ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№808

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 23.11.2015 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 570/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Ц.С.И. срещу разпореждане № 8661/12.08.2015 год по в.гр.д. № 610/2016 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната касационна жалба вх.№ 13350/29.04.2015 год срещу решение № 619/31.03.2015 год по в.гр.д. № 610/2015 год на ВОС. По съображения, че е изпълнил в срок указанията на съда за отстраняване нередовностите на касационната жалба, частният жалбоподател счита, че разпореждането, с което същата е върната е незаконосъобразно и моли за неговата отмяна и връщане на делото на ВОС за предприемане на действия по администрирането на жалбата.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С разпореждане № 4525/04.05.2015 год касационната жалба е оставена без движение, като на касатова са дадени подробни указания за отстраняване на нередовностите й, като му е разяснено и правото да поиска предоставяне на правна помощ.

С последваща молба (озаглавена „Жалба”) вх.№ 13942/07.05.2015 год касаторът е направил искане за предоставяне на правна помощ, във връзка с което съдът с разпореждане № 4775/11.05.2015 год му указал да представи доказателства за семейното и имуществено състояние.

С молба вх.№ 14697/13.05.2015 год е подновено искането за назначаване на служебен адвокат. Тъй като към този момент не са били изпълнени указанията, дадени с разпореждане № 4775/11.05.2015  съдът дал на молителя последна възможност да представи доказателства, необходими за преценката относно предоставянето на правна помощ.Това съобщение е връчено лично на страната на 18.05.2015 год. На същата дата е постъпила жалба вх.№ 15177 срещу решението по делото, в която се съдържат изявления по съществото на спора. Към жалбата са представени б.б. за внесена държавна такса в размер на 30 лв по сметка на ВКС на РБ, както и писмени доказателства.

С молба вх.№ 16207/25.05.2015 год Ц.И. е заявил, че оттегля искането си за предоставяне на правна помощ, тъй като е упълномощил адвокатите Иван И. и Диана Иванова и е представил пълномощното им.

Въз основа на това с разпореждане № 5449/27.05.2015 год съдът разпоредил на упълномощените адвокати да се връчи препис от разпореждане № 4525/04.05.2015 год, с което касационната частна жалба е оставена без движение с указания за отстраняване на нередовностите й. Адв. Диана Ивнова е отказала да получи съобщението, а същото е връчено лично на адв. И. на 26.06.2015 год. С молба вх.№ 20539/29.06.2015 год адв. Д.Иванова и Ив.И. са уведомили съда, че се отказват от пълномощията си поради противоречия с упълномощителя и нежеланието на последния да представи исканите от съда доказателства.

С молба вх.№ 20725/30.06.2015 год Ц.С. е заявил, че му е необходимо още време да потърси друг адвокат. С молба вх.№ 22401/15.07.2015 год той е уведомил съда за оттегляне на пълномощията на адв. Д.Иванова и Ив.И. и за упълномощаване на адв. Силвия Тодорова Николова – Годиню Салвадор с приложено пълтномощно.

Съгласно разпореждане № 7784/17.07.2015 год книжата са връчени на адв. Николова-Салвадор на 31.07.2015 год. След тази дата не са предприети действия по отстраняване нередовностите на касационната жалба нито лично от страната, нито от упълномощения му адвокат.

Поради това съдът правилно  разпоредил връщане на жалбата.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 8661/12.08.2015 год по в.гр.д. № 610/2016 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната касационна жалба вх.№ 13350/29.04.2015 год срещу решение № 619/31.03.2015 год по в.гр.д. № 610/2015 год на ВОС.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок след връчването му на страната лично, както и чрез адв. Силвия Тодорова Николова – Годиню Салвадор, при условията на чл. 280 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

                                                         

                   2.