метида”-фактура №166/21.05.2012г.; кухненски уреди - фурна „Самсунг”, микровълнова печка „Самсунг”, 2 бр. керамични котлона „Горене”; телеви -зор „Самсунг”; мебели и аксесоари за баня - съгласно фактура №10483/24.02.2012г.С обжалваното определение първоинстанционният съд е приел, че ищецът не е изпълнил дадените му от съда указания за индивидуализиране на вещите, съответно не е отстранил нередовностите на исковата молба по предявения евентуален иск с пр.осн. чл.29, ал.3 от СК, предвид което производството по отношение на същия подлежи на прекратяване.

Съдът приема, че е извършена в достатъчна за целите на предявения иск с пр. осн. чл.29, ал.3 от СК степен индивидуализация на движимите вещи, за които страните са въвели твърдения, че съставляват общо имущество, придобито от тях по време на брака, било със статут СИО.Ищецът няколкократно е посочил, че тези вещи са придобити през времетраенето на брака със средства от изтеглен от страните заем, като по делото са приложени съответни доказателства, установяващи датите на сключваните от страните договори за заеми по време на брака.Такива са и твърденията на ответницата, като представеният от нея списък с вещи от 30 пункта е оспорен от ищеца само досежно 8 от тях, т.е. не е и по отношение на останалите 22 пункта.За част от движимите вещи между страните няма спор, че са такива, закупе -ни по време на брака им, и в тази връзка непосочване на точната дата на заку -пуване на всяка една вещ и точната година на нейното производството не предс -тавлява нередовност на исковата молба.Както ищецът в уточняващите си молби, така и ответницата са посочили марките на закупените електроуреди /пералня, суши- лня, бойлери, соларни системи, фурна, микровълнова печка, керамични котлони/.За посочените и от двете страни като закупени мебели и аксесоари за баня ответницата е представила фактури, а ищецът е препратил към същите фактури за уточнение на точните видове и стойност.Така и по отношение на закупените кухненски мебели.Не е спорно и, че вещите, за които твърденията на страните съвпадат, се намират в процесния недвижим имот, обитаван от ответницата, като съответната съдебно-оце -нителна експертиза може да посочи конкретните им стойности и при необходимост допълнителна индивидуализация.

Предвид отстраняване в срок нередовностите на исковата молба по предявения иск с пр.осн. чл.29, ал.3 от СК от ищеца неправилен се явява изводът на първоинс -танционния съд за наличие предпоставките на чл.129, ал.3 от ГПК.Обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдо -производствените действия.Предвид изхода от спора в настоящото производство разноски на въззиваемата страна не се дължат.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №3093/30.11.2017г., постановено по гр.д.№1162/17г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на първоинстанционнния съд за продължаване на съдопроиз -водствените действия по предявения иск.   

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: