ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№720

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   13.11.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 578/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Енерго-Про Продажби“ АД чрез процесуалния му представител адв. Н.Б. *** срещу разпореждане № 5912/04.09.2018 год по в.гр.д. № 1181/2018 год на Окръжен съд Варна, с което е върната частна жалба вх.№ 25162/30.08.2018 год срещу определение № 2208/30.08.2018 год по в.гр.д. № 1181/2018 год на ВОС, с което е оставена без уважение молбата за изменение на решение № 1229/03.07.2018 год по същото дело в частта за разноските. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на разпореждането, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на частната жалба.

В постъпилия отговор от „КНМ Груп“ ЕООД чрез процесуалния му представител адв. Я. е изразено становище за неоснователнонст на частната жалба и за потвърждаване на разпореждането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на разглеждане по делото е предявеният от „КНМ Груп“ ЕООД срещу „Енерго-Про Продажби“ АД иск с правно осн. чл. 55 ал.1 пр.1 от ЗЗД с цена на иска 1465,25 лв. По делото е постановено решение № 883/23.02.2015 год по гр.д. № 11318/2014 на ВРС, потвърдено с решение № 1229/03.07.2018 год по в.гр.д. № 1181/2018 год на ВОС, което предвид цената на иска – 1465,25 лв., т.е. под размера по чл.280, ал.3, т.1 от ГПК, е влязло в сила на датата на постановяването му.

В едномесечен срок от постановяване на необжалваемото решение, т.е. в срока по чл.248, ал.1 от ГПК, с молба от 04.07.2018 год „Енерго-Про Продажби”АД е поискало да бъде изменено решението в частта му относно разноските, присъдени на „КНМ Груп”ЕООД.

С определение № 2208/30.08..2018 год., постановено по в.гр.д.№ 1181/2018 год. по описа на ВОС, гр.о., молбата на „Енерго-Про Продажби”АД с пр.осн. чл.248 от ГПК е оставена без уважение. Против цитираното определение дружеството е подало частна жалба вх.№ 25162/30.08.2018 год., върната с обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане.

Постановеното от ВОС определение не подлежи на обжалване на осн. чл.248, ал.3, изр. второ от ГПК с оглед необжалваемостта на въззивното решение, по чието изменение в частта за разноските въззивният съд се е произнесъл. Поради това правилно подадената против него частна жалба е била върната.

Дадените разрешения в т.24 от ТР №6/12 от 06.11.2013г. на ОСГТК на ВКС касаят реда за обжалване на определението на въззивния съд по чл.248 от ГПК по искане за допълване или изменение на неговото решение в частта за разноските, а именно дали това е редът по чл.274, ал.2 от ГПК или редът по чл.274, ал.3, т.2 от ГПК и е указано, че това е редът по чл.274, ал.2 от ГПК. Разрешенията обаче касаят хипотеза, при която определението на въззивния съд по чл.248 от ГПК подлежи на инстанционен контрол чрез обжалване пред касационната инстанция, а тя е налице, съобразно нормата на чл.248, ал.3, изр. второ от ГПК, само тогава, когато и решението, чието изменение в частта за разноските се претендира, също подлежи на касационно обжалване. В настоящия случай именно, защото решението на ВОС не подлежи на касационно обжалване, не подлежи на обжалване и определението му по чл.248 от ГПК.

По изложените съображения съдът приема, че постановеното от ВОС разпореждане като правилно следва да бъде потвърдено.

Въззиваемата страна претендира присъждане на сторени по частната жалба разноски, представляващи адв.възнаграждение в размер на 200лв. по договор за правна защита и съдействие от 22.10.2018 год., платено в брой, съгласно договора, имащ характер на разписка, които следва да й бъдат присъдени на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 5912/04.09.2018 год по в.гр.д. № 1181/2018 год на Окръжен съд Варна.

ОСЪЖДА „Енерго-Про Продажби АД , ЕИК 103533691 да заплати на „КНМ Груп“ ЕООД, ЕИК 202745272 разноски по делото в размер на 200 лв.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                  

                   2.