ОПРЕДЕЛЕНИЕ

770

14__.11. 2014  г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _14_.11. 2014   година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.568 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от В.П.П. и И.Ц.П., и двамата от гр. Търговище, срещу определение № 252/14.10.2014 г. по гр.д. 223/2014 г. на ОС Търговище, с което е оставена без разглеждане молбата им за удължаване на срок за ипредставяне на писмени доказателства към молба по чл. 83, ал.2 ГПК и е оставена без уважение подадената от тях молба за освобождаване от д.т. по предявените от тях искове в същото производство. В жалбата се твърди, че ищците са подали в срок молба за удължаване на срок за изправяне на нередовности в молба за освобождаване от д.т., но са допуснали грешка в съда, поради което и молбата била заведена на следващия ден в ОС Търговище.

Препис от жалбата не е връчван на насрещната страна, предвид фазата на производството.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искова молба, с която Петкови са завели искове по чл. 227, б.»в» ЗЗД, като са направили и искане за освобождаване от заплащане на държавна такса по чл. 83, ал.2 ГПК, поради липса на средства. Съдът е дал възможност на ищците в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представят писмени доказателства за семейното си и имуществено състояние с разпореждане от 26.09.2014 год., което им е съобщено на 02.10.2014 год. На 10.10.2014 год. в ОС Търговище е постъпила моба за удължаване на срока за представяне на доказателства. Съдът не е зачел тази молба, като просрочена, и е оставил без уважение искането за освобождаване от д.т.

Първоначално исковата молба е била заведена пред РС Търговище, където е приложено и пълномощното, по силата на което И.П. представлява В.П., както и две медицински удостоверения за здравословното им състояние. Впоследствие е прието, че делото е родово подсъдно на ОС Търговище, където е и изпратено.

По делото е представено копие от молбата за удължаване на срок за представяне на писмени доказателства за основателност на искането по чл. 83, ал.2 ГПК, на който има отбелязване от РС Търговище. То не доказва изпълнението на указанията на съда в срок, нито че подаване на молбата за удължаване на дадения от съда срок е извършено преди изтичането на този срок.

От една страна, молба за удължаване на срок може да се подаде преди изтичането му – чл. 63, ал.1 ГПК. В случая срокът за извършване на процесуалното действие – представяне на доказателства – е определен от съда – чл. 59 ГПК. Съобразно чл. 64, ал.1 ГПК, просрочените процесуални действия не се взимат предвид. Санкцията за процесуалното бездействие е основателна.

По отношение на искането за освобождаване от д.т. не са представени убедителни доказателства, от които да е видно, че ищците не могат да я заплатят поради липса на средства. Искането е неоснователно.

Двамата жалбоподатели изрично са уточнили че обжалват отказа по чр. 83, ал.2 ГПК, като нямат друго искане. Доказателства, впрочем, за обстоятелствата по чл. 83, ал.2 ГПК, все още не са представени по делото.

Неоснователната молба по чл. 83, ал.2 ГПК следва да се остави без уважение.

Предвид съвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да потвърден. Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 252/14.10.2014 г. по гр.д. 223/2014 г. на ОС Търговище.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните в приложното поле на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: