О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

685

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на  16.12.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 571/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от И. Й.М. *** срещу определение № 3338/04.11.2013 год. по гр.д. № 262/2011 год. на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено на осн. чл. 232 ГПК. Едновременно с частната жалба е подал молба, с която уведомява съда, че оттегля пълномощията на адв. Д.П. *** и упълномощава адв. Р.Т.В. от АК гр.Силистра, с приложено пълномощно. Оплакванията в частната жалба са, че адв. П. е направила изявление за оттегляне на иска без знанието и съгласието на ищците.

В постъпилия отговор насрещната страна е изразила становище за неоснователност на жалбата и искане за потвърждаване на определението.

Съставът на Аплативен съд намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

С молба Вх.№ 3725/04.02.2013 год. ищците са уведомили съда, че оттеглят пълномощията на адв. Д. В. и са упълномощили адв. Д.П.. В представеното с молбата пълномощно, нотариално заверено на 10.01.2013 год. от нотариус Р. К., те са упълномощили адв. Д.А.П. *** да ги представлява с генерални правомощия пред всички съдилища, включително с правото да оттегля, признава и изменя иска. Към момента на подаване на молба Вх.№ 32475/01.11.2013 год, в която адв. П. от името на доверителите си е заявила, че оттегля исковете, предмет на делото, това пълномощно не е било оттеглено. Това е сторено след постановяване на обжалваното определение с молба вх.№ 33907/13.11.2013 год.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че волята на упълномощителите не е била опорочена. Към деня на подаване на молбата за оттегляне на иска, адв. П. е разполагала с процесуална представителна власт да прави такива изявления от името на доверителите си. По-късното оттегляне на пълномощията й не води до недействителност на извършените до този момент процесуални действия.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3338/04.11.2013 год. по гр.д. № 262/2011 год. на Окръжен съд Варна, с което производството по делото е прекратено на осн. чл. 232 ГПК.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 274 ал.3 т.1 във вр. с чл. 280 ал.1 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: