О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

698/11.12.2017

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 11. 12.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№564/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час - тна жалба от Ф.Д.К. чрез процесуалния му представител адв.К. Х. против определение №1001/31.10.2017г., постановено по в.гр.д.№273/17г. по описа на РОС, с което е оставена без разглеждане подадената от Ф.Д.К. жалба вх.№9568/27.09.2017г./по описа на ЧСИ Д.Д./ и с вх.№ 4185/24.10.2017г./по описа на РОС/ против Постановление за разноски от 30.08. 2017г. по изп.д.№20177620400407 по описа на ЧСИ Д.Д., рег.№762, район на действие ОС-Разград и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на РОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.Претендират се разноски.

Въззиваемият Д.Н.Д., редовно уведомен, не е депозирал отговор по жалбата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№273/17г. по описа на РОС е образувано по жалба вх. №9568/27.09.2017г./по описа на ЧСИ/, подадена от Ф.Д.К. чрез процесуалния му представител адв.К.Х., против действие на ЧСИ Д. Д., рег.№762, с район на действие ОС-Разград, по изп. дело №20177620400407 - Постановление от 30.08.2017г. за приемане на дължимите от длъжника в изп. производство Ф.Д.К. такси и разноски.

Цитираното изп.дело е образувано на 28.07.2017г. въз основа на изпълнителен лист от 26.07.2017г., издаден по НЧХД №231/15г. по описа на РС-Исперих, с който длъжникът Ф.Д.К. е осъден да заплати на Д.Н. Д.сумата от 840лв., представляваща деловодни разноски.С молбата за образу - ване на изп.дело взискателят е претендирал за събиране като разноски и сумата от 360лв., представляваща заплатено адв.възнаграждение за процесуалния му пред - ставител в изп.производство адв.Ж.Ч..В молба от 07.08.2017г. взискателят Д. Д. е уведомил ЧСИ, че е получил по банковата си сметка сумата от 840лв.

ПДИ е връчена на длъжника на 21.08.2017г.В същата е посочена и сумата от 360лв. като разноски по изп.дело.С молба от 24.08.2017г./подадена по пощата на 22.08.2017г./, депозирана по изп.дело чрез процесуалния му представител адв.К. Х. с приложено към тази молба пълномощно, Ф.К. е представил доказа -телства за заплащане на сумата от 840лв. по сметка на Д.Д. на 31.07.2017г. с посочено основание за превода „разноски по НЧХД №231/15г. ИРС”.Със същата молба е възразил против приетите за събиране разноски за заплатено адв. възнаг -раждение като прекомерно и е направил искане за неговото редуциране до законо - установения минимум, както и е възразил против посочените като дължими в ПДИ такси по ТТРЗЧСИ, като счита, че техният действителен размер е по-нисък.

С постановление от 30.08.2017г. ЧСИ е определили дължимите от длъжника такси и разноски по изп.дело, а именно адв.възнаграждение в размер на 360лв. и 238 лв./посочени по пера/ такси по ТТРЗЧСИ или общо сумата от 598лв.Посочвайки така дължимите суми ЧСИ е приел за неоснователни възраженията на длъжника в молбата от 24.08.2017г.  

За постановлението, съставляващо действие на СИ, подлежащо на обжалване съгласно нормата на чл.435, ал.2 от ГПК, в едноседмичен срок от съобщението, съгласно нормата на чл.436, ал.1 от ГПК, длъжникът Ф.Д.К. е уведомен с препоръчано писмо с обратна разписка, връчена му лично на 18.09. 2017г.Срокът за обжалване изтича на 25.09.2017г./присъствен ден/.Против поста -новлението Ф.К. чрез процесуалния си представител адв.К.Х. е подал жалба с вх.№9568/27.09.2017г. по описа на ЧСИ.Адв.К.Х. е посочена и за него съдебен адреса***.В представеното копие от изп.дело не е приложен плик, от който да се установи изпращането на жалбата по пощата, но индиция за горното е обстоятелството, че всички документи, които адв. К.Х. е изпращала по изп.дело като процесуален представител на Ф.К., са изпращани от нея по пощата от адреса й в гр.Русе, както и фактът, че жалбата и документите към нея са били сгънати като поставени в плик.В настоящото произ -водство е представено удостоверение изх.№94-К-07/16.11.2017г., издадено от „Бъл- гарски пощи”ЕАД, Областна пощенска станция Русе, съгласно което кореспонден -тска пратка PS 7000 011 LLJF, подадена на 25.09.2017г. в ПС 7000 Русе Ц, с пода- тел адв.К.Х. и получател ЧСИ Д. Д., 7200 Разград, е доставена на 27.09.2017г. на С. А.С.-пълномощник.Представен е и системният бон за заплащане на препоръчана пратка с баркод PS 7000 011 LLJF с посочен в него получател ЧСИ Д. Д. по изп.д.№407/17г. и с дата 25.09.2017г.По изп. дело липсват други документи, които да са били изпратени по пощата на посочена- та дата от адв.К.Х. с плик с посочения баркод и получени от ЧСИ.Предвид горното и цитираните удостоверение и системен бон, съдът приема, че именно частната жалба, получена от ЧСИ на 27.09.2017г., е била изпратена с цитираната препоръчана пратка на 25.09.2017г.С оглед горното и следва да се приеме, че жалбата на страната е подадена в рамките на преклузивния срок на осн. чл.62, ал.2, изр.1 от ГПК.

По изложените съображения съдът приема, че неправилно с обжалваното опре - деление е прието, че подадената жалба против действие на съдебен изпълнител е била просрочена, предвид което същото следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.Искането за присъждане на разноски е неоснователно, т.к. направените от жалбоподателя  разноски по частната жалба, инициирала производството пред ВАпС, не произтичат от процесуалното поведение на насрещната страна.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1001/31.10.2017г., постановено по в.гр.д.№273/17г. по описа на РОС, и

ВРЪЩА делото на ОС-Разград за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: