РЕШЕНИЕ

 

208

Гр.Варна, 18.12.2013 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 18 декември 2013 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТEЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

        ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.П. гр.д. № 579  по описа на съда за 2013 г.  и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК.

Образувано е по жалба на М.К., „Оптима –К” ООД и „Оптима – 21” ЕООД, подадена чрез адв. Ж.А., против решение № 2068/22.10.2013 г., постановено по гр.д.№ 911/2013 г. по описа на ВОС, с което е потвърдено разпределението, обективирано в протокол от 04.12.2012 г., изготвено по изп.дело № 20117160400685 по описа на Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Н.Георгиев, рег.№ 716, с район на действие Варненския окръжен съд.

Жалбоподателите са сочили, че обжалваното решение е неправилно – незаконосъобразно, като са молили за отмяната му. Навели са следните оплаквания: - по изпълнителното дело били постъпили суми, чийто размер надвишавал посочения в протокола на съдебния изпълнител; - неправилно бил определен размера за разноските по обезпечаването и принудителното изпълнение от 23 675,44 лв.; - незаконосъобразно били определени дължимите такси и разноски по образуване и водене на изпълнителното дело, като били фактурирани излишни услуги /ключарски услуги/; - били завишени и платените суми за данъци и такси върху продадените имоти; Позовали са се на процесуално нарушение от първата инстанция, която недопуснала допълнителна задача към вещото лице по отношение на въпроса дали в периода от 15.12.2011 г. до 04.12.2012 г. са постъпили други суми от трети лица по сметка на съдебния изпълнител и на какво основание, като са молили такава да бъде назначена в настоящото производство.

Писмен отговор  на жалбата е подал единствено „Маги Корект Варна” ЕООД, чрез адв. Н.С., с който той е оспорил жалбата и е настоявал за потвърждаване на обжалваното решение. Жалбоподателите не посочили конкретни порци на обжалваното решение, като последното било правилно и следвало да бъде потвърдено. От изслушаните по делото съдебно счетоводни експретизи бил установен размера на постъпилите суми, като липсвали доказателства за допълнителни такива, невключени в разпределението. С помощта на експретизата бил установен и размера на разноските за обезпечаване и за принудителното изпълнение, като освен това издадените от съдебния изпълнител сметки за тях не били обжалвани. Разноските за ключарски услуги били дължими, предвид неосигурения от длъжниците достъп до имотите. Размерът на дължимите данъци също бил установен с помощта на експретизите и правилно е бил посочен в разпределението, както приел и окръжния съд. Противопоставил се е на искането за назначаване на допълнителна експретиза, защото тази задача е била допусната от съда, но поради процесуалното поведение на длъжниците тя не е била изпълнена. Освен това тя била и неизпълнима, доколкото длъжниците не посочили конкретни плащания или наредители на такива.

Останалите лица на насрещната страна не са подали писмен отговор на жалбата.

При данните за връчване преписа от решението на окръжния съд на жалбоподателите на 01.11.2013 г. се налага извода, че жалбата от 05.11.2013г. е депозирана в срок. Същата е насочена срещу подлежащ на обжалване, съгласно чл. 463, ал.2 от ГПК, акт и е подадена от лица, разполагащи с правен интерес от обжалването му. Същата е допустима, а разгледана по същество – неоснователна по следните съображения:

Производството пред окръжния съд е било образувано по жалба на М.К., „Оптима –К” ООД и „Оптима – 21” ЕООД против разпределение по изп.дело № 20117160400685 на частен съдебен изпълнител Н.Г., обективирано в протокол от 04.12.2012 г. по оплаквания, подобни на изложените в настоящата жалба. Жалбоподателите са длъжници по изпълнителното дело с взикател – цесионер „Маги Корект Варна” ЕООД и отговарят солидарно и заедно с „Лоял” ООД и П.К.  за заплащане на парично задължение. По делото са били присъединени като взискатели и ТД на НАП  и Дирекция „Инспекция по труда” Варна.

С определение от 22.03.2013 г., окръжният съд е уважил искането на въззивниците по доказателствата и е назначил съдебно -счетоводна експретиза с поставените от тях задачи за определяне размера на постъпилите /събрани/ по изпълнителното дело суми, включително и на постъпилите до 08.02.2012 г., за изчисляване на размера на таксите  за извършените по делото изпълнителни действия и за размера на дължимите данъци и местни такси за имотите, предмет на реализираните публични продани. След изслушване и приемане на заключението на вещото лице в съдебно заседание от 10.07.2013 г., въззивниците са поискали да им бъде допусната допълнителна задача към вещото лице, което след запознаване с извлеченията от движението по банковата сметка на съдебния изпълнител за периода от 15.12.2011 г. до 04.12.2012 г. да даде зключение дали са постъпвали други суми по сметката на съдебния изпълнител, в какъв размер и с какъв произход. Предвид заявеното искане, съдът е отложил делото и е дал възможност на жалбоподателите в едноседмичен срок да посочат точно през кои периоди, от кои лица, на кои дати са извършени плащания по специалната сметка на ЧСИ, както и да формулират конкретно задача към вещото лице. Такава молба, обаче жалбоподателите не са подали и не са поставили конкретна задача на вещото лице, поради което и  съдът не е допуснал допълнителна задача към вещото лице. Предвид изложеното, се налага извода, че окръжният съд не е допуснал твърдяното в  настоящата жалба процесуално нарушение във връзка със събирането на доказателствата, поради което искането за назначаване на такава в настоящото производство е неоснователно.

По изпълнителното дело са извършени публични продани на недвижими имоти и са постъпили суми, както от продажбите,        така и от запорираните банкови сметки на длъжниците.

Според заключението на вещото лице, постъпилите суми по изпълнителното дело са в размер на 475 721 лв., който е идентичен с посочения от съдебния изпълнител в разпределението. Липсват конкретни твърдения от жалбоподателите, че по делото са били платени и други суми в определен размер и от определени лица, както и данни за такива, поради което и оплакванията им, че постъпили суми не са били взети предвид от съдебния изпълнител са несъстоятелни.

Разпределението е законосъобразно и в частта за разноските по обезпечаването и принудителното изпълнение, като всички суми 23675,44лв., посочени в протокола на съдебния изпълнител в подточките на т.1 от разпределението са изчислени правилно – установено е от заключението на вещото лице. Това са: - по т.1.1 платени от първоначалния взискател „ОПТИМА ГРУП БГ" ООД, съгласно издадени сметки № 2887/08.12.2011г., № 3003/04.01.2012г., № 3077/13.01.2012г., № 3091/18.01.2012г. и № 3438/27.03.2012г. и прехвърлени с цесията като вземане към новия взискател „МАГИ КОРЕКТ ВАРНА" ЕООД - 7928,36 лева, като те съответстват на сбора от сумите до т.5 от таблица 2 на вещото лице от първоначалното заключение; - обикновени и пропорционални такси, събирани по Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ по позиции 1.2., 1.З., 1.4., 1.5., 1.6. и 1.9. от разпределителния протокол кореспондират на установените от вещото лице от позиция 6 до 11 по същата таблица; - разноски за извършени ключарски услуги по фактури издадени от „ПМД Сервиз"ООД по т.1.7. и 1.8. от разпределителния протокол са установени – видно от таблица 3 от същото заключение; Дължимостта на ключарските услуги се обосновава с осъществяването на въвода в закупените имоти и от неизпълнението на задължението на длъжниците за осигуряване на достъп до тях, като в тази насока са протоколите за въвод по изпълнителното дело;

По отношение на разноските по точка 4.1. от протокола за разпределение за сумата от 1300,00лв. – тя е установена от вещото лице на ред първи от таблица 3 от първоначалното заключение и представлява разход за извършени експертизи по делото за оценка на имотите, обект на публична продан. Тъй като тази сума е била платена от взискателя „МАГИ КОРЕКТ ВАРНА"ЕООД, правилно тя е била разпределена в негова полза.

Вземанията на държавата за данъци върху имотите в размер на 8 311,84 лева, предмет на реализирани публични продажби /т.2 от разпределението/, също са правилно изчислени от съдебния изпълнител и това се потвърждава от заключението на вещото лице по първоначалната и допълнителна експертиза. Така по т. 2.1. е включена сумата от 7577,28 лева дължим ДДС при реализирани публични продажби за имотите, които съгласно §1 т.5 от ДР на ЗДДС са „нови”. Данъкът за кабинети 14 и 15 от Медицински комплекс „Младост" е определен ДДС в размер на 2854,17лв. за всяка една доставка и според допълнителното заключение на ССчЕ този размер е определен в съответствие с ЗДДС. За продадения на публична продан имот в с.Константиново, обл. Варна, включващ двуетажна сграда, която не е нова по смисъла на ЗДДС и дворно място, което е урегулиран поземлен имот, данъкът  се дължи само върху доставката на част от УПИ с площ от 622,98кв.м., която не е прилежащ терен, като съдебно - счетоводната експертиза е потвърдила  размера на данъка по разпределението.

Включените в т. 2.2. и 2.3. от разпределителния протокол местни данъци, дължими от прехвърлителя по чл. 28, ал. З ЗМДТ до момента на прехвърлянето и за плащането на които, съгласно чл. 50 ЗМДТ съдебният изпълнител е длъжен да следи, също съответстват на изчисления от вещото лице размер от 734,61лв. - ред последен от колона шеста на таблица 1 от допълнителното заключение. Т.е. те не са били завишени, поради което и оплакванията на жалбоподателя в тази насока също са неоснователни.

С оглед изложените съображения, се налага извода, че съдебният изпълнител правилно е включил в протокола и разпределил постъпилите по изпълнителното дело суми. Жалбата срещу разпределението на съдебния изпълнител е била неоснователна и правилно окръжният съд е оставил същата без уважение. Обжалваното пред настоящата инстанция решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 2068/22.10.2013 г., постановено по гр.д.№ 911/2013 г. по описа на ВОС.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: