ОПРЕДЕЛЕНИЕ

73

Гр. Варна, _02_.02.2018 год.

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _02_._02_. 2018 година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

 като разгледа докладваното от съдията П. Христова

 въззивно гражданско дело № 574 по описа за 2017-та година:

Производството е по реда на чл. 274 ГПК, образувано по ЧАСТНА жалба, подадена от Р.К.Б., чрез адв. Н.С., срещу определение № 1388/25.05.2017 год. по в.гр.д. 897/2017 год. на ОС Варна, с което е върната подадената от нея жалба срещу постановление за налагане на глоба от 05.01.2017 год. по изп.д. 1226/2017 год. на ДСИ при ВРС, в размер на 200 лв. за неизпълнеие на задължение за предаване на детето Д. на бащата И.И.В. и е прекратено производството по делото.

В жалбата се излага, че изводите за просрочие на върната от ОС жалба са необосновани и незаконосъобразни. Представени са писмени доказателства, целящи доказване на подаване на върнатата жалба в срок по пощата.

Срещу ЧЖ е подаден писмен отговор от насрещната страна И.И.В., в който се оспорва касателството на представените писмени доказателства към настоящото производство.

Съставът на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид следното:

С обжалваното определение на ОС е върната жалба срещу действията на съдебен изпълнител и е прекратено производтвото по делото, като е прието, че жалбата е просрочена. Прието е, че страната Р.Г. е получила препис от обжалваното постановление от 05.01.2017 год. на 23.01.2017 год., а жалбата срещу него е депозирана в деловодството на ВРС ден след срока на 31.01.2017 год.

Датата на получаване на обжалваното постановление на ЧСИ не е била оспорена, същата се установява и от доказателствата по делото. Не се спори, че срокът за обжалване изтича на 30.01.2017 год. Върната жалба е заведена в деловодството на 31.01.2017 год.

Спорно е дали върнатата жалба е изпратена по пощата.

С ЧЖ са представени доказателства, че на 30.01.2017 год. адв. Н.С., пълномощник на Р.Г., е изпратил с куриер пратка до РС, получена на следващия ден от г-жа И..

В тежест на г-жа Г. е да установи, че посочения номер на товарителница на пратка на адв. С. касае именно процесната жалба.

Такива доказателства по делото не са представени. Тази пратка може да съдържа произволен вид документ и няма как по представените доказателства да се свърже с върната жалба.

От друга страна, липса отбелязване върху върнатата жалба, каквато е обичайната практика, че е постъпила по пощата.

Ето защо, ВАпС преценява като неоснователна подадената жалба, която следва да се остави без уважение, а актът на ОС следва да се потвърди.

         С оглед на горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1388/25.05.2017 год. по в.гр.д. 897/2017 год. на ОС Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: