РЕШЕНИЕ№138

гр.Варна,31.10.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Славов ч.гр.д.№ 572/18г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на М.Н.Р. *** срещу решение 85/06.08.2018г., постановено по в. гр. д. 188/2018г. по описа на Окръжен съд-Силистра, с което е потвърдено изготвеното на 27.03.18г. разпределение /в решението е допусната грешка относно датата на изготвяне, респективно предявяване на разпределението/ по изп.д. № 20178340400119 на ЧСИ Е. Ю., рег. № 834 на КЧСИ, район на действие – ОС-Силистра. Сочи се, че неправилно ЧСИ е разпределил на Община Силистра сумата от 109.25лв. за МДТ на основание удостоверение с вх. № 2433/22.03.16г., тъй като актуалните задължения на жалбоподателката възлизат на 204.49 лв. Освен това не са били съобразени и задълженията на нейния съпруг – другия длъжник по делото Н.П.Р., за което ЧСИ е следвало да изиска по съответния ред ново, актуално към датата на разпределението, удостоверение за дължимите МДТ от Община Силистра. Претендира се отмяна на решението, ведно с произтичащите от това последици.

Първоначалният взискател по делото „УниКредит Булбанк” АД, гр. София чрез адв. И. А. от АК-София, е депозирал отговор на жалбата, с който същата е оспорена като неоснователна. Претендира се решението да бъде потвърдено, тъй като посочената от жалбоподателката сума за дължими МДТ касае друг недвижим имот, находящ се в гр. Силистра, ул. „Янко Тодоров”, № 7, ет. 8, ап. 30, който не е предмет на изпълнението по това изпълнително дело.

Присъединените по право взискатели – Община Силистра, Държавата чрез ТД на НАП Варна, офис Разград, както и присъединените по тяхна молба взискатели – С.Н.А., М.С.Д. и Т.А.Ч., както и другия длъжник по изпълнението – Н.П.Р., не са депозирали отговори на жалбата.

Жалбата е процесуално допустима - подадена от страна с правен интерес от обжалването, срещу акт, подлежащ на обжалване, в рамките на указания от съда срок. Разгледана по същество обаче жалбата е неоснователна по следните съображения:

            Изпълнителното производство против длъжниците М. и Н. Р. е започнало на 07.02.14г., когато по молба на „УниКредит Булбанк” АД, гр. София е било образувано изп.д. № 109/14г. по описа на ЧСИ Г. Георгиев , рег. № 767, гр. Силистра, за събиране на паричните ѝ вземания по договор за ипотечен кредит от 25.02.2011г. Изпълнението е било провеждано чрез налагането на запори върху банковите сметки на длъжниците /чрез които са постъпвали частични плащания на дълга/, както и чрез насочване на изпълнението върху ипотекирания в полза на банката недвижим имот, представляващ ап. № 29, ул. „Пейо Яворов”, № 1, ет. 8 в гр. Силистра, който е бил възбранен, описан и изнесен на публична продан.

            По молба на взискателя изпълнителното дело е продължено от ЧСИ Ю., пред когото същото е било образувано под № 119/2017г. Била е обявена поредната публична продан на ипотекирания в полза на банката имот за периода от 30.01.18г. до 02.03.18г.

            По постъпили молби от  С.Н.А., М.С.Д. и Т.А.Ч., същите са били присъединени на 06.03.18г. като взискатели за паричните си вземания към двамата длъжници Русеви, за които те преди това са били образували и изпълнителни дела пред същия ЧСИ Ю. – съответно с № № 33/18г., 27/18г. и 26/18г.  

            С протокол от 06.03.18г. ЧСИ е обявил за купувач на имота присъединения взискател С.Н.А., предложила цена от 30 707 лв.

            На 16.03.18г. е изискана от ЧСИ справка от Община Силистра за дължими МДТ за продадения на публичната продан имот и такава справка е изготвена на 26.03.18г. /л. 57-59 от изпълнителното дело/. В същата е посочено, че за периода от 2011г. до 2018г. е начислен  и е дължим местен данък в размер на общо 109.25лв., както и такси за битови отпадъци в размер на 327.80 лв., с посочено задължено лице С. Н. П.. Последната е дъщеря на длъжниците /виж л. 3 и 4 от изп. дело/, от която те са купили имота непосредствено преди да го ипотекират в полза на банката /виж л. 34 на гърба от изп.д. № 109/14г. на ЧСИ Г. Г.-Силистра/.

            На 27.03.18г. е изготвено предварително разпределение на предложената от взискателя-купувач цена, в което е предвидено съобразно реда на привилегиите на вземанията на взискателите, получаване на следните суми от следните кредитори и в следния ред: общо 28 149.26 лв. за първоначалния взискател „УниКредит Булбанк” АД, гр. София /с посочени размери на предплатени такси и разноски по изпълнението и остатъци на вземанията/, 2118.49 лв. по сметка на ЧСИ Ю. /с подробно посочени размери на начислените такси и техните основания по ТТР към ЗЧСИ/, 109.25 лв. по сметка на Община Силистра /за дължим местен данък върху продавания имот/ и суми от по 110 лв. за всеки от присъединените по тяхна молба трима взискатели.

            Предявяването на разпределението е било насрочено за 19.04.18г. и въпреки липсата на протокол за извършване на това предявяване /вероятно поради пропуск при окомплектоване на изпълнителното дело/, същото следва да се приеме за осъществено на посочената дата, а жалбата против това разпределение е подадена от Р. на 23.04.18г. /датата на пощенското клеймо - л. 89 от изпълнителното дело/ - същата е в срок.

            Действително с жалбата до ОС-Силистра Р. е представила справка за своите задължения, издадена от Дирекция „Финанси” на Община Силистра на 23.04.18г., от която се установява, че тя има задължения за неизплатени МДТ за периода от 2009г. до 2018г. в общ размер на 204.49 лв., но те касаят имот, представляващ ап. 30 на ул. „Янко Тодоров”, № 7, ет. 8 в гр. Силистра.

            Следователно, извършеното предварително разпределение на предложената от взискателя-купувач цена за продавания на публичната продан имот, е разпределена законосъобразно, тъй като сумата не е достатъчна за удовлетворяване на вземанията на всички взискатели, а вземането на Община Силистра, което е с ред на привилегиите по чл. 136, ал. 2, т. 2 от ЗЗД е само за местния данък върху продавания на публичната продан по изпълнителното дело имот.

            Евентуални други задължения на длъжника Р. *** и за друг имот не могат да бъдат включени в това разпределение именно поради недостатъчност на предложената за плащане по изпълнителното дело цена за продавания имот.

            Не могат да бъдат разглеждани и оплакванията на жалбоподателката, касаещи другия длъжник по делото, тъй като това представлява упражняване на чужди субективни права при липсата на предвидена в закона хипотеза в настоящия случай.

            С оглед на изложеното по-горе, жалбата на длъжника Р. срещу разпределението от 27.03.18г. по посоченото изпълнително дело е неоснователна. Обжалваното решение следва да се потвърди. Липсват претенции за разноски, релевирани от насрещните страни, поради което и такива не следва да се присъждат с настоящия съдебен акт.

            Воден от горното, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 85/06.08.2018г., постановено по в. гр. д. № 188/2018г. по описа на Окръжен съд-Силистра, с което е потвърдено изготвеното на 27.03.18г. разпределение /в решението е допусната грешка относно датата на изготвяне, респективно предявяване на разпределението/ по изп.д. № 20178340400119 на ЧСИ Е. Ю., рег. № 834 на КЧСИ, район на действие – ОС-Силистра.

Решението е окончателно.                                                                                             

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: