Р Е Ш Е Н И Е

№5

гр. Варна, _15_.01.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, на 15.01. през две хиляди и осемнадесетата година в закрито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;        

ЧЛЕНОВЕ :МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 като разгледа докладваното от съдията Христова

въззивно гражданско дело № 572 по описа за 2017-та година:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Производството е по реда на чл. 463, ал.2 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от «Е. НЮ ПА» ЕООД, ЕИК….., с. Каравелово, общ. Н.К., обл. Шумен, срещу решение № 160/18.10.2017 г. по в.гр.д. 246/2017 год. на ОС Шумен, в частта му с която е оставена без уважение жалба вх. № 5410/07.08.2017 г. депозирана от „Е. Ню па“ ЕООД, с. Каравелово, общ. Н. К., обл. Шумен, – длъжник по изпълнението срещу разпределителен протокол от 01.08.2017г. по изпълнително дело № 20148770401067 по описа на ЧСИ А. Т. с рег. № 877, прехвърлено на ЧСИ Р. Р. с рег. № 931, с район на действие ШОС, съгл. Заповед СД-04-49/08.06.2017г. на МП на РБ. Твърди се, че решението не е съобразено с доказателствата по делото и със закона. Оспорва се посочения в разпределението размер на задължението. Оспорва се извършената публична продан на лозови масиви, като несъобразена със статута на имотите.

Насрещната «А. р.» ООД, гр. Варна е изразила в писмен отговор становище за неоснователност на жалбата.

Останалите страни - страна «БГ А. Т.» ЕООД, Община Нови пазар, «А.с.» ООД и Х.Н.К. не са изразили становища.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, ЧЖ е неоснователна.

Производството пред ОС е образувано по две жалби: ПЪРВАТА на „А. р.“ ООД, гр. Варна, която не е предмет на въззивното производство, и ВТОРАТА с вх. № 5410/07.08.2017г. депозирана от „Е. Н.па“ ЕООД, – длъжник по изпълнението срещу разпределителен протокол от 01.08.2017г. по горепосоченото изпълнително дело. Тя е и предмет на настоящото производство.

Длъжникът е обжалвал разпределението, в частта в която бил определен размерът на дълга му. Твърди се, че съгласно удостоверение № 10314/31.07.2015г. размерът на задължението му бил 63 027.57лева, а в изготвеното разпределение размерът му бил много по – голям. Също така и възразява срещу извършената пакетна продажба на 14 броя лозови масива, тъй като ако били продадени поотделно, би се постигнала по – висока цена, поради което моли съда, да отмени разпределението, като незаконосъобразно. 

Възражения по втората жалба, са депозирали, както  взискателя „А. р.“ ООД (първия жалбоподател) така и присъединения взискател „БГ А. Т.“ ЕООД, като и двамата намират същата за недопустима, в частта и в която се възразява срещу извършената публична продан и неоснователна в останалата и част.

Съдебният изпълнител е депозирал становище, в което намира жалбата за неоснователна, предвид обстоятелството, че цитираното в нея удостоверение за размера на дълга е от 2015 г. две години преди процесното разпределение, като след него по делото освен присъединени взискатели, са начислявани и такси и разноски по изпълнението. Също така намира и за неоснователно възражението за извършена ненадлежна публична продан, тъй като с изготвения ПУП, бившите ниви са обединени под общ идентификатор 52009.116.30, за което по делото били представени доказателства.

Приложеното изп. дело № № 67/2014 е образувано по молба на взискателя „Агро резерв“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна срещу „А. С.“ ЕООД и „Е. Ню па“ ЕООД и двете със седалище и адрес на управление:  с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен, с предмет парично вземане. Към делото са присъединени и други взискатели, а именно „БГ А. Т.“ ЕООД – на 25.08.2016г. за сума в общ размер на 86 642.09 лв. удостоверение за размер на дълга към 23.08.2016г. и Община Нови Пазар на 22.02.2017г. за дължими публични вземания, по удостоверение за размера на дълга към 21.02.2017 г.

 

В хода на производството за периода от 05.06.2017 г. до 05.07.2017 г. е извършена публична продан на собствен на длъжника  „Е.Ню па“ ЕООД недвижим имот, представляващ съвкупност от земеделски земи, находящи се в землището на гр. Нови Пазар, с площ от 111 094 кв. м., която е приключила с издадено постановление за обявяване на купувач, като за тъкъв е обявен взискателя  „А. р.“ ООД при цена от 228 001.00 лева.

На основание чл. 460, във вр. чл. 459 и чл. 495 от ГПК, на 01.08.2017г. ЧСИ е изготвил разпределение, за дължимите от обявения за купувач взискател „А. р.“ ООД суми за изплащане на съразмерните части на вземанията на другите взискатели, което разпределение е предявено на страните на 04.08.2017 г. и е предмет на обжалване в настоящото производство.

Съгласно чл. 460 от ГПК във вр. чл. 136 от ЗЗД, ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяването на всички взискатели, какъвто е и настоящият случай, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащането на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение, т. е. разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който се определя редът за удовлетворяване на вземанията на взискателите и какви суми се полагат за пълното или частичното погасяване на всяко едно от тях. Разпределението се извършва, като най – напред се отделя сума за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение, а остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. Редът за предпочтително удовлетворение на вземанията се определя съобразно реда на привилегиите по чл. 136 от ЗЗД, а степента на удовлетворяването им по правилото за съразмерно удовлетворяване на вземанията с еднакъв ред. Видно от обжалвания акт на съдебния изпълнител, е че същия е съставен от него на основание чл.495 във вр. чл. 434  от ГПК, за определяне на сумата дължима от взискателя - обявен за купувач на имота, необходима за изплащане на съразмерните части от вземанията на останалите взискатели и за удостоверяване на погасяванията на задълженията на длъжника по вземанията на всички кредитори, както и за дължимите такси по ТТР към ЗЧСИ. Първия жалбоподател – взискател в производството, бланкетно е посочил, че разпределението било извършено в нарушение на разпоредбата на чл. 136 от ЗЗД, без да конкретизира и посочи, точно коя. Посочил е, че била нарушена процедурата по уведомяване, тъй като срокът за възражение бил кратък и моли съда да му посочи правилно размера на сумите, които следва да внесе за изплащане на съразмерните части на вземанията на другите взискатели, както и че за определянето на плащанията  към останалите взискатели, ЧСИ следвало да ползва експертизата по делото, неоспорена от никоя от страните.  Същевременно в депозираното от него възражение, срещу жалбата на длъжника срещу същото разпределение, излага мотиви за правилността му.

Тъй като разпределението е изготвено на осн.  чл. 495 ГПК, а именно за да бъде определена сумата, необходима за изплащане на съразмерните части на вземанията на другите взискатели, то жалбата против него е допустима само по отношение на съразмерността и реда на удовлетворяването на взискателите, като с нея може да се оспорва съществуването на привилегия, относно вземане на присъединен взискател, реда на привилегията или размерът на сумата която се полага при съразмерното удовлетворяване на кредиторите.

С обжалванато разпределение ЧСИ законосъобразно е определил участниците в разпределението и реда на привилегированите вземания.

Неоснователни са и възраженията на длъжника, че неправилно е определен размерът на дълга. Размерът на дългът му по издаденото удостоверение № 10314/31.07.2015 г. действително не е актуалният размер. Но длъжникът не е доказал различен от установения размер от ЧСИ две години по късно.

Относно пакетната продажба на отделните лозови масиви, по делото са представени доказателства, че е налице одобрен ПУП, и съгласно кадастралните регистри имотите предмет на продажбата, вече са обединени под общ номер, а именно:  ПИ с № 52009.116.30 по КК на гр. Н.П., с площ от 111 094 кв. Но понастоящем жалбата в тази й част не може да бъде разглеждана, предвид изтеклите срокове за атакуване на публичната продан.

Разпределението, е извършено при ясно посочени длъжник и взискатели, съобразен е размерът на задължението към момента на разпределението. Проверката на законността на конкретното разпределение не сочи на основания за отмяна на обжалвания акт.

 Не е налице е основание за отмяна на постановеното решение от ОС, поради което и то следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното, съдът

          

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 160/18.10.2017 г. по в.гр.д. 246/2017 год. на ОС Шумен.

Решението НЕ подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: