ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

676

 

 

гр.Варна, 31.10.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, 31.10.2018 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 571 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по по чл. 274, ал.1, вр. чл. 121 от ГПК и е образувано по частна жалба на „Енерго –Про Продажби“ АД, подадена чрез адв. Б., против разпореждане № 742 от 07.09.2018 г., постановено по гр.д. № 671/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което молбите на настоящия жалбоподател с вх.№ 5224 и 5225/ 16.08.2018 г. (по регистратурата на ДОС) за издаване на изпълнителни листове въз основа на въззивно решение по в.гр.д.№ 208/2018 г. са изпратени за разглеждане на надлежния съд – Варненския апелативен съд.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното разпореждане е неправилно, като постановено в нарушение на закона – чл. 404, ал.1 от ГПК, като е молил за отмяната му и за връщане на молбите за издаване на изпълнителни листове за произнасяне от окръжния съд. Молил е за присъждане и на сторените в настоящото призводство разноски, включително адвокатско възнаграждение.

Частната жалба е подадена в срок от страна с правен интерес и срещу подлежащ на обжалване акт на окръжния съд по чл. 121 от ГПК (определение № 677 от 17.10.2012 г. на ВКС по ч.гр.д. № 581/2012 г., III г.о.), редовна е и допустима, а разгледана по същество същата е неоснователна.

Пред окръжния съд, ищецът „ Енерго – Про Продажби”АД, град Варна е подал две молби с вх.№ 5224 и 5225/ 16.08.2018 г. по член 405, ал.1 от ГПК за издаване на два изпълнителни листа срещу две групи от ответниците за подлежащите на изпълнение парични притезания от обезщетение за вреди в размери от 74 064,56 лева и 8 125,62 лева. Сам молителят е сочил, че молбите са за издаване на изпълнителни листове по невлязло в сила решение № 109 от 3.08.2018 г. по в.гр.д.№ 208/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд, с което е потвърдено първоинстанционното решение № 155 от 12.06.2017 г.  на ДОС по гр.д.№ 671/2014 г. в частта на уважените искове на дружеството срещу ответниците като солидарни длъжници за обезщетения от имуществени вреди в посочените размери. Това се и установява от служебно направената справка в деловодната програма на апелативния съд за движението на делото, като видно от същата и от служебна справка с делото, срещу решението на апелативния съд е постъпила касационна жалба и въззивното решение не е влязло в сила. В този случай е налице хипотезата на молби за издаване на изпълнителни листове по невлязло в сила осъдително решение на въззивния съд (в случая потвърждаващо осъдителното първоинстанционно решение), което подлежи на предварително изпълнение и компетентен да се произнесе по молбите за издаване на изпълнителен лист е съдът, който го е постановил – член 405,ал.2 от ГПК, като в случая това е Варненския апелативен съд. Затова, като е изпратил молбите по чл. 404, ал.1 от ГПК за разглеждане от апелативния съд, Добричкият окръжен съд е процедирал правилно и разпореждането му следва да бъде потвърдено, като неоснователни са оплакванията на частния жалбоподател пред настоящата инстанция.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 742 от 07.09.2018 г., постановено по гр.д. № 671/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване, при условията на чл. 280, ал.1 ГПК, с частна касационна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

След влизане в сила на настоящото определение, молбите за издаване на изпълнителни листове да се докладват на съдията докладчик по в.гр.д. № 208/2018 г. на ВнАС.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: