ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

700

 

Гр.Варна, 12.12.2017 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 12.12.2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

     ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                        МАРИЯ МАРИНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 569 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1 и сл. ГПК.

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на „Авмор –Шипинг Енд Трейдинг“ ООД, подадена чрез адв. И.В., упълномощен от Л.К.У., против определение № 2459/22.08.2014 г., постановено  по гр.д. № 3687/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото, поради отказ от иска.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалваното определение, поради противоречието му с процесуалния и материалния закон и е молил за отмяната му.

Ответникът „Екосити –Варна“ ООД, чрез адв. Е.С., е подал писмен отговор вх.№ 33181 от 27.11.2017 г., с който е оспорил частната жалба по съображения за недопустимостта, евентуално за неоснователността й, като е молил за оставянето й без разглеждане, евентуално – без уважение.

Съдът, като се запозна с документите по делото установи, че жалбата е нередовна – тя е подадена от лице без представителна власт. Същата е подадена на 29.09.2014 г. от адв. И.В. с приложено пълномощно от 25.09.2014 г., който е упълномощен от  Л.К.У. в качеството й на управител на дружеството – частен жалбоподател. Видно, обаче от вписванията в търговския регистър, към тази дата, У. не е представлявала дружеството (заличено обстоятелство на 11.08.2014 г.). Вписването й като управител в ТР, въз основа на решението по т.д. №1696/2014 г. на ВОС, с което са уважени искове по чл. 29 от ЗТР за установяване вписване на несъществуващи обстоятелства по партидата на дружеството, е от 06.11.17 г., като междувременно дружеството е било обявено в несъстоятелност и се представлява от временен синдик от 17.10.2017 г., а от 05.12.2017 г. и от постоянен синдик. В този смисъл, окръжният съд не е изпълнил процедурата по чл. 262 от ГПК за проверка редовността на жалбата и не е оставил същата без движение с указания за поправяне на недостатъка й чрез приподписване на частната жалба от синдика - представляващ частния жалбоподател -дружество в несъстоятелност.

Затова, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а делото - върнато на Окръжен съд Варна за изпълнение на задълженията по чл. 262 от ГПК с оглед горните указания.

След изпълнение на указанията, делото следва да бъде изпратено отново на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 569/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Варна за поправяне недостатъка на частната жалба, съобразно дадените с настоящото определение указания, след което делото да бъде изпратено на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: