ОПРЕДЕЛЕНИЕ

744

_03_.11.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _03_.11. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.561 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Ю Х.П. ***, срещу определение №3156/09.09.2015 г. по гр.д. 977/2015 год. на ВОС, с което е оставена без уважение молба с вх.№ 26524/02.09.2015 год. за продължаване на срока за обжалване на въззивното решение, постановено по същото дела, на осн. чл. 63, ал.3 ГПК.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено, изложени са подробни съображения за това. Основният довод е, че дори и адвокатът на жалбоподателя да е подал КЖ, то самият жалбоподателне бил уведомен за решението на съда и не успял да говори с адвоката си. Претендира се, че е нарушено правото на защита и справедлив процес.

Подаден е писмен отговор от И.Г.И. и Г.И. ***, в който жалбата се оспорва КАТО недопустима – лишена от правен интерес, тъй като срещу решението по делото е подадена КЖ от пълномощника на жалбоподателя.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Подадената ЧЖ е недопустима, като лишена от правен интерес.

Делото пред ОС е въззивно, по него е посатновено решение на 23.07.2015 год., което е връчено на пълномощника на г-н Х. на 03.08.2015 год.

На 02.09.2015 год. г-н Х. е подал молба за удължаване на срока за обжалване, която е оставена без уважение с обжалваното определение.

В законовия едномесечен срок от името на г-н Х. чрез адвоката му е подадена касационна жалба, т.е. срокът за касационно обжалване е спазен.

Ето защо и ЧЖ на г-н Х. е лишена от правен интерес – той има по-ефективен начин за охрана на интересите си, правото му на защита вече е осъществено, а при разногласия с адвоката му има друг път за разрешаването им.

Отделно от всичко изложено, и извън предмета на ЧЖ, законовият срок за обжалване на решения не подлежи на удължаване – чл. 63, ал.3 ГПК.

ЧЖ е недопустима и производството по нея подлежи на прекратяване.

По изложените съображения ВАпС

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по частната жалба като недопустимо, лишено от правен интерес.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: