О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

746/16.11.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 16 11.2018г., в състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                              МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№573/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от М.Р.С. и П.Й.П., двамата чрез назначения им процесуален представител адв.М.Д., против определе- ние №2120/17.08.2018г., постановено по в.гр.д.№1402/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставено без уважение искането на М.Р.С. и П.Й.П., инкорпорирано в депозирана жалба, за спиране на изпълнението по изп.д.№201771204000682 по описа на ЧСИ И. С., рег.№712.В жал -бата и в уточняващата молба към нея от 02.10.2018г. се твърди, че определението е неправилно по изложените в тях подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се уважи направеното от жалбо- подателите искане за спиране на изпълнението по цитираното изп.дело.

Въззиваемата страна „Варна кредит груп”ООД, гр.Варна, представлявано от управителя С.С.Т., в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№1402/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадените от М.Р.С. и П.Й.П. жалби про- тив действия на съдебен изпълнител по изп.д.№20177120400682 по описа на ЧСИ И. С., рег.№712, район на действие ОС-Варна, като във всяка от тях е било инкорпорирано искане за спиране на изп.дело до произнасянето на съда по тях.С решение №1118/20.06.2018г., постановено по в.гр.д.№1402/18г., в една част жалбите са оставени без уважение, а в останалите им части без разглеждане като насочени против неподлежащи на самостоятелно обжалване действия на съдебен изпълнител.Със същото решение е оставено и без уважение искането за спиране на изп.дело до произнасянето на съда.Против решението е била подадена жалба вх.№20623/09.07.2018г. от М.Р.С. и П.Й.П., производството по която е образувано на 19.09.2018г. във в.ч.гр.д.№469/18г. по описа на ВАпС.По същото с влязло в сила понастоящем определение №592/01.10. 2018г. жалба е оставена без разглеждане в частите й, насочени против решението на ВОС в частта му, с която са оставени без уважение част от жалбите и е оставено без уважение искането за спиране, като неподлежащи на обжалване съобразно нормата на чл.437, ал.4 от ГПК, както и е потвърдено решението на ВОС в частта му, с която част от жалбите са оставени без разглеждане като недопустими.До преди произнасянето на ВАпС с цитираното определение от 01.10.2018г. и докато делото е било във ВОС и се е извършвало администриране, с определение № 1936/30.07.2018г. е била уважено искането на жалбоподателите по чл.95 от ГПК и им е била предоставена правна помощ под формата на процесуално представител- ство във връзка с обжалване решението на ВОС и назначен за техен представител адв.М.Д., както и с определение №2226/03.09.2018г. е било оставено без уважение искането на жалбоподателите за освобождаване от заплащането на държавни такси и разноски по повод обжалване на съдебните актове, постановени по в.гр.д.№1402/18г.

С вх.№4996/16.08.2018г. е депозирано във ВАпС по електронна поща от М.Р.С. и П.Й.П. чрез адв.М.Д. копие от жалбата им и молба за спиране на изп.дело, адресирана до ВОС и ВАпС.С вх.№ 4995/16.08.2018г. е депозирано във ВАпС по електронна поща от М.Р.С. и П.Й.П. чрез адв.М.Д. копие от множество жалби, по същество молби за спиране на изп.дело, адресирани до ВОС, с искане да бъде постановено незабавно спиране на изпълнението по изп.д.№20177120400682, по което е насрочена публична продан за периода 17.08.2018г.-17.09.2018г., за кое - то жалбоподателите били уведомени с постановление, връчено на 06.08.2018г.С две писма от 16.08.2018г. горепосочените документи са били изпратени от ВАпС на ВОС за предприемане на съответните процесуални действия по в.ч.гр.д.№1402/18г. по описа на ВОС.

Идентични документи са били депозирани и във ВОС по електронна поща, получени с вх.№24091/15.08.2018г, изпратени от ВОС на ВАпС на 16.08.2018г. и образувани във в.ч.гр.д.№430/18г.Последното е прекратено с определение №509/ 20.08.2018г. и върнато на ВОС за администриране.

След получаване на документите от ВАпС, изпратени на 16.08.2018г., с обжал -ваното пред настоящата инстанция определение №2120/17.08.2018г., постановено по в.гр.д.№1402/18г. по описа на ВОС, гр.о., съдът е приел, че по делото се е произ- несъл с решението си от 20.06.2018г., срокът за чието обжалване тече, като в така депозираните молби на 16.08.2018г. не се сочат нови факти и обстоятелства, които да дават основание за спиране, поради което е оставил без уважение искането за спиране на изпълнителното дело.

Съобразно нормата на чл.438 от ГПК подаването на жалба против действия на съдебен изпълнител не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови спиране.В настоящия случай окръжният съд е приел, че не са налице основания за подобно спиране и е оставил искането на М.Р.С. и П.Й.П. без уважение.Определението на окръжния съд, обаче както в хипотезата, когато спира действията по изпълнение до произнасянето по жалбата, така и в хипотезата, когато оставя без уважение подобно искане, не подлежи на обжалване - същото не е преграждащо по нататъшното развитие на съдебното дело, образувано по жалба против действия на съдебен изпълнител, нито неговото обжалване е изрично предвидено в закона.С оглед горното и съдът приема, че производството пред ВАпС е образувано по недопустима частна жалба, насочена против неподлежащ на самостоятелно обжалване съдебен акт, предвид което и следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№573/18г. по описа на ВАпС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните пред Върховен касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: