О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                 №672/12.12.2013 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на десети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                  ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 562 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1,т.1, във  връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Божони” ООД гр.Варна срещу определение № 2883/26.09.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.ч.гр.д.№ 2925/2013 година, с което е прекратено производството по подадената преди това от него, в качеството му на длъжник, жалба срещу присъединяването на държавата като взискател по изп.д.№ 56/2013 година по описа на ЧСИ с рег.№ 808 в КЧСИ.

Правят се оплаквания за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени, като отмени  и присъединяването на държавата като взискател.

Насрещната страна А.Т.Щ. - взискател по изпълнението, е изразила становище за неоснователност на частната жалба.

 Частната жалба е процесуално допустима, но е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Правото на жалба в изпълнителния процес е налице само в изрично предвидените в ГПК случаи. В този смисъл нито в чл.435, нито в друга разпоредба  от дял трети на ГПК (Изпълнение на непарични вземания) е предвидена възможност да се обжалва постановлението на СИ, с което се привлича (конституира) държавата като съвзискател по право.

С оглед на гореизложеното следва да се приеме, че обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди.

Развития в частната жалба довод, че при производство по принудително предаване на вещ, какъвто е случая, не може да има присъединяване на нови взискатели, дори и държавата, не може да се сподели от апелативната инстанция. По делото е безспорно установено, че изпълнението тече и заради парично задължение на длъжника. Следователно в случая изпълнителното производство включва принудително изпълнение и за парично и за непарично притезание и правилно държавата е конституирана като взискател по право.

По изложените съображения частната жалба се явява неоснователна.

Водим от горното, ВАпС

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2883/26.09.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 2925/2013 година.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                             2.