ОПРЕДЕЛЕНИЕ

6

_04_.01.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _04_.01. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.568 по описа за 2017 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, АЛ.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от А.К.П., ЕГН **********, от гр. Варна, срещу определение № 3027/21.11.2017 год. на ОС Варна по в.гр.д. 2191/2017 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение подадената от нея молба за освобождаване от заплащане на такси и депозит по допуснатата от съда ССЕ в размер на 300 лв. В жалбата се твърди, че съдът не е взел предвид, че: жалбоподателката е безработна, без доходи, без имущество, живее при познати, че на практика няма никакви доходи и възможност да заплати определената за депозит сума. Твърди се, че са нарушени правата й на защита.

Пред настоящата инстанция отново не е заплатена д.т. и е поискано освобождаване от заплащане на д. такса по делото.

На насрещната страна по делото не е връчен препис от жалбата, тъй като производството е едностранно.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Г-жа П. е подала жалба срещу извършено разпределение от ЧСИ пред ОС Варна

На първо място, съставът на ВАпС намира, че молба по чл. 83, ал.2 ГПК може да се подаде еднократно, за освобождаване от такси и разноски по делото, поради което и искането за освобождаване от заплащане на разноски за ССЕ е и такова за освобождаване от такси по делото.

 Жалбата по същество е основателна.

За да бъде освободено едно лице от заплащане на дължимата д.т. по делото е достатъчно да докаже, че не разполага с достатъчно средства за това.

Госпожа П. действително е в трудоспособна възраст, с възможност да реализира доходи. Представени са доказателства, обаче, че понастоящем е безработна, без имущество, без доходи, живее при познати, сама е.

Настоящото производство не може да се основава на факти и обстоятелства, имащи значение за едно производство за заплащане на издръжка на малолетни/непълнолетни деца, а именно само на възможността за доход да се осигури. За да се осъществи ефективно правото на защита в гражданския процес е от значение само имущественото състояние на страната в конкретния момент.

За да осъществи правото си на защита ефективно в настоящия процес, г-жа П. следва да заплати сума от 300 лв. за депозит за възнаграждение на вещо лице по допусната ССЕ, която тя наистина няма в настоящия момент  достатъчно средства да заплати. Следователно, понастоящем искането й за освобождаване от заплащане на такси и разноски в процеса, пред всички съдилища /защото искането не може да се дели/, е основателно и подлежи на уважаване.

При промяна в обстоятелствата, в по-късен момент, могат да настъпят нови обстоятелства, които съдът може да вземе предвид.

Атакуваният акт на ОС подлежи на отмяна и вместо него трябва да се постанови друг, с който г-жа П. да бъде освободена от заплащане на такси и разноски.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 3027/21.11.2017 год. на ОС Варна по в.гр.д. 2191/2017 год., И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА А.К.П., ЕГН **********, от гр. Варна, ОТ ЗАПЛАЩАНЕ на такси и разноски по в.ч.гр.д. № 2191/2017 год. на ОС Варна, на осн. чл. 83, ал.2 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: