О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

699/11.12.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 11. 12.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№560/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Ж.И.Д. чрез особения й представител адв.Д.Г. против разпореждане №8788/24.10.2017г., постановено по в.гр.д.№1332/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без уважение подадената от Ж.И. Д.молба вх.№29452/23.10.2017г. за предоставяне на звукозапис от о.с.з., прове- дено на 22.11.2017г./в диспозитива на разпореждането е допусната очевидна факти -ческа грешка при посочване от съда на датата на о.с.з., като действителната такава е 18.10.2017г./.В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което на страната се предостави искания звукозапис.

Въззиваемата страна Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”, гр. София в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез проце -суалния представител адв.А.М. поддържа становище за неоснователност на подадената частна жалба и моли обжалваното разпореждане да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№1332/17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадената от Ж.И.Д. въззивна жалба против части от решение №1416/07.04.2017г., постановено по гр.д.№3241/04г. по описа на ВРС, XXV състав.

След проведено на 18.10.2017г. о.с.з., с молба вх.№29452/23.10.2017г. Ж.Д. е поискала да й бъде предоставен звукозапис от проведеното съдебното заседание на посочената дата, която молба е оставена без уважение с обжалваното разпореждане.

Частната жалба е подадена в едноседмичен срок от уведомяването на страната за разпореждането, но е насочена против съдебен акт, неподлежащ на самостоя -телно обжалване.Видно от разпоредбата на чл.274, ал.1, вр. чл.279 от ГПК срещу разпорежданията на съда могат да бъдат подавани частни жалби, когато разпореж -дането прегражда по-нататъшното развитие на делото, и в случаите, изрично посочени в закона.Разпореждането на съда, с което е оставено без уважение искането за предоставяне на звукозапис от проведено о.с.з., не попада в никоя от посочените в закона хипотези.Същото няма преграждащ характер по отношение на съдебното производство, а и законът не предвижда възможност за негов инстанционен контрол.С оглед горното и подадената от страната частна жалба вх.№30927/06.11.2017г. е била недопустима, съответно образуваното по нея производство пред настоящата инстанция също и като такова подлежи на прекратяване

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№560/17г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: