О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

756/05.11.2015г.

 

 

     Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание на 05.11.2015г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

     като разгледа докладваното от съдия Ю.Бажлекова ч.гр.д. № 565 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

     Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

            Образувано е по частна жалба на В.С.С., подадена чрез пълномощник адв.Ст.З., срещу определението на Варненския окръжен съд, постановено на 24.09.2015г. по гр.д. № 2497/2015г., с което е оставена без уважение молбата й за освобождаване от заплащане на държавна такса в производството по гр.д.№2497/2015г. по описа на ВОС. Твърди се, че направения от ВОС извод, че жалбоподателката е в трудоспособна възраст, без данни за влошено здравословно състояние и има имущество от което да реализира доходи е неправилен и необоснован. Съдът не е взел предвид, представените с исковата молба медицински документи, от които е видно, че жалбоподателката страда от епилепсия – заболяване, което я прави негодно да упражнява голям кръг от трудови дейности. Не е отчетено и обстоятелството, че жалбоподателката като самотна майка, сама се грижи за отглеждането на две деца. Същата няма декларирани доходи за 2013г. Двете дружества, в които има участие са декларирали, че са на загуба за 2014г. Не може да реализира и доходи от притежавания от нея имот, поради това, че в района, в който се намира няма търсене за отдаване под наем, а поради наложена възбрана, той не може да бъде продаван. Иска се от настоящата инстанция да отмени обжалвания съдебен акт и постанови друг, с който да бъде освободена от заплащане на дължимата по предявения иск държавна такса.

     Частната жалба е подадена в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

     Производтството пред ВОС е образувано по предявени от В.С.С. искове с правно основание чл.26, чл.31 ЗЗД и чл.124 ГПК за признаване на установено спрямо „КТМ ЕКС” ЕООД, че ищцата е собственик на л.а.”БМВ ХРейхе”, с ДК№ В 9999 НХ. Ищцата е подала молба с искане за освобождаване от заплащане на дължимата държавна такса на основание чл.83, ал.2 ГПК. Видно от представените доказателства във връзка с искането за освобождаване от заплащане на държавна такса и тези, представени с исковата молба, жалбоподателката е в трудоспособна възраст и не са налице доказателства за сериозно и трайно влошено здравословно състояние, което да е пречка да реализира доходи от трудова дейност. Същата притежава три земеделски имота и двуетажна къща с дворно място с площ от 1315 кв.м. в с.Генерал Кантарджиево. Притежава дял от „Денивес тайм”ООД в размер на ½ от капитала – 2500лв. и е едноличен собственик на ЕООД. Декларирала е, че сама се грижи за двете си малолетни деца.

В преписката по дело № 537/2015г. се съдържат данни, че за едно от децата на жалбоподателката по съдебен ред е присъдена издръжка в размер на 300лв. месечно, която следва да се заплаща от бащата на детето.

При преценката за основателността на молбата за освобождаване от държавни такси и разноски по делото следва да се имат предвид доказателствата за обстоятелствата по чл.83, ал.2 ГПК, характера на правния спор и всички други, констатирани от съда обстоятелства.

От доказателствата по делото е видно, че жалбоподателката е в трудоспособна възраст, като не са представени доказателства за сериозно и трайно влошаване на здравословното й състояние или данни за инвалидизиране и ограничаване на трудовите дейности, които тя може да упражнява. Установява се, че притежава четири имота, притежава дял в търговско дружество и е едноличен собственик на друго.

В това производство са от значение доходите на лицето, искащо освобождаването от държавна такса, имущественото му състояние, здравословно състояние и семейно положение, трудова заетост и възраст, като смисъла на закона при освобождаването от държавна такса, е в това да не се отнема правото на гражданите да търсят по съдебен ред защита на правата си. Това е така само в случаите, когато съществуват категорични доказателства, че съответното лице е лишено от възможност да получава каквито и да  доходи, или не получава доходи и по тази причина няма финансова възможност да поема разноски в процеса, тъй като заплащането им ще го затрудни съществено. В конкретния случай жалбоподателката, притежава недвижимо имущество и дялове в търговски дружества липсват данни за влошено здравословно състояние, което да налага допълнително разходи за лечение, над обичайните. Налагането на възбрана върху единия от имотите не представлява пречка за ползването на имота и реализиране на доходи от него или за разпореждане с имота. Ирелевантен е и въпросът дали дружествата са реализирали печалба, тъй като отрицателния финансов резултат на дружествата не води автоматично до намаляване на патримониума на физическото лице.

При преценката на обстоятелствата по чл.83, ал.2 ГПК, съдът правилно е взел предвид, че от доказателствата по делото се установява, че в полза на едното от децата на жалбоподателката е присъдена издръжка в размер на 300лв. месечно, за която същата да се снабди с изпълнителен лист и да събира принудително.

 Предвид изложеното, съдът намира, че с оглед установеното имуществено състояние, заплащането на дължимата в производството държавна такса не би затруднило жалбоподателката до степен да я лиши от достъп до правосъдие.

По изложените съображения, изводът на ВОС, че не са налице основания за освобождаване на жалбоподателката от внасяне на държавна такса е правилен и постановеното определение следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определението на Варненския окръжен съд, постановено на 24.09.2015г. по гр.д. № 2497/2015г., с което е оставена без уважение молбата на В.С. за освобождаване от заплащане на държавна такса в производството по гр.д.№2497/2015г. по описа на ВОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмичен срок от съобщаването му пред ВКС..

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЧЛЕНОВЕ: