ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

780

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 05.12.2018г.                       в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 578/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба от „Енерго-Про Продажби“ АД вх.№ 6723/14.11.2018 за изменение по реда на чл. 248 ал.1 от ГПК на определение № 720/13.11.2018 год в частта за разноските.

Постъпил е отговор от „КНМ Груп“ ЕООД, в който е изразено становище за неоснователност на молбата.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че молбата е подадена в срок от легитимирана страна и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С определението си въззивният съд е потвърдил разпореждане № 5912/04.09.2018 на първоинстанционния съд за връщане като недопустима на частна жалба вх.№ 25162/30.08.2018 против определение № 2208/30.08.2018 по в.гр.д. № 1181/2018 год на ВОС. С това определение е сложен край на производството и на осн. чл. 81 от ГПК съдът е длъжен да се произнесе и по направените в това производство разноски.

Инициирайки недопустимо производство, частният жалбоподател е станал причина за завеждане на делото, поради което и на осн. чл. 78 ал. 3 от ГПК дължи заплащане на разноските, направени от насрещната страна.

Молбата по чл. 248 ал.1 от ГПК е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 6723/14.11.2018 год от „Енерго-Про Продажби“ АД за изменение по реда на чл. 248 ал.1 от ГПК на определение № 720/13.11.2018 год по в.ч.гр.д. № 578/2018 год на Апелативен съд Варна в частта за разноските.

Определението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 274 ал.4 във вр. с чл. 280 ал.3 т.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                   2.