О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

792/17.11.2015г.

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 17 11.2015г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия Юлия Бажлекова в.ч.гр.д.№567/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК. Образувано е по частна жалба на М.Д.Д. срещу определението на Софийски градски съд, постановено на 30.10.2014г. по гр.д. № 2514/2013г. и с което е върната исковата молба в частта по отношение на ответниците Т.И.Р., Н.Е.Х., Е.В.Ч., Е.Н.М., Д.П., Т.К., Г., Б., С. и Р. С. поради недопустимост на предявения иск.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като съдът неправилно е интерпретирал твърденията в исковата молба и фактите по делото.  Иска се отмяна на обжалваното определение и връщане на делото за разглеждане от друг състав на СГС.

Частната жалба е подадена в предвидения от закона срок и е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, срещу определение, преграждащо по-нататъшното развитие на делото.

Съдът след преценка на изложените в жалбата съображения и материалите попървоинстанционното дело, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Производството по гр.д.№2514 по описа за 2013г. на СГС е образувано по искова молба, подадена от М.Д.Д. срещу ВКС, Т.И.Р., Н.Е.Х., Е.В.Ч., Е.Н.М., Д.П., Т.К., Г., Б., С. и Р. С. за осъждането на всеки от ответниците да заплати обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди, причинени от извършване на действия от ответниците в качеството им на.

В исковата си молба ищецът е навел доводи, че посочените като ответници физически лица са му причинили вреди с постановени от тях в качеството им на съдии съдебни актове.

С обжалваното определение е върната исковата молба на жалбоподателя, поради недопустимост на предявените искове  обезщетение за причинени имуществени вреди. Прието е, че не е налице пасивна процесуална легитимация на ответниците, тъй като съдиите с оглед разпоредбата на чл.132 от Конституцията на Р България не носят наказателна и гражданска отговорност за служебните си действия и постановени актове, по повод осъществяване на съдебната власт.

Настоящият състав на съда счита, че първоинстанционния съд правилно е приложил разпоредбата на чл.132 от Конституцията на Република България. Текста на посочената разпоредба по категоричен начин установява, че при осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер. Доколкото в исковата молба не са изложени твърдения и не са представени доказателства, че по отношение на лицата срещу които са предявени исковете за обезщетение е установено с присъда, че са извършили престъпления от общ характер, гражданската отговорност на ответниците по исковете е изключена. Предявените искове са недопустими поради липса на процесуална легитимация.

Поради съвпадането на изводи за недопустимост на предявения иск, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА определението на Софийски градски съд, постановено по постановено на 30.10.2014г. по гр.д. № 2514/2013г., с което е върната исковата молба, подадена от М.Д.Д. в частта по предявените искове срещу ответниците Т.И.Р., Н.Е.Х., Е.В.Ч., Е.Н.М., Д.П., Т.К., Г., Б., С. и Р. С. поради недопустимост на предявения иск.

 

Определението може да се обжалва с частна касационна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:           ЧЛЕНОВЕ: