Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 33

гр.Варна, 10.03.2014 Г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 26.02.2014 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

при секретаря В.Т., като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 576/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Производството е въззивно, по жалба от М.Г.М. *** чрез процесуалния му представител адв. Й.Й. *** срещу решение № 34/04.10.2013 год по гр.д. № 87/2013 год на Окръжен съд Търговище, с което е осъден да заплати на М.К.А П., гражданка на Белгия, сумата 138 861,80 лв на осн. чл. 55 ал.1 пр.1 от ЗЗД, ведно със законна лихва от датата на завеждане на иска – 19.04.2013 год до окончателното й изплащане, както и разноски в размер на 8554,47 лв. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на решението въззивникът моли за неговата отмяна и постановяване на ново, с което предявеният иск бъде отхвърлен, като му бъдат присъдени и разноски за двете инстанции.

В постъпилия писмен отговор от М.К.А П. чрез процесуалния й представител адв. Д.А. се излагат доводи за неоснователност на жалбата и искане за потвърждаване на съдебното решение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че жалбата е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

Предявен е иск от М.К.А П. срещу М.Г.М. за връщане на сумата 71 000 евро, получена без основание. Ответникът не е депозирал отговор в срока по чл. 131 ГПК, но в първото по делото заседание е оспорил иска с твърдения, че изтеглените от него суми в качеството му на пълномощник на ищцата, са вложени в закупуването на недвижим имот, предмет на нот.акт № 188/30.11.2012 год. Ответникът признава получаването в брой на част от исковата сума в размер на 10 000 евро, като не оспорва факта, че не е върнал същата.

От събраните по делото доказателства е установено от фактическа страна следното:

С пълномощно, заверено на 22.08.2012 год от нотариус Л. Ч. с район РС Несебър ищцата упълномощила ответника да се разпорежда от нейно име с личната й сметка в Уникредит Булбанк с  IBAN ***. В изпълнение на дадените му правомощия ответникът през периода 28.08.2012-11.10.2012 год прехвърлил от посочената сметка по своя сметка сума в общ размер 61 000 евро. С преводно нареждане на 12.10.2012 год от името на ищцата са преведени по сметка на ответника 10 000 евро. Основанието за посочените преводи, отразено в съставените за целта документи, е за покупка на имот.

С пълномощно, заверено на 15.11.2012 год от Р. С. – Зав. консулската служба при посолството на РБ в Брюксел, ищцата в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Сторк КМС” ЕООД упълномощила ответника да представлява дружеството, включително и с право да се разпорежда с банковите му сметки, както и да сключва сделки с „Мейфеар” ООД за покупка на недвижими имоти, изградени в УПИ III – 136 в кв. 7102 по плана на к.к. Слънчев бряг, община Бургас, като договаря сам със себе си.

Легитимирайки се с това пълномощно, ищецът в качеството му на управляващ и представляващ фирма „Мейфеар” ООД, сключил договор за покупко-продажба под формата на нот.акт № 188, том 10, рег.№ 9176, дело № 1858/30.11.2012 год на пом.нотариус по заместване В. И. при нотариус М. Б. с рег.№ 110 на Нотариалната камара, по силата на който прехвърлил на управляваното от ищцата дружество „Сторк КМС” ЕООД самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 51500.506.215.1, построена върху поземлен имот с идентификатор 51500.506.215, намиращ се в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, за сумата 145 000 лв, заплащането на която е отложено на вноски по банков път за срок до 01.03.2013 год.

С нотариална покана, връчена на ответника на 01.03.2013 год ищцата оттеглила дадените му пълномощия в качеството й на физическо лице и като управител на „Сторк КМС” ЕООД. На същата дата ответникът подписал декларация, в която се съдържа негово изявление, че окончателното разплащане по договора за покупко-продажба, обективиран в нот. акт № 188/2012 год е извършено, както и че през м.юни 2012 год е получил от ищцата в качеството й на управител на „Сторк КМС” сумата от 10 000 евро, предназначена за неосъществена покупка на имот в с. Кошарица, общ.Несебър, която не е върнал.

При така изяснената фактическа обстановка съдът намира следното:

Между страните са съществували, считано до 01.03.2013 год, мандатни отношения във връзка със закупуване от името и за сметка на ищцата на недвижими имоти в района на община Несебър. С оглед горното ответникът е разполагал с представителна власт, дадена му с описаните по-горе пълномощни, да тегли от личната и фирмена сметка на ищцата суми за разплащане по сделките.

За опровергаване на твърденията за неоснователно обогатяване с исковата сума, в тежест на ответника е да докаже, че е изразходвал средствата в рамките на представителната власт, възложена му от упълномощителката.

От представените по делото доказателства не може да се направи категоричен извод, че имотът, закупен с нот.акт № 188/2012 е същият, за който се отнася изричното пълномощно от 15.11.2012 год, както и че преводите от личната сметка на ищцата са били предназначени за тази сделка. Напротив – в нотариалния акт се съдържа изричното изявление за отложено плащане на покупната цена в срок до 01.03.2013 год, а процесните суми са били изтеглени преди това – в периода от 28.08.2012 до 11.10.2012 год. В деня на падежа – 01.03.2013 год ответникът е декларирал, че окончателното разплащане по сделката е приключило. От съпоставката между съдържанието на пълномощното и декларацията става ясно, че ответникът е бил овластен да сключва и други сделки, освен тази по нот.акт № 188/2012 год. Една от тях – за имот в с. Кошарица, общ.Несебър, за която ответникът е получил сума в размер на 10 000 евро, не се е осъществила поради оттегляне на пълномощията му.

Ответникът в качеството му на пълномощник е изтеглил от банковата сметка на ищцата суми, които са били предназначени за сключване от нейно име на договори за покупка на недвижими имоти. Доказателствата по делото не сочат конкретна сделка, за която тези суми са били използвани, поради което те се явяват получени на неосъществено основание и подлежат на връщане. Поради съвпадане на правните изводи с тези на първоинстанционния съд, постановеното решение следва да бъде потвърдено.

По делото липсват доказателства за направени разноски от ответницата по жалбата, затова такива не се присъждат за тази инстанция.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 34/04.10.2013 год по гр.д. № 87/2013 год на Окръжен съд Търговище

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)