ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

683

 

Гр.Варна, 03.11.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 03.11.2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 562  по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2 вр. чл. 274, ал.1, т.2, вр. чл. 95, ал.5 ГПК и е образувано по частна жалба на П.И.П. и М.М.Б. против определение № 655 от 27.09.2016 г., постановено по в.гр.д. № 521/2016 г. по описа на Добричкия окръжен съд В ЧАСТТА, с която е оставена без уважение молбата им за предоставяне по реда на чл. 94 и сл. от ГПК на правна помощ под формата на процесуално представителство по в.гр.д.№ 521/2016 г., образувано по реда на глава XX от ГПК въз основа на жалбата им срещу решение № 60/09.06.2016 г., поправено с решение № 100/23.08.2016 г. по гр. д. №477/2015 г. на районен съд гр.Балчик, постановено по иск по чл. 108 от ЗС.

Жалбподателите са навели оплаквания за неправилност на обжалваното определение, като незаконосъобразно и необосновано, като са молили за отмяната му и за уважаване на искането. Изложили са съображения, че водими от принципа на процесуална равнопоставеност на страните и предвид неприетите им за разглеждане и незащитени с право на частна жалба насрещни искове, правната обстановка била значително усложнена и налагала професионално съдействие.

Частната жалба е подадена в срок, срещу постановен за пръв път и подлежащ на обжалване акт на окръжния съд, действащ като въззивна инстанция и изхожда от лица с правен интерес от обжалването му, като неизгоден за тях. Същата е допустима, а разгледана по същество – неоснователна по следните съображения:

С определение № 655 от 27.09.2016 г., постановено по в.гр.д. № 521/2016 г. на Добричкия окръжен съд, производството по същото дело е било разделено, като е постановено въз основа на жалбата на П.П. и М.Б. от 30.06.2016 г. в частта й на оплакванията срещу неоснователното отхвърляне на разглеждането на насрещните искове, с характер на частна жалба по чл. 274, ал.1, т.2 във вр. с чл.129, ал.3 от ГПК срещу определение № 41/01.02.2016 г. по гр.д. № 477/2015 г. на БРС да се образува частно гражданско дело, като в производството по в.гр.д. № 521/2016 г. продължава разглеждането на жалбата им от 30.06.2016 г. в останалата й част с характер на въззивна по чл.260, във вр. с чл. 258, ал.2 от ГПК срещу решение № 60/09.06.2016 г., поправено с решение № 100/23.08.2016 г.- по гр.д. № 477/2015 г.

От изложеното се налага извода, че след разделянето, предметът на въззивното производство по в.гр.д. № 521/2016 г. на ДОС не включва неприетите насрещни искове на ответниците, по които те са заявили, и са поддържали и в частната си жалба пред настоящата инстанция, нужда от професионална помощ от адвокат и са молили за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство. Доколкото молбата им за предоставяне на правна помощ, обективирана в жалбата им от 30.06.2016 г.  е заявена във връзка с насрещните им искове, тя следва да се разгледа и по новообразуваното отделено частно производство. В този смисъл, предоставянето на правна помощ чрез процесуално представителство по в.гр.д. № 521/2016 г. по описа на ДОС с предмет въззивната им жалба срещу решението на окръжния съд по 108 от ЗС и с оглед обстоятелството, че такава вече са изготвили и депозирали в срок и съобразно процесуалното им поведение  – липса на конкретни оспорвания, възражения, правни доводи и доказателствени искания в първата инстанция, включително и преди оттегляне на пълномощията на упълномощения от тях адвокат, е неоправдано от гледна точка на ползата, която би донесла на кандидатстващите за нея лица. Налице е хипотезата по чл. 24 от ЗПП, поради което и като постановяващо идентичен резултат определението на окръжния съд, с което е отказа правна помощ по в.гр.д. № 521/2016 г. по описа на ДОС е правилно, съобразено е с материалния закон и е обосновано, поради което то следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 655 от 27.09.2016 г., постановено по в.гр.д. № 521/2016 г. по описа на Добричкия окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е оставена без уважение молбата на П.И.П. и М.М.Б. за предоставяне по реда на чл. 94 и сл. от ГПК на правна помощ под формата на процесуално представителство по в.гр.д.№ 521/2016 г., образувано по реда на глава XX от ГПК въз основа на жалбата им срещу решение № 60/09.06.2016 г., поправено с решение № 100/23.08.2016 г. по гр. д. №477/2015 г. на районен съд гр.Балчик, постановено по иск по чл. 108 от ЗС.

 

Определението не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: