О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

737/26.11.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 26.11.2019       в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 563/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба вх.№ 5182/19.09.2019 год от Р.Д.Я. чрез процесуалния му представител адв. Б.Ж. срещу разпореждане № 4283/09.07.2019 год по гр.д. № 2840/2015 год на Окръжен съд Варна в частта за разликата в размер на 2034,10 лв между сбора на присъдените с разпореждането главници в общ размер 113 977,25 лв и претендираната по това перо с молбата за издаване на обратен изпълнителен лист сума в размер на 116 116,011,35 лв; по отношение началния момент на присъдената законна лихва върху сумата 8532,75 лв, считано от 29.05.2019 год вместо от датата, на която е извършено прихващането – 29.01.2014 год; по отношение указаното в разпореждането и в издадения въз основа на него изпълнителен лист насрещно задължение за връщане на взискателката по отмененото решение на суми в размер на 36 500 лв и 135 800 лв като условие за връщане на двата недвижими имота по изпълнителния лист.

След поправка на очевидна фактическа грешка, допусната с разпореждане № 6297/09.10.2019 год по гр.д. № 2840/2015 год на ВОС е постъпила частна жалба вх.№ 6349/13.11.2019 год срещу постановения диспозитив за отхвърляне на искането за издаване на обратен изпълнителенлист за сумата 2034,10 лв, ведно със законната лихва, считано от 29.01.2014 год.

Постъпил е отговор от В.Б.Н., в който е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на разпореждането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частните жалби са подадени в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което са процесуално допустими.

Разгледани по същество, те са ОСНОВАТЕЛНИ, по следните мотиви:

Съгласно чл. 245 ал.3 от ГПК когато искът бъде отхвърлен с влязло в сила решение, съдът издава на длъжника изпълнителен лист срещу взискателя за връщане на сумите или вещите, получени въз основа на допуснатото предварително изпълнение на отмененото решение, както и за събраните от длъжника такси и разноски в изпълнителното производство.

Безспорно е установено по делото, че въз основа на неприсъствено решение, постановено по гр.д. 12015/2012 год на СГС е издаден изпълнителен лист в полза на В.Б.Н. за сумата 131 800 евро със законна лихва считано от 10.09.2012 год и разноски в размер на 15000 лв. С решение № 1314/26.06.2014 год по гр.д. № 4066/2012 год на Софийски апелативен съд е отменено неприсъственото решение  и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, а впоследствие – изпратено по подсъдност на Окръжен съд Варна. С решение № 258/26.02.2016 год по гр.д. № 2840/2015 год на ВОС искът е уважен и са присъдени разноски в размер на 30 322 лв. Решението е отменено изцяло с решение № 28/13.03.2018 год по в.гр.д. № 434/2016 год на Апелативен съд Варна и исковете са отхвърлени, а с определение по гр.д. № 3774/2018 год на ВКС на РБ решението не е допуснато до касационно обжалване.

Междувременно, въз основа на изпълнителния лист, издаден по отмененото неприсъствено решение, е образувано изпълнително дело № 20137190400154 на ЧСИ С. Я., по което е извършена публична продан на недвижими имоти, собственост на длъжника. Два от тях са възложени на взискателката, а други два – апартамент № 9 в гр.Варна, ул.“Райко Жинзифов“ № 31 и гараж № 1 в гр.Варна, ул.“Възраждане“ № 10 са възложени на трето лице. Сумата от продажбата на тези имоти в размер на 110 998,25 лв е разпределена, както следва: 359,00 лв – за Община Варна, 2034,10 лв – разноски за ЧСИ, 3 160,65 лв за НАП и 105 444,50 лв за взискателката В.Б.. След влизане в сила на протокола за разпределение сумата 105 444,50 лв е изплатена на взискателката с платежно нареждане от 29.01.2014 год. Вземането й е намалено с 8 532,75 лв, представляваща размера на един депозит поради отказ от придобиване на имота. В приложеното удостоверение изх.№ 2298/25.03.2019 год на ЧСИ Станислава Янкова е посочено, че внесените от взискателката такси и разноски по изпълнителното дело са, както следва: 390,50 лв обикновени такси; 5 460,26 лв – такса за опис и 500 лв – хонорар за вещо лице.

От така изяснената фактическа обстановка следва да се приеме, че сумата 2034,10 лв, не е включена в числото на таксите, внесени авансово от взискателката, а е събрана от длъжника като такса за ЧСИ за изпълнителния способ, постъпленията от който са предмет на разпределението. Тази сума не се дължи от него в хипотезата на отмяна на решението, по което е издаден изпълнителния лист. С отхвърляне на предявения иск е отречено с влязло в сила решение вземането на взискателката по изпълнителното дело. За неоснователно водения съдебен процес тя дължи на ответника разноските, направени от него. Същото се отнася и за неоснователно воденото изпълнително производство – извод, който следва от изричния текст на чл. 254 ал.3 от ГПК. Взискателката дължи да върне всичко, което е получила по изпълнителното дело, както и да заплати на длъжника направените от него разноски.

