ОПРЕДЕЛЕНИЕ

681

 

Гр.Варна, 16.12.2013 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на  четиринадесети декември 2013 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Маринела Дончева

     ЧЛЕНОВЕ:Иван Лещев

           Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 575/2013 г. по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл. 274, ал.1 т.2 ГПК вр. чл. 92, ал.3 от ГПК по частна жалба на Г.С.С. против определение № 650/03.12.2013 г., постановено по гр.д. № 86/2013 г., с което е оставена без уважение молбата й за отмяна на наложената й глоба в размер на 100 лв. на осн. чл. 86 вр. с чл. 91, ал.1 от ГПК.

Жалбоподателката е настоявала, че определението е неправилно, като е молила за отмяната му, евентуално за намаляване размера на глобата. Сочила е, че не е налице хипотезата на чл. 86 от ЗЗД и неправилно й е била наложена глоба от съда, защото се е явила в съдебно заседание, депозирала е заключението си в срока и не е отказала да даде заключение. Не могла да отговори на поставената допълнителна задача, защото предоставените й за целта по делото данни не били достатъчни. Настоявала е, че неправилно е задължавана да отговаря на въпроси абстрактно, без конкретно посочени параметри, тъй като за отговорите си носи наказателна отговорност. Освен това поискала от съда, но не получила съдействие за предоставяне на допълнителна информация, необходима й за изготвяне на експертизата.

Варненският апелативен съд, като се запозна с оплакванията на жалбоподателката и като взе предвид приложените доказателства, намира следното:

Частната жалба е подадена в преклузивния едноседмичен срок, срещу подлежащ на обжалване акт и от лице с правен интерес от обжалването му. Разгледана по същество, жалбата е основателна и следва да бъде уважена по следните съображения:

Жалбоподателката Г.С.С. е вещо лице по гр.д. № 86/2013 г. по описа на окръжен съд – Шумен. С протоколно определение от 25.11.2013 г. окръжният съд й е наложил глоба в размер на 100 лв. като е приел, че е налице отказ да бъде дадено експертно заключение. С обжалваното определение, същият съд е оставил без уважение молбата й за отмяна на наложената глоба. Приел е, че експертът съобразно възложената му задача от 10.10.2013 г. е следвало на база среднопретеглена стойност на трите най-ниски оферти за всеки от процесните леки автомобили да определи осреднено пазарна цена около минималната към датата на придобиване на автомобила от ответника и такава към датата на отчуждаването му от него. В обстоятелствената част на представеното от експерта допълнително заключение, предадено на 11.11.2013 г., било направено изследване на пазара  - посочено в обстоятелствената част на експертизата и били посочени конкретни автомобили и тяхната пазарна цена. Вместо, обаче да даде заключение по експертизата с оглед изложеното в обстоятелствената част, вещото лице преповторило изложеното в представената основна експертиза като посочило, че било невъзможно да бъде изготвена пълна и обективна допълнителна експертиза. Според окръжния съд явно било, че няма експертно заключение по поставената задача, което съставлявало отказ да се даде заключение по експертиза, чиито задачи били обективни и конкретни.

Съгласно разпоредбата на чл. 86 от ГПК, ако вещо лице не се яви, откаже да даде заключение  или не го представи в срок без уважителни причини, съдът му налага глоба. Никоя от посочените три хипотези за отговорността на вещото лице в случая не е налице.

Установено, че вещото лице е депозирало заключение по поставените му допълнително задачи в срока и се е явило в съдебно заседание, проведено на 25.11.2013 г., което изключва хипотезата на неявяване и непредставяне в срок на заключението. Не е налице и хипотезата на отказ от даване на заключение без уважителни причини, защото видно от съдебния протокол, жалбоподателката е заявила пред съда, че поддържа посочените аналози но не може да даде отговор на задачата, защото няма конкретна изходна информация. Посочила е, че не може да даде осреднена цена при положение, че на пазара има сключени сделки с автомобили от този тип, но с различна амортизация и пробег. Казала е, че не може да изготви такова заключение. Т.е. по същество вещото лице е поддържало, че за да изготви компетентно заключение, се нуждае от допълнителна информация, която в случая не му е предоставена.

Преценката на съда, че такова заключение може и следва да бъде изготвено без исканите от вещото лице данни и допълнителна информация, е без значение за отговорността на експерта по чл. 86 от ГПК. Това е така, тъй като вещо лице се назначава, когато за изясняване на някои възникнали по делото въпроси са необходими специални знания из областта на науката, изкуството, занаятите и др. /чл. 195, ал.1 ГПК/ и работи независимо, като носи наказателна отговорност за даване на невярно заключение. Затова експертът  има право сам да прецени дали е в състояние да изготви заключението, съобразно поставените му задачи. Като е заявил на съда, че не може да изготви заключението с така поставените му задачи при наличните данни /т.е без исканата от него допълнителна информация/ експертът се е позовал на обстоятелство по чл. 198 от ГПК, което е основание за неговото освобождаване. В случая жалбоподателката е имала уважителни причини да не даде заключение, защото е смятала, че при наличните данни по делото, няма как да го изготви компетентно и вярно. Затова, поведението й не може да бъде квалифицирано като отказ по смисъла на чл. 86 ГПК и наложената й глоба следва да бъде отменена.

С оглед изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 650 от 03.12.2013 г., постановено по гр.д. № 86/2013 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на Г.С.С. за отмяна на наложената й глоба в размер на 100 лв. на осн. чл. 86 от ГПК във вр. с чл.91, ал.1 ГПК в публично съдебно заседание на 25.11.2013 г., като вместо това ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ, постановеното в открито съдебно заседание на 25.11.2013 г., определение по гр.д. № 86/2013 г. на ШОС, с което на основание чл. 86 от ГПК вр с чл. 91, ал.1 ГПК на Г.С.С. е наложена глоба в размер на 100 лв.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: