О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 26/15.1.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на дванадесети януари, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 578 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощниците на Н.Р.Н. от гр.Шумен срещу определение № 2761/25.10.2017 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 1939/17 г. на Окръжен съд-Варна. Оплакванията са за нарушение на закона, с молба за отмяна.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството е образувано по предявен иск с правно основание чл. 19, ал. 3 от ГПК. С определение № 2327/08.09.2017 г. съдът е го е оставил без движение с указания  по редовността на исковата молба. Съобщеното е връчено на 10.10.2017 г. на посочения от страната адрес. Съдът е приложил разпоредбата на чл. 129, ал.3 от ГПК, като е приел правилно, че указанията не са изпълнени в срок.

От доказателствата по делото е видно, че указания във връзка с цената на иска са дадени на страната с разпореждане № 22472/23.05.2017 г. от РС-Варна. С молба от 26.06.2017 г. адв.А. е поискала удължаване на срока за изпълнението им по чл.63 от ГПК, с произнасяне на съда от 27.06.2017 г. за удължаване на срока; с молба вх.№ 40089/17 г. същият пълномощник е представил доказателства за извършени действия във връзка с исканата данъчна оценка, която е получена в РС-Варна на 18.07.2017 г.

След изпращането на делото по подсъдност на Окръжен съд – Варна, пълномощниците на ищцата са могли да поискат ново удължаване на срока за внасяне на дължимата държавна такса, с посочване на причините за това. Наведени в частната жалба доводи в тази насока са ирелевантни в настоящото производство.

Неоснователно е и възражението в частната жалба за нередовно връчване на съобщението за без движение на адв.Г.М. – видно от л.52 от приложената преписка от гр.д.№ 6417/17 г. на РС-Варна е, че същото лице е приело редовно съобщението за удължаване на срока по чл.63 от ГПК.

Фактът, че дължимата по делото държавна такса е внесена /със закъснение от един месец/, не е основание за отмяна по правилно постановеното определение, което следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2761/25.10.2017 г., с което е прекратено производството по гр.д.№ 1939/17 г. на Окръжен съд-Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.