Поради това разпореждането на първоинстанционния съд, с което е оставено без уважение искането за издаване на обратен изпълнителен лист за сумата 2034,10 лв е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. За посочената сума следва да се издаде изпълнителен лист срещу взискателката, ведно със законна лихва, считано от 29.05.2019 год до окончателното й изплащане. По въпроса за началния момент на лихвата за вземания по чл. 55 ал.1, предл.1 от ЗЗД – за връщане на даденото без основание, е постановено Тълкувателно решение №5/2017 от 21.11.2019 по тълк. д. №5/2017 год, в което е прието, че вземането за връщане на даденото без основание възниква и става изискуемо в момента на даването, но за да бъде поставен длъжникът в забава е необходима покана. Като такава следва да се приеме подаването на молбата за издаване на обратен изпълнителен лист, а именно – 29.05.2019 год. По същите мотиви настоящият състав намира частната жалба за неоснователна в частта, отнасяща се до законната лихва върху сумата 8 532,75 лв.

Разпореждането е неправилно в частта, с която съдът е обвързал връщането на недвижимите имоти, възложени на взискателката при публичната продан, със задължение на молителя да изпълни свое насрещно задължение за заплащане на сумите 36 500 лв и 135 800 лв.

Както е посочено по-горе, с отмяната на осъдителното решение и отхвърляне на предявените искове, с влязло в сила решение е признато несъществуването на вземането на ищцата, респ. липсата на насрещни задължения на ответника. В резултат от проведеното неоснователно принудително изпълнение взискателката е придобила два от изнесените на публична продан имоти срещу суми, по-малки от размера на вземането по изпълнителния лист. Насрещно вземане срещу длъжника би могло да възникне само в случай, че взискателят е доплатил разликата, с която цената при възлагането на имота надвишава размера на вземането му, по аргумент от чл. 495 от ГПК. Разпоредбата на чл. 90 от ЗЗД, на която се е позовал съдът, е неприложима, защото не съществува насрещно задължение на длъжника към взискателката, което да произтича от същото правно отношение.

По изложените мотиви следва да бъде отменено обжалваното разпореждане № 4283/09.07.2019 год в частта, с която връщането на собствеността върху имоти с идентификатори 10135.1502.3.2 и 10135.2564.1529.2 е обвързано с изпълнение на насрещно задължение за заплащане съответно на сумите 36500 лв и 135800 лв.

Следва да бъде отменено и разпореждане № 6297/09.10.2019 год, с което е поправено разпореждане № 4283/09.07.2019 год по гр.д. № 2840/2015 год на ВОС, с което е оставено без уважение искането за издаване на обратен изпълнителен лист за сумата 2034,10 лв, ведно със законната лихва, считано от 29.05.2019 год, като вместо него бъде постановено да се издаде обратен изпълнителен лист  за посочената сума.

Разпореждане № 4283/09.07.2019 год следва да се потвърди в частта, с която е определен началния момент на законната лихва върху сумата 8532,75 лв.

Насрещната страна следва да понесе разноските по делото в размер на 30 лв, представляващи заплатени от жалоподателя държавни такси.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ разпореждане № 4283/09.07.2019 год по гр.д. № 2840/2015 год на ВОС, г.о., 9 състав, с което е разпоредено да се издаде обратен изпълнителен лист за връщане на собствеността върху имот с идентификатор № 10135.1502.3.2 в частта, с която е поставено условие за изпълнение на насрещно задължение в размер на  36 500 лв и имот с идентификатор № 10135.2564.1529.2 в частта, с която е поставено условие за изпълнение на насрещно задължение в размер на 135 800 лв.

ОТМЕНЯ разпореждане № 6297/09.10.2019 год за поправка на очевидна фактическа грешка в разпореждане № 4283/09.07.2019 год по гр.д. № 2840/2015 год на ВОС, с което е оставено без уважение искането за издаване на обратен изпълнителен лист за сумата 2034,10 лв, и вместо него

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ обратен изпълнителен лист в полза на Р.Д.Я. с ЕГН ********** *** против В.Б.Н. с ЕГН ********** ***1, да върне сумата 2034,10 лв, ведно със законната лихва от 29.05.2019 год до окончателното й изплащане.

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 4283/09.07.2019 год по гр.д. № 2840/2015 год на ВОС, г.о., 9 състав в частта, с която е определена началната дата на законната лихва върху сумата 8 532,75 лв, считано от 29.05.2019 год до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА В.Б.Н. с ЕГН ********** ***1 да заплати на Р.Д.Я. с ЕГН ********** *** разноските по делото в размер на 30 лв.

В останалите части разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

2.