О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   № 675       /13.12.2013 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                      ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 569 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1,т.1, във връзка с чл.130 от ГПК и е едностранно.

Образувано е по частна жалба на М.С.А. от гр.Варна, заявила се за биологичен родител, срещу определение № 633/22.11.2013 година на Шуменския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 675/2013 година, с което е прекратено производството поради недопустимост на предявения иск. Прави се оплакване за неправилност на обжалвания съдебен акт  и се иска от апелативната инстанция да го отмени и да уважи искането по чл.105 от СК за предоставяне на информация за осиновеното й дете или на осиновителите му да се предостави информация за биологичния баща.

Частната жалба е процесуално допустима, но по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка, направил е законосъобразни правни изводи от нея, поради което въззивният съд, на основание чл.272 от ГПК, препраща към неговите мотиви, като се има предвид и следното:

Съгласно чл.105 от СК на осиновителите и на осиновения е предоставена правната възможност да искат разкриване на информация за произхода на детето, ако важни причини налагат това. Нормата е от публичен ред и не може да се тълкува разширително или да се прилага по аналогия. Биологичните родители нямат такава възможност, но те могат да бъдат изслушани. Следователно те не могат да имат процесуалното качество страна (ищец) в процеса. Но дори и в този случай те не нямат право да обжалват постановеното решение. Това принципно положение не противоречи и на Хагската конвенция за закрила на детето, довод от която се  прави в частната жалба, тъй-като и по нея обект на закрила са правата на детето, а не на биологичните родители. На тази плоскост е без правно значение за случая какви са подбудите на жалбоподателката да отправи молбата до ШОС.

По изложените съображения апелативната инстанция приема, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от горното, ВАпС

 

                                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 633/22.11.2013 година на Шуменския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 675/2013 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страната при условието на чл.274, ал.3 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.