Р Е Ш Е Н И Е

 

21

Гр.Варна, 18.02.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, в съдебно заседание на трети февруари 2016 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТEЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:  ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

При секретар В.Т. Като разгледа докладваното от съдия Бажлекова гр.д. № 569  по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по жалба на „В.Д.”*** срещу решение № 1552/14.08.2015г., постановено по гр.д.№1433/2015г. по описа на ВОС, с което е отхвърлена жалба вх.№11063/16.06.2014г. срещу действията на ЧСИ по предявяване на разпределение на сума в размер на 2091000лв., обективирано в протокол от 06.06.2014г. по изп.д. № 20118080400569 на ЧСИ З.Димитров.

В жалбата са изложени оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение, като постановено в нарушение на процесуалните правила и материалния закон. Излага, че от текста на протокола за разпределение е видно, че ЧСИ не е посочил конкретните хипотези на дължимост на таксите и разноските. Посочването на точната хипотеза е необходимо с оглед извършване на проверка относно правилното изчисляване на дължимите такси по т.26 от ТТРЗЧСИ и другите такси, както и проверка за приложени по изпълнителното дело счетоводни документи, изисквани от Тарифата. При липса на доказателства за точния размер на дължимите такси, същите неправилно са включени в разпределението.

Моли обжалваното решение да бъде отменено и за постановяване на друго по същество, с което да се отмени изготвеното с протокол от 09.05.2015г. разпределение на сума в размер на 209100лв. и делото се върне на ЧСИ за изготвяне на ново разпределение.

Насрещните по жалбата страни –„Интерсервиз Узунов”АД, Община Варна не са изразили становище по жалбата

 ТД на НАП Варна с писмено становище оспорва жалбата като неоснователна и моли решението на ВОС да се потвърди като правилно и законосъобразно.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, поради което е допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството пред окръжния съд е било образувано по жалба вх.№11063/16.06.2014г. на „В.Д.”ЕООД, в качеството му на длъжник по изп. д. № 20118080400569 по описа на ЧСИ З.Димитров, рег. №808 в КЧСИ, с район на действие ОС-Варна, срещу предявено му на  06.06.2015 г. предварително разпределение от 09.05.2015 г., изготвено от частния съдебен изпълнител, като е молил извършеното разпределение на събраната по изпълнителното дело сума да бъде обезсилено. Наведени са били оплаквания за следните нарушения: в протокола не е посочено в какъв срок подлежи на обжалване извършеното разпределение; в разпределението участват присъединени взискатели, вземанията на които не са предявени на длъжника; твърди  че е заплатил на взискателя „Интерсервиз Узунов”АД сума общо в размер на 215141,30лв., като ЧСИ не  е редуцирал задължението с тази сума.

С писмен отговор ТД на НАП Варна, е оспорила жалбата като неоснователна.

Община Варна, чрез юрисконсулт Щ. в съдебно заседание е оспорила жалбата, като е заявила, че Община Варна следва да получи по разпределението сумата от 296,18лв.- дължим данък по ЗМДТ за недвижимия имот, при продажбата на който е получена сумата, предмет на разпределение. Лихви върху посочената сума не се претендират.

Съдебният изпълнител е депозирал мотиви по жалбата, в които е застъпил становище за неоснователност на оплакванията в жалбата.

Видно от представените пред ВОС доказателства, изпълнителното дело № 20118080400569 по описа на ЧСИ З.Димитров, рег. №808 в КЧСИ  е било образувано на 25.05.2011г. по молба на взискателя „Интерсервиз Узунови” АД за принудително събиране на вземане по изпълнителен лист от 05.05.2011г., изд. по ч.гр.дело № 6210/2011г. по описа на Районен съд - гр. Варна, срещу длъжник „В.Д.” ЕООД, за сумата от 200000 евро /391 166лв./ - дължима по договор за заем от 23.01.2009г. Изпълнението е било насочено срещу ипотекиран в полза на взискателя недвижим имот, собственост на длъжника. Имотът е описан и изнесен на публична продан, като за купувач на имота е обявен взискателя по делото за цена в размер на 209 100лв., на когото и имота е възложен. По изпълнителното дело по право са били присъединени НАП и Община Варна за местни данъци за имота и задължения на длъжника.  В хода на изпълнителното производство, длъжникът е уведомил ЧСИ, че част от дълга е бил погасен, като е поискано дългът по изпълнителното дело да бъде намален със сумата от 215141,30лв. След представяне на становище от взискателя с разпореждане от 24.04.2014г. от дълга по изпълнителния лист по делото са приспаднати суми общо в размер на 156 466,40лв. С обжалваното разпределение съдебния изпълнител предвидил суми както следва: 1. по чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД – такси и разноски по изпълнението, вкл.126 от ТТРЗЧСИ и разноски за адвокатско възнаграждение – 11561,38лв.; 2.по реда на привилегиите, съгл.136, ал.1, т.2 ЗЗД – за вземания на Община Варна – 296,18лв.; 3. по реда на чл.136, ал.1, т.3 ЗЗД – за вземания на Интерсервиз Узунови”АД – 197 242,44лв. ; както и с оглед възлагане на имота на взискателя „Интерсервиз Узунови” и оглед размера на неговото вземане, постановил същия да внесе сума в размер на 231,40лв. – такси и разноски за изпълнение, 296,18лв. за вземането на Община Варна. Със сума в размер на 208 572,33лв. е намален дълга към взискателя „Интерсервиз Узунови” АД, както следва 11329,89лв.-такси и разноски и от главница в размер на 234 699,60лв./неолихвяема/-197 242,44лв.

Съгласно, приетото заключение на ССЕ, допусната пред въззивния съд кредиторите по изпълнителното дело към датата на изготвяне на разпределението са: „Интер сервиз Узунови”АД, Община Варна – дирекция „Местни данъци” и ТД на НАП Варна; дължими са на ЧСИ Захари Димитров. Размера на вземането на всеки от кредиторите по справки на ЧСИ е както следва: Такси и разноски по изпълнението в размер на 36 141,80лв., от които 7629,89лв., платени от „Интерсервиз Узунови”АД по т.1,2,4,5,9,10,20,31; 3700лв. разноски по изп.дело; 231,49лв., разноски, неплатени от взискателя по т.5,13,31,26,10; 13340,78лв- по т.26 и 11239,64лв. по т.26 на НАП варна; „Интерсервиз Узунови”АД – 234 699,60лв.; Община Варна – 296,18лв.; ТД на НАП Варна-307 318,66лв. При справка в счетоводството на взискателя вещото лице е установило, че преведените от длъжника суми са отразени дължимата сума по договор за заем от 23.01.2009г. е 90 000 евро, с левова равностойност – 176 024,70лв. експертизата е установила разлика в дължимата сума по договора за заем в счетоводството на взискателя и дължимата сума по изпълнителното дело по списъка на ЧСИ захари Димитров в размер на 30 000 евро, с левова равностойност -58 674,90лв., която се дължи на неотразяването на плащане по намаляване на задължението с извършен превод от длъжника от 11.12.2012г. Задълженията на длъжника по изпълнителното дело към държавата произтичат от удостоверение за наличие или липса на задължения и обезпечителни мерки, издадено от ТД на НАП Варна от 25.04.2014г. Задълженията към Община Варна произтичат от представено пред ЧСИ удостоверение, издадено то Община Варна относно дължим данък върху недвижимите имоти за 2014г. за имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Княз Борис”, №46, ет.2. В заключението вещото лице е посочило реда и размера на погасяването на задълженията за главница, лихви и разноски, при отчитане на погасяване на част от задължението с превеждане от длъжника по сметка на взискателя на сумата от 30 000 евро на 11.12.2012г. Според приетата по делото съдебно – икономическа експертиза, изготвена съобразно изискванията на чл.131 от ЗДДС, чл. 136 от ЗЗД и т.26 от ТР към ЗЧСИ, разпределението на сумата от 209 100 лв. от публична продан за такси, разноски, лихви и главници е следното в обобщен вид: 1/ такси и разноски по изпълнението, чл.136, т.1 ЗЗД-11 561,38лв. 2/ Община Варна- 296,18лв. 3/ „Интерсервиз Узунови”АД-176 024,70лв. 4/ На ЧСИ такси  разноски по изпълнението – 21 217,74лв.

Настоящият състав на съда споделя изложените от първоинстонционния съд мотиви за неоснователност на изложените в жалбата оплаквания за незаконосъобразност на извършеното от ЧСИ разпределение, поради това, че в протокола не  е посочен срока за обжалване, предвид надлежно упражненото право на жалба от страна на длъжника в настоящото производство.

Неоснователно е и оплакването относно непредявяване на задълженията към община Варна. Предявеното вземане е за дължим данък, който се определя съгласно разпоредбата на чл.19 ЗМДТ и се заплаща по ред и срокове, посочени в ЗМДТ, като всяко задължено лице може да се справи само за размера на годишното си задължение. От данните по изпълнителното дело е видно, че на 28.05.2014г. на жалбоподателя е съобщено предстоящото предявяване на изготвеното разпределение, в което фигурира и вземането на Община Варна. Община Варна е присъединен по право кредитор за вземания, произтичащи от публични задължения, каквото безспорно е задължението за данъци  и такси. От доказателствата по делото, включително и заключението на ССЕ, правилно и законосъобразно ЧСИ е включил в разпределението на постъпилата по делото сума присъединените по право кредитори със суми , посочени в протокола, обективиращ изготвеното разпределение.

На база заключението на вещото лице, се налага извода за незаконосъобразност на изготвеното от съдебния изпълнител разпределение. ЧСИ не е отразил при определяне задължението на длъжника към датата на изготвянето на разпределението, заплатените от него суми за погасяване на задължението по изпълнителния лист на взискателя по делото „Интерсервиз Узунови”АД. Предвид данните по делото за извършеното плащане и съгласно заключението на вещото лице, съдът приема, че с право на предпочтително удовлетворяване по реда на чл.136, т.3 ЗЗД следва да се включи вземане на „Интерсервиз Узунови”АД в размер на 176 024,70лв. В полза на същия взискател; по чл.136, т.2 ЗЗД вземане на държавата за данък върху недвижим имот в размер на 296лв. и по чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД – сумата от 32 7719,12лв.

Изводите на настоящата инстанция не съвпадат с изводите на първоинстанционния съд, поради което решението на ВОС, с което е потвърдено разпределението следва да се отмени. Извършеното с протокол от 09.05.2014г. разпределение на постъпилата по изпълнителното дело сума от 209 100лв., с което по т.3.2 „вземане по чл.136, ал.1, т.3 ЗЗД е в размер на 197 242,44лв.”, вместо определената по –горе от въззивния съд сума от 176 024,44лв., е незаконосъобразно и следва да се отмени и вместо него да се постанови ново разпределение с посочените по-горе суми.

Предвид изхода на делото и направеното искане, въззиваемата страна „Интерсервиз Узунови”АД следва да на въззивника сторените в производството съдебни разноски в размер на 317лв., представляващи адвокатско възнаграждение и държавна такса за въззивно обжалване, на основание чл.78, ал.1 ГПК. В производството въззивника е бил представляван и защитаван от упълномощения адвокат, като е без значение срещу колко страни е осъществявана защитата, поради което и искането за присъждане на разноски за разликата над 317лв. до претендирания размер от 1219лв., е неоснователно.

      Водим от изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1552/14.08.2015г., постановено по гр.д.№1433/2015г. по описа на ВОС, с което е отхвърлена жалба вх.№11063/16.06.2014г. срещу действията на ЧСИ по предявяване на разпределение на сума в размер на 2091000лв., обективирано в протокол от 06.06.2014г. по изп.д. № 20118080400569 на ЧСИ З.Димитров и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ постановеното от ЧСИ З.Димитров с протокол от 09.05.2014г. разпределение на сума в размер на 209 100лв.по изп.д. № 20118080400569 КАТО ПОСТАНОВЯВА:

Разпределя сума в размер на 209 100лв., както следва:

1.      По реда на привилегиите, съгласно чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД – за такси и разноски по изпълнителното дело, вкл. И т.26 от ТТРЗЧСИ -32778,74лв., от които 11561,38лв., представляващи такси и разноски по изпълнението на „Интерсервиз Узунови „АД.

2.      по реда на привилегиите, съгласно чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД-за вземания на Община Варна – Дирекция местни данъци и такси за дължими данъци за изнесения на публична продан имот – 296,18лв.

3.      По реда на привилегиите по чл.136, ал.1, т.3 ЗЗД-за вземания на „Интерсервиз Узунови”АД, ЕИК 130278451, съгласно изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д.№6210/2011г. по описа на ВРС, обезпечен с договорна ипотека върху изнесения на публична продан недвижим имот-176 024,70лв.

ОСЪЖДА „Интерсервиз Узунови”АД, ЕИК 130278451  да заплати на „В.Д.”*** сумата от 317лв., представляваща съдебни разноски на основание чл.78, ал.1 ГПК.

Решението не подлежи на обжалване.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ: