О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

730

 

гр.Варна,  30    .10.2015 г.

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на тридесети октомври, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                              

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 566 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по реда на чл.255 от ГПРК по молба за бавност, подадена от пълномощника на Р.К.К. – К. – въззиваема страна по в.гр.д.№ 799/2015 г. на Окръжен съд – Варна. В подадената молба не е конкретизирано процесуалното действие, извършено несвоевременно от Окръжен съд – Варна и не е формулиран петитум.

Към молбата е приложено становище по чл.255, ал.2 от ГПК на съдията-докладчик по гр.д.№ 799:2015 г. на ВОС.

След като прецени доказателствата по делото, Варненският апелативен съд приема, че подадената молба е неоснователна.

В.гр.д.№ 799/2015 г. е приключило с постановяване на решение № 964/18.05.2015 г. По делото е постановено и определение № 3012/24.08.2015 г. по реда на чл.248, ал.2 от ГПК по молба, подадена от жалбоподателката Р.К.К. – К., обжалвано от нея пред ВКС с „частна жалба и уточнителна молба за бавност” от 23.09.2015 г. Пълномощникът на страната е подал частна жалба /по съществото си касационна жалба/ срещу постановеното решение, оставена без движение за отстраняване на нередовности. Поради неизпълнение в срок на указанията на съда, с разпореждане № 10304/1.10.2015 г. касационната жалба е върната, като – без да е задължен за това, съдът е изчакал по-дълъг срок от законния преди връщането й/предвид факта, че страната изпраща необходимите документи по пощата/.

Предвид факта, че по делото не са налице доказателства, установяващи несвоевременно извършване на което и да е процесуално действие от съда, а всяко от действията е свързано с администриране на молбите и жалбите на страната, Варненският апелативен съд приема, че молбата за бавност следва да бъде оставена без уважение, поради което, на основание чл.255 от ГПК,

 

                                        О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба за бавност, подадена от пълномощника на Р.К.К. – К. – въззиваема страна по в.гр.д.№ 799/2015 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                 АПЕЛАТИВЕН СЪДИЯ: