О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

699

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 30.12.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 560/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Т.Й.Т. от гр.Варна срещу определение № 3288/30.10.2013 год по гр.д. № 3216/2013 год. на Окръжен съд Варна, 12 състав, с което е върната исковата молба и производството по делото е прекратено. В жалбата се сочи, че определението е неправилно, защото съдът е следвало преди това да остави производството без движение и да даде указания за отстраняване нередовностите на исковата молба.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните моиви:

Съдът по силата на чл. 129 л.1 от ГПК е длъжен да извърши служебна проверка на редовността на исковата молба, а когато тя не отговаря на изискванията по чл. 127 ал.1 и чл. 128 ГПК съобщава на ищеца да отстрани нередовностите й.

Тази процедура обаче не се изпълнява, когато предявеният иск е недопустим. В тези случаи не се касае за нередовности на исковата молба, които могат да бъдат отстранени, а за сезиране на съда с иск, който е процесуално недопустим. Разглеждането на такъв иск е безпредметно, затова той подлежи на връщане на осн. чл. 130 ГПК.

Именно пред такава хипотеза сме изправени в настоящия случай. Предявяването на отрицателен установителен иск е лишено от правен интерес тогава, когато не ответниците, а трето за спора лице твърди, че е собственик на имота. Установяването на това обстоятелство в отношенията между ищеца и посочените от него ответници няма да има действие спрямо това трето лице и няма да осъществи търсената с иска защита. Наред с това, недопустимо е да се отрича правото на собственост на ответниците към един минал момент, както твърди ищецът.

Мотивите на окръжния съд, въз основа на които той е приел, че предявеният иск е недопустим, са правилни и напълно се споделят от настоящата инстанция. Затова в съответствие с разпоредбата на чл. 130 ГПК съдът е върнал исковата молба и е прекратил производството.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3288/30.10.2013 год по гр.д. № 3216/2013 год. на Окръжен съд Варна, 12 състав, с което е върната исковата молба и производството по делото е прекратено.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната по реда на чл. 274 ал.3 т.1 ГПК при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 ГПК. Препис от същото не следва да се връчва на насрещните страни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: