О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

267

гр.Варна, 19.04.2016г.

 

     ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на 19 април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

     като разгледа докладваното от съдия Ю.Бажлекова в.гр.дело № 569 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:   

 

Производството е образувано по молба, подадена от «В.Д.»ЕООД, чрез адв.П.Т., с която е отправено искане до съда на основание чл.248 ГПК да изменение на решението постановено по делото, в частта за разноските, като на основание чл.78, ал.1 ГПК се осъди въззиваемата страна «Интерсервиз Узунови»АД да заплати на «В.Д.»ЕООД  и сумата в размер на 302лв., представляваща заплатен депозит за възнагреждение на вещо лице. Посочва се, че искането за присъждане на разноските по делото е направено своевременно, като е представен списък по чл.80 ГПК, в който е включена и сумата, заплатена за възнаграждение на вещото лице.

Въззиваемата страна не зразява становище по молбата.

Съдът след като разгледа представените по делото доказателства, намира, че молбата е основателна и следва да се измени постановеното решение по гр.д. №569 по описа за 2015г. на ВАпС, като въззиваемата страна по делото «Интерсервиз Узунови»АД бъде осъден да заплати на на въззивника и сумата от 302лв., представляваща заплатен депозит за възнагреждение на вещо лице, предвид следните съображения:

С решение № 21/18.02.20016г. по в.гр.д. №569 по описа за 2015г. на ВАпС е отменено решение № 1552/14.08.2015г. по гр.д. № 1433/2015г. на ВОС, с което е отхвърлена жалбата на «В.Д.»ЕООД  срещу действията на ЧСИ З.Д. по изпъл.дело № 20118080400569 и е отменено постановеното от ЧСИ с протокол от 09.05.2014г. разпределение на постъпили по делото суми и е извършено ново разпределение. С решението ВАпС е осъдил «Интерсервиз Узунови»АД да заплати на «В.Д.»ЕООД съдебни разноски в размер на 317лв., които представляват заплатеното от него адвокатско възнаграждение. Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.1 ГПК ищецът има право да претендира от ответника разноските по производството, съразмерно на уважената част от иска. Въззивникът е направил своевременно искане за присъждане на разноските по делото, като в съдебно заседание е представил списък по чл.80 ГПК, в който са включени разноските по производството, включително и за възнаграждението на вещото лице. 

В този смисъл са налице предпоставкита на чл.248 ГПК, като решението следва да бъде изменено в тази част, като «Интерсервиз Узунови»АД бъде осъдено да заплати на «В.Д.»ЕООД и сумата от 302лв., представляваща заплатено от въззивника възнаграждение на вещото лице, по приетата по делото ССЕ.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

    

ДОПУСКА  по реда на чл.248 ГПК изменение на решение №21/18.02.20016г. по в.гр.д. №569 по описа за 2015г. на ВАпС, като ПОСТАНОВЯВА:

     ОСЪЖДА «Интерсервиз Узунови»АД, ЕИК130278451 да заплати на «В.Д.»ЕООД, ЕИК 030029367 на основание чл.78, ал.1 ГПК сумата от 619лв., от които 317лв. адвокатско възнаграждение и 302лв. депозит за възнаграждение на вещо лице.

Определението не подлежи на обжалване.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: