ОПРЕДЕЛЕНИЕ

693

21.12.2013 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21.12. през две хиляди и тринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 561 по описа за 2013 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Ж.В. Ж. от гр. Търговище, срещу разпореждане № 1220/24.10.2013 год. на ОС Шумен по в.гр.д. 107/2013 год., с което е върната подадената частна въззивна жалба срещу разпореждане № 818/11.07.2013 год. на ШОС, поради просрочие, на осн. чл. 275, ал.2 вр. чл. 262, ал.2, т.2 ГПК. В жалбата се твърди, че с върнатата частна жалба са представени доказателства за спазване на сроковете и доказателства за изтекла давност на вземането на взискателя.

От насрещната страна Топлофикация Шумен ЕАД, гр. Шумен не е постъпил писмен отговор.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба срещу действията на ДСИ по изп.д. 2009360400270, по което г-н Ж. има качеството длъжник.

Делото е било прекратено с разпореждане, постановено в троен състав на ШОС /?!/, имащо характер на определение, тъй като жалбата срещу действията на ДСИ е била намерена за просрочена.

Този съдебен акт е съобщен на г-н Ж. на 28.08.2013 год. Частна жалба срещу акта е постъпила едва на 14.10.2013 год., повече от месец след изтичане на едноседмичния срок за обжалване.

С атакуваното разпореждане, отново в троен състав //?!// ШОС е върнал частната жалба като просрочена.

Пред въззивната инстанция г-н Ж. не е представил доказателства за спазване на законоустановения срок за обжалване на съдебния акт, с който производството по жалбата му е било прекратено.

Процесуалните действия на страните са скрепени със срок и неспазването му задължава съда да не взима предвид извършването им. Ето защо, подадената от г-н Ж. частна жалба е подлежала на връщане, по силата на чл. 275, ал.2 вр. чл. 262, ал.2, т.2 ГПК.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Съставът на ВАпС намира, че по въззивно дело, което е вече образувано, въззивната инстанция се произнася с определения и решения в състав от трима съдии. Подадените жалби срещу постановен съдебен акт съдията - докладчик администрира еднолично с разпореждане. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № № 1220/24.10.2013 год. на ОС Шумен по в.гр.д. 107/2013 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: