О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

716/21.12.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21. 12.2017г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№577/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.122 от ГПК.Образувано по повдигнат спор за подсъдност пред Варненски апелативен съд с определение №3220/12.12.2017г., постановено по гр.д.№2003/17г. по описа на ВОС, гр.о. за определяне на родово компетентния съд да се произнесе като първа инстанция по искова молба вх.рег. №39420/12.07.2017г., подадена от М.Х.М..

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

По подадената от М.Х.М. искова молба вх.рег.№39420/ 12.07.2017г. е образувано гр.д.№9739/17г. по описа на ВРС, IX състав, прекратено от последния и изпратено по компетентност на ОС-Варна на осн. чл.119, ал.1, вр. чл.118, ал.2 от ГПК с влязло в сила определение №8931/31.08.2017г., като с горе -цитираното определение на ВОС е повдигнат настоящият спор за подсъдност.

С исковата си молба и съгласно уточняващите такива към нея от 11.08.2017г., 13.10.2017г. и 08.12.2017г. ищцата М.Х.М. претендира ответниците С.Д.В., Д.Л.В. и М. С.В. да бъдат осъдени да прекратят неоснователните си действия/неконкре -тизирани понастоящем/, с които й пречат да упражнява правото си собственост върху притежавания от нея недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Секвоя” №12, ет.2, ап.6, както и да бъдат осъдени солидарно да й заплатят сумата от 2 349лв., представляваща обезщетение за претърпените от нея имуществени вреди в резултат от противоправните действия на ответниците, довели до наводнения и течове в недвижимия й имот в периода 2013г.-2017г./от тях 589лв. за увреждането на хладилник марка „Индезит”, 1000лв. за увреждането на хладилник марка „Либ -хер”, 220лв. за увреждането на прахосмукачка марка „First” и 540лв. за повредите върху недвижимия имот/, както и сумата от 1 500лв., представляваща обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди, изразяващи се в изживян силен стрес, тревожност и неудобства вследствие наводненията, силния шум от ремон -тните работи, невъзможността да използва електрическите си уреди, както и банята си поради страх от токов удар, всички в резултат от същите противоправните действия на ответниците.

Съгласно разясненията, дадени в ТР №4/2015 от 06.11.2017г. на ОСГК на ВКС, когато негаторният иск съдържа осъдителен петитум и се претендира ответникът да бъде осъден да се въздържа от определени действия /да бездейства/, както в настоящия случай се претендира ответниците да преустановят неоснователните си действия, предявеният иск с пр.осн. чл.109 от ЗС е неоценяем, т.е. родово компе -тентен да го разгледа като първа инстанция е РС на осн. чл.103 от ГПК.Останалите предявени искове с пр.осн. чл.45 от ЗЗД са с цена всеки от тях под 25 000лв., предвид което и на осн. чл.103, вр. чл.104, т.4 от ГПК родово компетентен да ги разгледа като първа инстанция също е РС.

По изложените съображения съдът приема, че родово компетентен да се произнесе като първа инстанция по подадената от М.Х.М. искова молба е РС-Варна, на когото делото следва да бъде изпратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Родово компетентен да се произнесе като първа инстанция по подадената от М.Х.М., ЕГН **********, искова молба с вх.рег.№39420/ 12.07.2017г./по описа на ВРС/ е РС - Варна, на когото делото да бъде изпратено.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   ЧЛЕНОВЕ: