ОПРЕДЕЛЕНИЕ 711

гр. Варна, 17.11. .2016г.

Варненският апелативен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

         МАРИЯ. МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 573/16г., намира следното:

Производството е образувано по въззивна жалба на Н.Н.Г. от гр. Шумен чрез адв. Пл. А. *** като се обжалва изцяло решение № 151/27.07.2016г., постановено по гражданско дело № 187 по описа за 2016г. на Окръжен съд – Шумен, с което е прогласена недействителността по отношение на А.Б.М. от гр. Варна, представлявана от настойника си М.Г.П. и М.Б.М., представлявана от майка си в качеството й на законен представител Л.С.Г., на договор за покупко-продажба на недвижим имот, представляващ УПИ II - 284 от кв. 16 по плана на кв. Дивдядово, гр.Шумен, целият с площ от 790 кв.м., заедно с построените в имота къща и стопански постройки, който имот по кадастралната карта на гр. Шумен е с идентификатор 83510.682.94 и с площ от 785 кв.м., при граници - 83510.682.89, 83510.682.90, 83510.682.97, 83510.682.95, 83510.682.93, ведно с  построените в имота сгради, както следва: сграда на един етаж с идентификатор 83510.682.94.1, с площ от 69 кв.м., сграда на един етаж с идентификатор 83510.682.94.2 с площ от 87 кв.м., сграда с идентификатор 83510.682.94.3 с площ от 34 кв.м., сграда с идентификатор 83510.682.94.4 с площ от 25 кв.м., сграда на един етаж с идентификатор 83510.682.94.5 с площ от 4 кв.м., сключен на 13.02.2008г. между Б. И. М., действащ чрез пълномощника си Н. Г.Х., като продавач и Р.Х.М. като купувач, по време на брака му с Х.А.М., оформен с нотариален акт за покупко-продажба № 88, том І, рег. № 325, дело № 59 от 2008г., на нотариус А. А.а с район на действие ШРС и регистрационен № 019 на НК, по иска с правно основание чл. 42 ал. 2 от ЗЗД, предявен от А.Б.М., представлявана от настойника си М.Г.П. и М.Б.М., представлявана от майка си в качеството й на законен представител Л.С.Г., срещу Р.Х.М. и Х.А.М.; и е признато за установено по предявения от същите ищци срещу Н.Н.Г. отрицателен установителен иск за собственост с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК , че Н.Н.Г. не е собственик на описаните по-горе недвижими имоти; всички ответници са осъдени да заплатят на ищците разноски по делото в размер на 1 621.93лв. Счита се, че решението е недопустимо, неправилно, незаконосъобразно и необосновано по подробно изложени съображения и се претендира неговата отмяна и отхвърляне на предявените искове. Отправени са и доказателствени искания.

            В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба от насрещните страни А.Б.М. и М.Б.М., и двете представлявани от адв. С. П. ***, с който същата е оспорена като неоснователна.

            При извършената проверка за допустимостта на въззивното производство настоящият състав на съда установи следното:

            Първоинстанционният съд не е съобразил, че надлежно упълномощеният от ответниците Р.Х.М. и Х.А.М. процесуален представител в лицето на адв. Росен Русев, е преупълномощил адв. С.С. да ги представлява само за с.з. на 10.02.2016г., включващо права за разпореждане с предмета на спора /л. 99 от гр.д. № 2851/14г. на ШРС/.

            При това положение настоящото производство следва да се прекрати и делото да се върне на ШОС, който да даде възможност на тези ответници да потвърдят извършените от тяхно име чрез адв. С. процесуални действия пред първата инстанция, включително и получаването на преписа от първоинстанционното решение, а ако не го сторят – да се връчи препис от решението на надлежно упълномощения от ответниците адв. Р. Р. с възможността същият в качеството му на техен представител да го обжалва в предвидения от закона срок.

            Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 573/16г. на ВАпС, ГО и ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Шумен, който да даде възможност на ответниците Р.Х.М. и Х.А.М. да потвърдят писмено извършените от тяхно име чрез адв. С.С. процесуални действия пред ШОС по гр.д. № 187/16г., включително и получаването на преписа от първоинстанционното решение, а ако не го сторят – да се връчи препис от решението на надлежно упълномощения от ответниците адв. Р. Р. с възможността същият в качеството му на техен представител да го обжалва в предвидения от закона срок.

Едва след горното, съдът следва да изпрати делото на ВАпС, вкл. и с евентуално постъпила въззивна жалба от посочените ответници, която предварително следва да е надлежно администрирана.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: