ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

780

 

Гр.Варна,  21.11.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 21.11.2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Северина Илиева

      ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

         Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 577 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на М.В.Г., подадена чрез адв. С.С., против определение № 3818/02.10.2014 г. по т.д. № 112/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото в частта по исковете й срещу „Дочев груп” ЕООД за обявяване за окончателен на предварителен договор за продажба.

Жалбоподателката е настоявала, че обжалваното определение е неправилно, като е молила за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството по него. Изложила е, че поправила нередовностите на исковата си молба в срока, а освен това съображенията на окръжния съд за  прекратяване на производството, били по съществото на спора, а не по редовността на исковата молба.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намира жалбата за основателна по следните съображения:

В случая съдът е оставял многократно исковата молба без движение с указания за поправяне на нередовностите в нея, като по единия от исковете - този по чл. 135 от ЗЗД производството е било прекратено. Предмет на първоинстанционното дело е останал искът на М.В.Г. срещу „Дочев груп” ЕООД за обявяване за окончателен на сключения между страните предварителен договор за продажба на правото на строеж за офис в гр.Варна.

 Ищцата, включително и в уточняващите молби е твърдяла, че има сключен с ответника, действащ предварителен договор за учредяване на право на строеж за офис, по който е изправна страна, както и че насрещната страна не е изпълнила в срок задължението си по този договор да й прехвърли правото на строеж, поради което и има правото да иска обявяването му за окончателен. Посочила е също така и че към момента ответникът не притежава вещното право.

С определение № 2599 от 04.07.2014 г., окръжният съд е оставил без движение исковата молба, като е дал указания на ищцата, в едноседмичен срок от получаване на съобщението, да посочи какъв е правния й интерес от иск по чл. 19, ал.3 от ЗЗД за обявяване за окончателен на договор за имот, за който се твърди, че продавачът не е станал собственик, а това било необходимо условие. Посочил е, че ако се поддържа иска, ищцата следва да представи доказателства за внесена държавна такса, както и доказателства, че исковата молба е вписана.

С подадена в срока молба, М.Г. е поискала продължаване на срока за изпълнение на указанията, както и съдът да определи размера на дължимата държавна такса, да посочи по сметка на кой съд да я внесе и да издаде преписи, които да впише.

С определение от 23.07.2014 г. съдът е продължил срока, като е посочил, че преди определяне цената на иска, ищцата следва да направи уточненията на исковата молба по отношение на обстоятелствата, посочени в предходното определение. Размерът на дължимата държавна такса не е определил.

В продължения срок за изпълнение на указанията на съда, ищцата чрез адв. С. е подала молба, с която е заявила, че има сключен предварителен договор за продажба, но към този момент все още нямало учредено право на строеж, както и че щом е получил цената, ответникът трябвало да „учреди, прехвърли, да даде в собственост този процесен имот”. Ищцата имала правна възможност и основание да се сключи окончателен договор, което определяло и правния й интерес от иска по чл.19, ал.3 от ЗЗД.

С определение № 3204 от 12.08.2014 г., окръжният съд е дал последна възможност на ищцата, в едноседмичен срок от получаване на съобщението, да отстрани нередовността на исковата молба, като съобрази, че „Дочев груп” ЕООД не е собственик на имота, поради което нямал качеството на надлежна страна. Предупредил е страната, че при неизпълнение на указанията в срок делото ще бъде прекратено на осн. чл.129, ал.3 от ГПК. В продължения срок, нова молба от ищцата не е постъпила по делото.

На 02.10.2014 г., съдът на осн. чл. 129, ал.3 от ГПК, е постановил и обжалваното определение № 3818 от 02.10.2014 г. за прекратяване на производството по делото, като е приел, че нередовността на исковата молба, за която били дадени указания, а именно страната да съобрази качеството на надлежна страна, тъй като към момента на завеждане на исковата молба собственици на имота, предмет на предварителния договор били трети лица – С., не са  били изпълнени.

Обжалваното определение е неправилно, а оплакванията на жалбоподателя се споделят от настоящата инстанция. Това е така, тъй като приетите от окръжния съд като неизпълнени от страната указания не касаят редовността на исковата молба /съгласно чл. 127 ГПК и чл.128 от ГПК/. Указания по редовността са се съдържали в предходното определение от 23.07.2014 г. за внасяне на държавна такса, която обаче не е била определена като конкретна сума от съда, въпреки искането на страната в тази насока, а и съдът не е прекратил производството поради това неизпълнение. Освен това въпреки, че указанията на съда не са били такива по чл. 127, и чл.128 от ГПК, след като е било поискано допълнително излагане на обстоятелства по иска, ищцата е посочила такива с молбата си по 07.08.2014 г.

С обжалваното определение въпросът за допустимостта на иска не е бил обсъждан, а въпросът за собствеността на обещаното вещно право касае съществото на спора.

Като е прекратил производството по делото, поради непоправяне в срок на нередовностите в исковата молба, окръжният съд е процедирал неправилно и определението му следва да бъде отменено, а делото – върнато за продължаване на производството по него.

Водим от горното, Апелативен съд - Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 3818/02.10.2014 г. по т.д. № 112/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на производството.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: