О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

753/04.11.2015

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 04. 11.2015г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д.№574/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК. Образувано по подадена частна жалба от Н.П.С., чрез процесуалния представител адв. Пл. П., срещу определение № 181/10.07.2015г., постановено по в.гр.д.№ 160/15г. по описа на ОС- Силистра, с което е оставена без разглеждане подадената от Н.П.С.  жалба срещу действия на ЧСИ Г. Г.,*** действие Окръжен съд –Силистра, по изпълнително дело №20117670401674 като недопустима и е прекратено производството по делото. В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ОС-Силистра за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „Алианц Банк България”АД, гр.София, редовно уведомена,  е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК, в който изразява становище за неоснователност на същата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№ 160/15г. по описа на ОС-Силистра е образувано по жалба, подадена от Н.П.С. срещу действие на ЧСИ Георги Г.,*** действие Окръжен съд –Силистра,  по изпълнително дело №20117670401674, а именно - Постановление за възлагане на недвижим имот от 05.06.2015г.

Цитираното изпълнително дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 30. 08.2010 г., издаден по ч.гр.д.№1657/10г. по описа на Районен съд - Силистра, с който длъжникът „Плам комерс” ЕООД, гр.Силистра, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Н. В. С. е осъден да заплати на „Алианц Банк България” АД, гр.София посочените в листа суми, представляващи главница по договор за банков кредит и разноски.

Принудителното изпълнение е насочено от взискателя към недвижим имот,  собственост на трети лица и ипотекиран в полза на банката взискател с договорна ипотека, за обезпечаване на вземанията й по договор за банков кредит, за които впоследствие е бил издаден цитираният изпълнителен лист.

Насрочвани са няколко публични продани за имота, предмет на н.а.№ 24/2008г., обявени за нестанали поради неявяване на купувачи. По молба на взискателя е насрочена продан за периода 29. 04.2015г.- 29.05.2015г. На проведената продан за купувач на имота е обявен С.Р.С. - протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач и след внасяне на дължимата от него цена е издадено атакуваното постановление за възлагане от 05.06.2015г.

В жалбата се твърди, че постановлението за възлагане е незаконосъобразно, т.к. незаконосъобразно е определена цената на имота от назначеното от съдебния изпълнител вещо лице, поради което незаконосъобразно и ненадлежно е определена началната цена при публичната продан. Моли постановлението за възлагане да бъде отменено.

Съгласно нормата на чл.435, ал.3 от ГПК, длъжникът разполага с правото да обжалва постановлението за възлагане поради това, че наддаването на публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В настоящия случай наведените в жалбата твърдения не са сред предвидени в закона като даващи възможност на длъжника да подава жалба срещу това действие на ЧСИ, предвид което и същата е недопустима. Според посоченото в т.8 от ТР №2/2013г. на ОСГТК на ВКС, насрочването, оценката на имуществото и разгласяването на проданта, подготвят , но не са част от наддаването, поради което те излизат извън предмета на проверката на постановлението за възлагане. Предмет на съдебната проверка са само онези действия, които касаят реализирането на самата публична продан, т.е. действията на съдебния изпълнител и наддавачите във връзка с подаването на наддавателни предложения, в това число класиране на предложенията, на страните с право на изкупуване, както и действията при провеждане на наддаването в хипотезата на чл.492, ал.2 ГПК.  Анализа на разпоредбите на ГПК  сочи, че от обжалване са изключени предварителните действия по насрочване на проданта и определяне на началната цена, въз основа на която да се извърши публичната продан. Ако с тези действия са нарушени права на длъжниците, същите разполагат с възможност да се защитят като предявят иск срещу съдебния изпълнител за причинените им от това вреди, но не и по пътя на обжалването на постановлението за възлагане.

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба срещу посоченото действие на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.

Предвид достигане до идентични крайни изводи от настоящият състав на ВАпС, с тези на ОС-Силистра, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №181/10.07.2015г., постановено по в.гр.д.№160/15г. по описа на ОС-Силистра.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЧЛЕНОВЕ: