ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

710

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  15.12.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 565/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Г.И. Б. от гр.Силистра чрез процесуалния му представител адв. П. *** (с пълномощно до приключване на делото пред всички инстанции, приложено на л.3 от делото), срещу определение № 236/15.11.2017 год по гр.д. № 35/2016 год на Окръжен съд Силистра, г.о., с което е върната исковата молба и производството по делото е прекратено.

Съдът съобрази, че определението е постановено след като на насрещните страни са връчени както първоначалната, така и поправената искова молба и производството се е развило с тяхно участие, поради което разпоредбата на чл. 129 ал.3 изр.второ от ГПК не намира приложение. На насрещните страни следва да се връчат преписи от частната жалба, каквито са прикрепени към корицата на делото. Задължение на първоинстанционния съд е да стори това, поради което настоящото производство следва да бъде прекратено, а делото – върнато на същия съд за администриране на частната жалба.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 565/2017 год на Апелативен съд Варна.

Връща делото на Окръжен съд Силистра за администриране на частната жалба с вх.№ 3713/27.11.2017 год по описа на СОС – връчване на преписи от нея на насрещните страни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                  2.