Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

185

гр. Варна, 11__. 11. 2014 г.

 

В   ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

                   ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение,  в закрито заседание на ___11____ НОЕМВРИ през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

                                               Председател: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

                                                      Членове: ИВАН ЛЕЩЕВ;

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

като изслуша докладвано от съдията Христова

гр. дело № 560 по описа за 2014 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.606 и следващите от ГПК.

С решение № 81/15.10.2014 год., постановено по фирмено дело № 30/2013 г. по описа на Окръжен съд Добрич, ТО, е отказано вписване на ЗАЛИЧАВАНЕ на клон в гр. Добрич на сдружение с нестопанска цел „Г-Б П, гр. Русе, рег. по ф.д. 26/2014 год. по описа на ОС Русе, и освобождаване на представляващия клона.

Решението е обжалвано от представляващия сдружението – К К М, изпълнителен директор, на основание чл. 606 от ГПК.

Твърди се в жалбата, че искането за вписване е допустимо и основателно, а атакуваното решение е постановено при нарушение на материалния и процесуалния закон. Атакувани са два от правните доводи на съда: че ОС не е проведено по установения в закона ред и че начинът на провеждане на събранието – по скайп- не гарантира установяване на самоличността на лицата, участващи в него.

Варненският апелативен съд, след като обсъди становищата на страните във връзка с атакувания съдебен акт и с оглед правомощията си по чл.269 от ГПК намира следното:

Жалбата е допустима. Подадена е в срока по чл. 275, във вр. с чл. 606 от ГПК и е срещу подлежащ на обжалване валиден и допустим съдебен акт.

                   Преценявайки основателността на жалбата, съдът взе предвид следното:

ОС Добрич е бил сезиран със заявление от изпълнителния директор на сдружението -жалбоподател, за вписване на заливането клон в гр. Добрич на сдружението и освобождаване на представляващия.

В заявлението се твърди, че са налице условията за заличаване на клона сдружението, тъй като на 25.09.2014 год. от 19 ч. е проведено ОС, на което са взети две решения: за закриване на клона в гр. Добрич и за освобождаване на М.М.В. от длъжност управител на клона. Представен е протокол от ОС и списък на участниците в него със скайп адресите им, от които са се включили в конферентната връзка. Представено е и копие от покана за събранието, копие от протокол от събрание на УС. От писмените доказателства по безспорен начин се установява, че събранието е проведено по скайп чрез конферентна връзка.

ОС се състои от всички членове на сдружението по списъчен състав – чл. 24 от ЗЮЛНЦ. Кворумът и гласуването на ОС са уредени в чл. 27 и чл. 28 ЗЮЛНЦ. Удостоверяването на присъствието следва да се извърши във формата, в която се доказва и самото провеждане на ОС – в писмена форма с подпис на всеки от присъстващите. В случая това не е направено, поради свикване и провеждане на ОС по скайп.

Съдът не споделя доводът в жалбата, че по отношение на събранията на ОС е приложима разпоредбата на чл. 32, ал.3 ЗЮЛНЦ, касаеща заседанията на УС, за който е предвидена възможност заседанията да се провеждат и с телефонна връзка, а решения могат да се взимат и без заседание, с протокол, подписан от всички членове на УС – последната алинея на същия текст от закона. УС и ОС са две различни органа и всеки от тях има своя специфика. Нормите, касаещи УС, са специални по отношение на нормите, касаещи ОС, поради което са и неприложими.

Ето защо, присъстващи на ОС са лично присъстващите членове на сдружението или надлежно представляваните такива. Отделно от това, скайп връзката не може надеждно да установи самоличността на участващото чрез нея лице, поради ненадеждността на регистрацията в интернет, за която не се изисква установена самоличност. Ето защо, самоличността на лицата, участвали по скайп връзка не е установена. Ето защо, изводите на настоящия състав съвпадат с тези на ОС. Обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 81/15.10.2014 год., постановено по фирмено дело № 30/2013 г. по описа на Окръжен съд Добрич, ТО, с което е отказано вписване на ЗАЛИЧАВАНЕ на клон в гр. Добрич на сдружение с нестопанска цел „Г-Б П ЗА Ж”, гр. Русе, рег. по ф.д. 26/2014 год. по описа на ОС Русе, и освобождаване на представляващия клона.            

                  Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                     

2.