Р Е Ш Е Н И Е

72

гр.Варна, 14. 05.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и девети април през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                          ЧЛЕНОВЕ:           МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.гр.д.№567/14г. по описа на ВАпС, гр.о, за да се произнесе, взе предвид следното.

         Производството е по реда на чл.192, ал.2 от ГПК/отм./.Образувано по молба вх.№1668/13.03.2015г., подадена от М.Г.К. и С.О.К., за допускане поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в диспозитива на решение №31/11.03.2015г., постановено по в.гр.д.№567/14г. по описа на ВАпС, гр.о., навсякъде в частите му, в които е посочено „сумата 65 284лв.”, вместо които следва да се чете „сумата 31 861 лв.”.В молбата се излага, че съдът е допуснал посочената фактическа грешка в резултат от пог - решно изчисление на сумата, която е приел, че е дължима.Видна от мотивите на решението е волята на съда, че страните са съсобственици при равни квоти на недвижимия имот, обезщетение за чието еднолично ползване се претендира от ищцата Н.И.Т., притежаваща ½ ид.ч., в производството по предявения иск с пр.осн. чл.31, ал.2 от ЗС против ответниците М.Г.К. и С.О.К., притежаващи останалата ½ ид.ч.Също в мотивите съдът е приел, че дължимото обезщетение следва да се изчисли съоб- разно средния пазарен наем за имота за периода от 20.06.2003г. до датата на подаване на исковата молба - 23.01.2006г. въз основа на заключението на СТЕ на в.л.М.А., изслушано пред въззивната инстанция и прието в о.с.з. на 11.02.2015г.Според тази СТЕ, средният пазарен наем за имота за процесния период възлиза на 77 555лв., като съдът е приел, че тази сума следва да бъде намалена с 20 %, в резултат от което средният наем възлиза на 66 784лв.При определяне на обезщетението съдът е пропуснал да раздели на две дължимото обезщетение за целия имот и така да изчисли дължимото на ищцата обезще -тение за притежаваната от нея ½ ид.ч., което е в размер на 33 361лв. и от тази сума да извадят получените наеми от 1 500лв., като дължима остава сумата от 31 861лв.Молят да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка като навсякъде в диспозитива на постановеното решение вместо „сумата 65 284лв.” се чете „ сумата 31 861лв.”.

         Насрещната страна по молбата Н.И.Т. поддържа стано -вище за неоснователност на същата и моли да бъде оставена без уважение. Твърди, че липсва несъответствие между формираната в мотивите воля на съда и тази, изразена в диспозитива на решението му.Съдът е приел, че обезщете -нието е в размер на 66 784лв., от която сума следва да се приспадне сумата от 1 500лв. и да се присъди сумата от 65 284лв., колкото и са присъдени с диспо -зитива на решението.   

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

С решение №31/11.03.2015г., постановено по в.гр.д.№567814г. по описа на ВАпС, е частично отменено първоинстанционното решение и вместо него пос- тановено друго, с което М. и С.К. са осъдени солидарно да заплатят на Н.Т. на осн. чл.31, ал.2 от ЗС сумата от 65 284лв., представляваща обезщетение за еднолично ползване от тях през периода 01.03. 2001г.-23.01.2006г. на съсобствения им имот в гр.Варна, ул.”Княз Борис І-ви” №22, представляващ магазин с площ от 36, 86 кв.м., ведно с прилежащата към него изба с площ от 48 кв.м., както и на 38, 82 кв.м.ид.ч. от общите части на сградата и от дворното място, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 23.01.2006г. до окончателното изплащане, както и разноски в раз -мер на 9 100лв.В останалата му част, а именно в частта, с която искът е отхвър- лен за разликата над 65 284лв. до 105 253лв., първоинстанционното решение е потвърдено.В мотивите си съдът е приел, че страните са съсобственици при квоти/по ½ ид.ч. въззивницата и ½ ид.ч. въззиваемите/ на процесния недвижим имот, считано от 20.06.2003г.Приел е, че от изслушаната пред ВАпС експер -тиза се установява, че средният пазарен наем за процесния имот възлиза на 77 555лв.Приел е, че този размер следва да бъде коригиран предвид следното. Съгласно СТЕ единият от обектите, които участват като сравнение/общо учас - тват като сравнение 5 обекта/, за да се установи средният пазарен наем, е с включена 100% наемната цена, т.к. е същата е реално заплащана, а на остана -лите четири обекта, които са с офертни наемни цени, цените са намалени до 80% от офертните.Съдът е приел, че при установяване на средния наем следва и за първия сравняван обект да се приложи същото намаление с 20%, т.е. и неговата цена да бъде включена до размера от 80%.След приспадане на посочените 20% от наемната цена за първия обект от сравняваните общо пет обекта съдът е приел, че средният пазарен наем за процесния обект за периода 20.06.2003г.-23.01.2006г. възлиза на 66 784лв.От тази сума следва да се прис -падне сумата от 1500лв., съставляваща получени от Н.Т. наеми в периода, и след приспадането й дължимата от въззиваемите К. сума възлиза на 65 284лв./66 784-1500/, като до този размер предявеният от Н.Т. иск е основателен и следва да бъде уважен.

Съдът приема, че в постановеното решение е прието, че предявеният иск с пр.осн. чл.31, ал.2 от ЗС следва да бъде уважен, т.к. страните са съсобственици при равни квоти - по ½ ид.ч. на горепосочения недвижим имот.Прието, че е размерът на обезщетението следва да бъде съизмерен със средния пазарен наем на имота, който възлиза на 66 784лв., и от него на въззивницата се следва частта, съответна на квотата й и от тази сума следва да се приспаднат 1500лв., получени наеми, като съдът е пропуснал да извърши математическото раз -деляне на сумата от 66 784лв. на две, след което да извади сумата от 1500лв. След разделяне на сумата от 66 784лв. на две се получава сумата от 33 392лв. и след приспадане на сумата от 1500лв. се получава сумата от 31 892лв. Действителната воля на съда е била да се присъди обезщетение в размер на ½ от средния пазарен наем за имота с приспадане на сумата от 1500 лв., т.е. сумата от 31 892лв., но поради допусната математическа грешка в решението е посочена сумата от 65 284лв./66 784лв.-1500лв./.   

По изложените съображения съдът приема, че в постановеното решение е допусната очевидна фактическа грешка по см. на чл.192, ал.2 от ГПК/отм./, която следва да бъде поправена.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в диспозитива на решение №31/11.03.2015г., постановено по в.гр.д.№567/14г. по описа на ВАпС, гр.о., като навсякъде в частите му, вместо посоченото „сумата 65 284лв.”, да се чете „сумата 31 892 лв.”, на осн. чл.192, ал.2 от ГПК/отм./. 

 

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               ЧЛЕНОВЕ:

 

 

Особено мнение

Не се установява несъответствие между формираната от съда в мотивите му воля и изразената в диспозитива.Съдът е приел, че следващото се на Н.И.Т. обезщетение е в размер на 66 784лв., от него следва да се приспадне сумата от 1 500лв. и да й се присъди сумата от 65 284лв.Не се установява воля на съда, която да личи от мотивите, че от сумата 66 784лв.-среден пазарен наем като обезщетение на Н.И.Т. следва да се присъди частта, съответстваща на притежавана от нея квотата в съсобстве -ността, а именно ½ ид.ч.В мотивите на решението липсва изобщо подобен правен извод, за да се приеме, че сумата от 66 784лв. следва да бъде разделена на две и така да се установи дължимата сума след приспадане на сумата от 1500лв.Предвид липсата на несъответствие между формираната в мотивите на решението воля на съда и тази, изразена в решението, като същевременно не се установява и допусната единствено математическа грешка при изчисленията, която да подлежи на отстраняване по реда на чл.192, ал.2 от ГПК/отм./, не е налице очевидна фактическа грешка в посочения смисъл.

                                                                                             Съдия:

                                                                                                      /М.Маринова/