ОПРЕДЕЛЕНИЕ

796

_18_.11.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _18_.11. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 564 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от В.С.Г., срещу определение  № 3023/24.08.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 2477/2015 год., с която е прекратено производството по подадената жалба от В.С.Г. срещу  действията на ЧСИ Станимира Данова № 718 по изп.д. 20137180400437, изразяващи се в постановление за възлагане на недвижим имот от 17.06.2015 год. след на публична продан, с оглед несеквестируемостта на вещта. В жалбата се излага, че определението е неправилно и постановено при нарушение на правото на защита на жалбоподателката, която не била уведомена редовно за изпълнението. Иска се отмяна на прекратителното определение и разглеждане на жалбата и в тази й част по същество.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна «Банка ДСК» ЕАД, гр. София, ЕИК 121830616, която не е изразила становище.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на В.Г. срещу постановление за възлагане на недвижим имот след публична продан при твърдения, че г-жа Г. в качеството си на длъжник, не е била уведомена за изпълнението до момента на постановлението за възлагане, както и че имотът е несеквестируем.

Съобразно току-що приетото ТР на ВКС по ТД №2/2013 год.:„Срокът за обжалване при насочване на изпълнението върху вещ започва да тече от връчването на съобщението за насрочване на  проданта. … Пропускането на този срок обаче не осуетява правото на длъжника да иска от съдебния изпълнител да прекрати започналата продан преди издаването на постановление за възлагане (съдебният изпълнител не може да оттегли това постановление) или да му върне получената от публичната продан сума, преди тя да е получена от кредитора, тъй като съдебният изпълнител може да предпочете да обезщети вредите на участвалите наддавачи в публичната продан, вместо да продължи да уврежда длъжника.

В случая водещият довод за неоснователност на жалбата  в производството пред ВОС е просрочието на жалбата.

Жалбоподателката е твърдяла нередовно уведомяване за цялото неизпълнение, а оттам и липса на възможност по-рано да релевира доводите си за несеквестируемост на продадения на публична продан имот. Ако твърденията й се докажат, жалбата й би била допустима и подадена в срок.

Възможност да докаже твърденията си за нередовно уведомяване за насочване на изпълнението към конкретния имот, обаче, не й е била дадена от ОС. Следователно доводът за недопустимост на жалбата е формиран преждевременно. Само с оглед на твърденията в жалбата, същата се явява допустима, до момента на преценка дали жалбоподателката успешно е доказала твърденията си нередовно уведомяване за целия изпълнителен процес. 

Жалбата е основателна, а обжалваният акт следва да бъде отменен и делото върнато за събиране на исканите от г-жа Г. доказателства относно ненадлежното й уведомяване за изпълнителния процес, след което може да се направи извод просрочена ли е жалбата й.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение  № 3023/24.08.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 2477/2015 год., И ВРЪЩА ДЕЛОТО НА ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: