О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

717/21.12.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21. 12.2017г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№576/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.122 от ГПК.Образувано по повдигнат спор за подсъдност пред Варненски апелативен съд с определение №12787/11.12.2017г., постановено по гр.д.№10371/16г. по описа на ВРС, XXI състав за определяне на родово компетентния съд да се произнесе по молба вх.№32816/22.11.2017г., вр. молба вх.№ 34049/04.12.2017г., подадена от К.Я., Л.Я., Недял - ка Я., В.П. и Я.Я. чрез адв.В.., с която е направено искане за издаване на изпълнителен лист за сумата, присъдена със съдебно решение №2906/14.07.2017г., постановено по гр.д.№10371/16г. по описа на ВРС.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

С решение №2906/14.07.2017г., постановено по гр.д.№10371/16г. по описа на ВРС, XXI състав, е отхвърлен предявеният от Държавата, представлявана от Ми -нистъра на земеделието, храните и горите, против К.К.Я., К.К.Я., Л.К.Я., М.А. Е., Р.А.Й., З.К.И., Н.Я.Я., В.Д.П. и Я.Д.Я. иск за приемане за установено в отношенията между страните, че ответниците не са собственици на реална част с площ от 460 кв.м. от ПИ с идентификатор 07598.301.319, целият с площ от 1 443 кв.м., по КККР на гр.Бяла, одобрени 2006г., при съответни граници, на осн. чл.124, ал.1 от ГПК, както и Държавата е осъдена да заплати на К.К.Я., Л.К.Я., Н.Я.Я., В.Д.П. и Я.Д.Я. сторените пред първоинстанционния съд съдебно-деловодни разноски в размер на 1 051, 50лв.

С решение №1694/14.11.2017г., постановено по в.гр.д.№1937/17г. по описа на ВОС, гр.о., е потвърдено решение №2906/14.07.2017г., постановено по гр.д.№ 10371/16г. по описа на ВРС, XXI състав, както и Държавата е осъдена да заплати на К.К.Я., Л.К.Я., Н.Я.Я., В.Д.П. и Я.Д.Я. сторените във въззив - ното производство съдебно-деловодни разноски в размер на  500лв.

Срокът за обжалване на решение №1694/14.11.2017г., постановено по в.гр.д.№ 1937/17г. по описа на ВОС, гр.о., изтича на 05.01.2018г., т.е. и понастоящем същото не е влязло в сила.

С молба вх.№32816/22.11.2017г., депозирана по в.гр.д.№1937/17г. по описа на ВОС, гр.о. от К.К.Я., Л.К.Я., Н.Я.Я., В.Д.П. и Я.Д.Я., всички чрез процесуалния им представител адв.В.Михайлова, е поискано издаването на изпълнителен лист за присъдените им за двете инстанции разноски.С разпореж -дане №9571/23.11.2017г. ВОС е разпоредил да се издаде изпълнителен лист за сумата, присъдена с решението на ВОС, съответно такъв е издаден за сумата от 500лв. и получен на 30.11.2017г.С молба вх.№34049/04.12.2017г., депозирана по в.гр.д.№1937/17г. по описа на ВОС, гр.о. от К.К.Я., Л.К.Я., Н.Я.Я., В.Д.П. и Ян- ко Д.Я., всички чрез процесуалния им представител адв.В.Михайлова, е поискано, предвид депозирана от тях молба на 22.11.2017г. за издаване на изпълнителни листи по постановените съдебни актове, въззивното дело да бъде изпратено на ВРС за издаване на изпълнителен лист по първоинстанционното решение.С разпореждане №9858/05.12.2017г. ВОС е разпоредил делото да се изпрати на ВРС за произнасяне по молбата, след което да му бъде върнато с оглед неизтеклия срок за обжалване, като с горецитираното определение на ВРС е повдигнат настоящият спор за подсъдност.

На първо място следва да бъде посочено, че към датата на подаване на молбата на страната за издаване на изпълнителен лист, както и понастоящем, не е налице годно изпълнително основание по см. на чл.404, т.1 от ГПК, т.к. не е налице нито влязло в сила решение или определение, нито е налице невлязло в сила осъдително решение на въззивния съд - нормата на чл.404, т.1, пр.3 от ГПК визира осъдителните решения на въззивните съдилища, докато решението на ВОС е по предявен отрицателен установителен иск, т.е. не е осъдително.Решението в частта му относно разноските има характер на съдебно определение, предвид което и не подлежи на предварително принудително изпълнение в хипотезата на чл.404, т.1, пр.3 от ГПК.В частта му относно разноските решението ще съставлява годно изпълнително основание след евентуалното му влизане в законна сила.В настоящия случай обаче страната претендира издаването на изпълнителен лист по невлязлото в сила решение на въззивния съд, считайки, че то съставлява годно изпълнително основание в частта му относно разноските/присъдени от ВРС и потвърдени от ВОС в размер от 1 051, 50лв. и присъдени от ВОС за въззивна инстанция в размер от 500лв./.Предвид горното и компетентен да се произнесе по молбата й е въззивният съд на осн. чл.405, ал.2, пр.3 от ГПК.Първоинстанционният съд не е компетентен да се произнася по молба, в която се претендира издаване на изпълнителен лист в хипотезата на чл.404, т.1, пр.3 от ГПК.

По изложените съображения съдът приема, че родово компетентен да се произнесе по молбата на К.К.Я., Л.К.Я., Н.Я.Я., В.Д.П. и Я.Д.Я. за издаване на изпълнителен лист е ОС-Варна, на когото делото следва да бъде изпратено.     

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Родово компетентен да се произнесе по молба вх.№32816/22.11.2017г., вр. молба вх.№34049/04.12.2017г., депозирани от К.К.Я., Л.К.Я., Н.Я.Я., В.Д.П. и Я.Д.Я., всички чрез процесуалния им представител адв.В.Михайло - ва, по в.гр.д.№1937/17г. по описа на ВОС, гр.о., в частта й, с която се претендира издаване на изпълнителен лист за сумата, присъдена с решение №2906/14.07. 2017г., постановено по гр.д.№10371/16г. по описа на ВРС, XXI състав, е ОС - Варна, на когото делото да бъде изпратено.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   ЧЛЕНОВЕ: