ОПРЕДЕЛЕНИЕ

5

 

Гр. Варна, _04_.01.2018 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _04_._01_. 2018 година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

 

 като разгледа докладваното от съдията П. Христова

 въззивно гражданско дело № 57 по описа за 2017-та година:

 

Производството е по реда на чл. 274 ГПК, образувано по ЧАСТНА жалба, подадена от Г.И.Г. от Силистра, срещу определение № 241/20.11.2017 год. по в.ч.гр.д. 247/2017 год. на ОС Силистра, с което е потвърдено разпореждане на РС Силистра за връщане на подадена от същото лице въззивна жалба.

Съдът констатира, че подадената жалба е касационна такава и е подсъдна на ВКС като трета инстанция, на осн. чл. 274, ал.3, т. 1 ГПК.

Съставът на ВАпС намира, че производството по частната жалба следва да бъде прекратено пред ВАпС и делото да се изпрати по компетентност на ВКС.

         С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧАСТНА жалба, подадена от Г.И.Г. от Силистра, срещу определение № 241/20.11.2017 год. по в.ч.гр.д. 247/2017 год. на ОС Силистра, с което е потвърдено разпореждане на РС Силистра за връщане на подадена от същото лице въззивна жалба, и ИЗПРАЩА делото по компетентност на ВКС.

Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: